Skip to content

ELEKTRO LUBONJA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-02 11:21:04
JSON

Tax Registration Number: K94003002M
Administrators: Taulant Kurti
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "Lubonjë" tek Autoriteti Kontratues, ku perfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, fumizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj Kontrate Koncensioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjeter veprimtarie përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj Kontrate).
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 28/03/2009
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Legal Cases: I. Më datë 27.09.2017, me anë të kërkesës Nr. 14089 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, u kërkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “ELEKTRO LUBONJA”, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Më datë 22.05.2019, me anë të Urdhrit Nr. 531 Prot, Nr. 591 Regj të shoqërisë Përmbarimore “Bailiff Oficers” sh.p.k, protokolluar në QKB me Nr. 7333 datë 23.05.2019, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore “Elektro Lubonja” sh.p.k, Agron Hasankolli si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetësimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar. Objekti i sekuestros është kthimi i kredisë ndaj Bankës “Credins” sh.a.

III. Më datë 26.09.2019, me anë të urdhrit Nr. 1350 Prot Nr. 591 Regj, të shoqërisë Përmbarimore “Bailiff Oficers” sh.p.k, protokolluar në QKB me Nr. 12566 datë 02.10.2019, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore/dorëzanëse “Elektro Lubonja” sh.p.k dhe Agron Hasankolli të vendosur me shkresën nr.531 Prot., datë 22.05.2019 të zyrës përmbarimore “Bailiff Oficers” sh.p.k

IV. Më datë 02.10.2019, me anë të Urdhrit Nr. 15024 Prot të Drejtorisë Rajonale të Taimeve Korçë, u urdhërua heqja e masës së sigurimit tatimor të subjekit tatimpagues ELEKTRO LUBONJA SHPK me administrator Agron Hasankolli me Nipt K94003002M.

V. Me date 25.11.2020, me ane te Urdhrit nr. 1495 Prot, lëshuar nga Ensola Kuçi, përmbarues gjyqësor privat, protokolluar nga QKB me nr. 10880 Prot., datë 01.12.2020, u urdherua QKB per: “ Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga pala debitore shoqeria “ELEKTRO LUBONJA” shpk me Nipt K94003002M”. Kreditor: Inspektoriati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore Korce. Objekti: Pagim gjobe.

VI. Me date 24.03.2021, me ane te Urdhrit Nr.500 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor, “ENSOLA KUÇI”, Protokolluar nga QKB me Nr. 3442 Prot date 26.03.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros në aktivet e pales debitore “Elektro Lubonja” SHPK, me NUIS(NIPT) K94003002M.
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Lagjja 7, Rruga 6 Dëshmorët, Pallati Prapa Maternitetit

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -109 850,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 465 845,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 045 791,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 3 914 455,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 619 985,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 513 158,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 452 307,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -525 150,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:885 625,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 978 475,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:2 684 245,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 5 040 625,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 421 720,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 486 500,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 2 864 770,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala/L.Kanani