Skip to content

SNOW ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-16 08:02:37
JSON

Tax Registration Number: L06614401F
Administrators: Ismail Meço
Scope: Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues nr. 2788 Rep, Nr. 364 Kol date 27. 08. 2009. Kryerje e veprimtarisë së ndërtimit, operimit dhe transferimit të hidrocentralit "KOKA 1" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ekspertimi dhe shitja e energjisë.
Other Trade Names: SNOW ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/04/2010
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 85 000 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. Edonil Konstruksion (Ish BOGOVA - 2000), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.12.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K11519006K, me adresë në Tiranë, Rruga Mihal Popi, Pallati Nr. 4, Kati I, me administrator Ismail Meçe. Ortaket e shoqerise jane: Ismail Meçe (10%), Agron Meçe (90%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.05.2022) II. "DUSHI", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.05.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K47220404G, me adresë në Dibër, KRASTE Kraste Leja Minerare Nr.946, Dt. 17.06.2006, Maja e Gjeprave, Galeria Nr.3, Venburimi Liqeni i Sopeve, Batër, Bulqizë, me administrator dhe ortak te vetem Admir Koka. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 10.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Agron Meçe, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues pasi zoteron 90% te Edonil Konstruksion. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.04.2020.

Admir Koka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1984, pronar perfitues pasi zoteron 100% te "DUSHI". Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.04.2010.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor Baseni Mat -
Legal Cases: I. Më datë 26.09.2012, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 2089 Rep., Nr. 923 Kol., për vendosjen e barrës siguruese mbi 100% të kuotave të shoqërisë “Snow Energy”, në favor të barrëmarrësit “Banka Kombëtare Tregtare”. Kjo marrëveshje është lidhur ndërmjet kredidhënësit Banka Kombëtare Tregtare Sh.a dhe barrëdhënësit: “Edonil Konstruksion” sh.p.k dhe “DUSHI” Shpk, në cilësinë e ortakëve të shoqërisë “Snow Energy” sh.p.k. Barrëdhënësit kanë rënë dakord të barrësojnë kuotat që zotërojnë në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar “Snow Energy” shpk, në masën respektive prej 70% dhe 30% që ato zotërojnë, duke plotësuar totalin e 100% të aksioneve të shoqërisë kredimarrëse.

II. Më datë 10.12.2013, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 3104 Rep., Nr. 1424 Kol., me kolateralmarrës: Banka Kombëtare Tregtare Sh.a dhe Kolateraldhënës: Snow Energy sh.p.k. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, kolateraldhënësi, vendos peng në favor të kolateralmarrësit të gjitha kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë “Snow Energy” Shpk, me qëëlimin sigurimin e detyrimeve të shoqërisë “Stravaj Energy” sh.p.k që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 3102 Rep., Nr. 1422 Kol., datë 10.12.2013, të lidhur me BKT Sh.a, në shumën 550.000.000 (pesëqind e pesëdhjetë milion) lekë.

III. Më datë 12.02.2014, me anë të shkresës Nr. 136 të Degës së Doganës Bllatë, u kërkua bllokimi i çdo veprimi tregtar që ka lidhje me subjektin “Snow Energy”, për shkak të detyrimeve të papaguara të këtij subjekti prej 9.107.383 (nëntë milion e njëqind e shtatë mijë e treqind e tetëdhjetë e tre) lekë.

IV. Më datë 11.03.2014, me anë të shkresës Nr. 136/1 Prot., të Degës së Doganës Bllatë, u kërkua zhbllokimi i veprimtarisë tregtare të subjektit “Snow Energy”, pasi ka shlyer të gjithë detyrimet doganore.

V. Më datë 08.06.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 1181 Rep., Nr. 429 Kol., ndërmjet kolateralmarrësit "Banka Kombëtare Tregtare" sh.a dhe kolateraldhënësit "SNOW ENERGY" shpk. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje dhe sipas kushteve të përcaktuara në të, kolateraldhënësi, me vullnet të shprehur të ortakëve "Edonil Konstruksion" shpk dhe "Dushi" shpk në Vendimin e Asamblesë të datës 08.06.2015, vendos peng në favor të Kolateralmarrësit të gjitha kuotat, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë "Snow Energy" shpk, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to me qëllim sigurimin e detyrimeve të shoqërisë "Stravaj Energy" shpk që rrjedhin nga Kontrata e Kredisë Nr. 1175 Rep., Nr. 423 Kol., datë 08.06.2015, të lidhur me BKT sha- Dega Sauk, për shumën shtesë 80.000.000 (tetëdhjetë milion) lekë.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Martanesh, Krastë, Ndërtesë 1 katëshe pranë zyrave të Komunës Krastë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 8 814 539,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 9 420 410,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 230 851,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -6 283 007,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 253 312,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -3 478 465,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 318 330,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 379 890,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 085 580,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 903 450,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:46 182 359,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:47 453 696,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:38 517 113,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:37 271 173,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:65 914 925,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:24 384 021,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:56 886 944,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:39 824 996,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 51 784 260,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 169 136 595,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 269 224 503,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani