Skip to content

"DUSHI" Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-31 14:18:32
JSON

Tax Registration Number: K47220404G
Administrators: Admir Koka
Scope: Veprimtari në fushën e kërkimit, zbulimit, shfrytëzimit të vendburimeve të mineralit të kromit dhe mineraleve të dobishme në të gjithë territorin e vendit. Import-eksport dhe tregtim me shumicë e pakicë të mineraleve të ndryshme dhe në veçanti të mineralit të kromit. Tregtim me shumicë dhe pakicë e import eksport: të mallrave të ndryshëm industriale, ushqimorë, lende të para, pije, veshmbathje, konfeksione, hidraulike, elektrike, kancelari për zyra e shkolla, orendi shtëpiake, mobilie, pajisje elektrike dhe elektronike, kinkaleri, elektroshtëpiake, materiale ndërtimi, produkte bujqësore e blegtorale, fruta perime, produkte të detit, bimë medicinale eterovajore e mjekësore, pyjore, mallrat e ndryshëm kozmetike, kimike dhe detergjente të llojeve të ndryshëm. Përdorim i lendeve plasëse e shpërthyese. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. Ndërtim hidrocentrale, ndërtim diga dampa deri 10 m, ndërtim galeri tunele, ndërtim diga të larta. Instalime për nënstacione, kabina transformatorëve, linje të tensionit të larte, të mesme. Prodhim, shfrytëzim, transmetim e shpërndarje energji elektrike si dhe tregtim, import eksport të energjisë 2 elektrike.
Other Trade Names: "DUSHI"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20.05.2004
District: Bulqizë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: SNOW ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L06614401F, e themeluar më datë 10.04.2010, me seli në Diber, Martanesh, Kraste, Ndertese 1 kateshe prane zyrave te Komunes Kraste, me administrator Ismail Meço. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria Edonil Konstruksion me 70% te kapitalit dhe shoqeria "DUSHI" me 30% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 31.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Diber, Bulqize, Fuoristrade Toyota Hiluks me targe AA 971 UI

2. Diber, Bulqize, Kamion Mercedes Benz 3544 me targe AA 918 TU

3. Diber, Bulqize, Eskavator Kat 320 N, Shasia 9WGO1468A

4. Diber, Bulqize, Automjet Land Rover me Targa TR 1478 I

5. Diber, Bulqize, Kamion Mercedes Benz me targe BZ 1607 A

6. Diber, Bulqize, Kompresor ajri i montuar tip MS 25

7. Diber, Bulqize, Automjet Mercedes Benz me targe AA 447 AI

8. Diber, Bulqize, Fadrom, LIEBHERR, tip L541-289, Shasia 289/1537

9. Diber, Bulqize, Kamion Mercedes Benz me Targe AA 037 LH.

Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Me date 25.11.2021, sipas Kërkesës Nr. 1649/5Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Verior, u kërkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “DUSHI”SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) K47220404G, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Me date 16.09.2021, sipas Shkresës nr.11427 Prot, i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Rajoni Verior për “Njoftim per lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise te subjektit "DUSHI" shpk, me NIPT- K47220404G. Subjekti ka paguar detyrimet per kete arsye njoftohet per lirimin nga Barra Siguruese.
Changes
Address:

Seat:
Diber, Martanesh, Kraste, Leja Minerare Nr.946, Dt. 17.06.2006, Maja e Gjeprave, Galeria Nr.3, Venburimi Liqeni i Sopeve, Batër, Bulqizë

Address:
1. Durres, Porti i Durresit, Kalata Lindore kordinata 06/06-B/13

2.Diber , Martanesh, Kraste, Maja e Gjeprave, galeria nr.3, vendburimi Liqeni i Sopeve, Batër, Bulqizë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitblerjes se Kuotave date 01.11.2006
Kontrate Shitje Kuotash date 05.04.2010
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 14 772 901,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 083 695,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 552 770,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 430 833,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 14 139 023,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 13 819 315,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 51 051,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 483 843,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 482 952,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 636 672,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 283 132,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 1 548 001,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 859 140,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:40 848 289,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:54 528 658,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:35 538 639,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:4 903 351,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:31 371 814,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:43 758 194,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:943 397,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 8 484 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 7 973 900,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 27 075 236,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 12 755 018,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 9 181 537,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 5 731 536,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Baja