Skip to content

WHITE ROADS HOTEL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-12-14 15:33:23
JSON

Tax Registration Number: M02407023J
Administrators: Florenc Gjikuria
Scope: Projektimi, ndertimi, venia ne shfrytezim, administrimi dhe operimi I strukturave hoteliere dhe/ ose objekteve turistike sezonale, administrimi i tij/tyre dhe ofrimi i sherbimeve te hoteleri-turizmit ne kete zone, perfshire edhe cdo veprimtari tjeter plotesuese, qe lidhet direkt ose indirekt me veprimtarine e siperpermendur. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari tregtare te tjera, qe lidhen me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, te marre me qira pasuri te luajtshme, te paluajtshme, ndermarrje, dege ndermarrjesh, si dhe te kete pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume te themeluara apo ne themelim e siper. Krijimi i faqeve web, platformave elektronike ne internet dhe aplikacioneve me synim zhvillimin e aktivitetit te shoqerise edhe nepermjet pajisjeve elektronike te komunikimit ne distance. Shoqeria mund edhe te jape garanci reale dhe/ose personale, te vendose pengje, te dale dorezanese apo te vendose hipoteke edhe ne favor te te treteve.
Other Trade Names: WHITE ROADS HOTEL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 26/11/2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: GJIKURIA, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, me NIPT J62903456H, me seli qendrore ne Njësia Bashkiake Nr. 2, rruga “Faik Konica”, residenca “Lion Park”, kati 3-të, Tiranë, me administratore Milo Gjikuria, Ardmir Doda, Florenc Gjikuria. Ortaket e shoqerise jane Florenc Gjikuria me 64% te kapitalit dhe Milo Gjikuria me 36% te kapitalit.Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.07.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.03.2021, terhequr nga QKB date 30.07.2022, Pronaret perfitues te subjektit WHITE ROADS HOTEL, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Florenc Gjikuria , shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 64% te kapitalit, pasi zoteron 64% te kapitalit te shoqerise meme GJIKURIA, ndersa shoqeria GJIKURIA eshte ortak i vetem i shoqerise WHITE ROADS HOTEL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.12.2020.

Milo Gjikuria , shtetas shqiptar, i datelindjes 1943, pronar perfitues per 34% te kapitalit, shoqeria GJIKURIA eshte ortak i vetem i shoqerise WHITE ROADS HOTEL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.12.2020.
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Investitor strategjik

1. Sipas Vendimit NR. 1/6, DATË 05/04/2022 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar” për projektin e investimit “White Roads Hotel”. Projekti i investimit strategjik “White Roads Hotel” do të zhvillohet nga subjekti " White Roads Hotel" sh.p.k. NUIS M02407023J. Projekti i investimit strategjik parashikon ndërtimin e një resorti, që do të ketë në përbërje një hotel dhe struktura akomoduese me kapacitet total prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) njësish, restorante, bare, SPA etj.

a) Projekti i investimit strategjik do të zhvillohet në Zonën Kadastrale 1739, nga ku sipërfaqja prej 3,000 m², me numër pasurie 68/52/1, është pronë private dhe sipërfaqja prej 9,157.2 m² është pronë shtet, lloji i pasurisë “truall”, në ZK. 1739, me numër pasurie 68/122, 5240/5 dhe 68/51/2, në Gjilekë, Bashkia Himarë.

b) Statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Asistuar” i jepet projektit të investimit “White Roads Hotel”, për një periudhë 4 (katër) vjeçare, përveç afatit të lejimit të përdorimit të pasurive të paluajtshme shtetërore, të cilat vendosen me Vendim të Këshillit të Ministrave, pas saktësimit të koordinatave dhe sipërfaqes me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

c) Projekti i plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike, duke parashikuar të punësojë 100 (njëqind) persona.

d) Vlera e investimit të projektit të investimit “White Roads Hotel” i plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 10.000.000 (dhjetë milion) Euro.

e) Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura konfirmon se sipërfaqja ku do të zhvillohet projekti ndodhet në afërsi të Monumentit Natyror “ Delta e Përroit të Palasës”, kategoria e III e zonave të mbrojtura, shpallur me VKM Nr. 187, datë 25.3.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa të VKM nr. 303, datë 10.5.2019, “Për miratimin e listës së rishikuar, të përditësuar, të monumenteve të natyrës shqiptare”.

2. Sipas Vendimit NR. 545, DATË 29/07/2022, per Transferimin ne Fondin e Pasurive te Paluajtshme per Mbeshtetjen e Investimeve Strategjike dhe Kalimin ne Pergjegjesi Administrimi te MFE te Pronave te Paluajtshme Shteterore ne Zonen Kadastrale 1739, Bashkia Himare per Zhvillimit dhe Realizimin e Projektit Investues Strategjik "WHITE ROADS HOTEL", u vendos :

a) Transferimi në Fondin e Pasurive të Paluajtshme për Mbështetjen e Investimeve Strategjike (FPPMIS) dhe kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të pronave të paluajtshme shtetërore në zonën kadastrale 1739, me numra pasurie 68/122, 5240/5 dhe 68/51/2, të llojit “truall”, sipërfaqe totale 9.157.2 m2 , në pronësi “shtet”, me vendndodhje në Gjilekë, Bashkia Himarë.

b) Pasuritë e paluajtshme shtetërore, të përmendura më lartë, vihen në dispozicion për zhvillimin e realizimin e projektit investues strategjik “White Roads Hotel”, me subjekt investues “White Roads Hotel” sh.p.k., me NUIS: M02407023J.

c) E drejta e përdorimit të pronës shtetërore me subjekt investues “White Roads Hotel” sh.p.k., me NUIS M02407023J, detyrimet e kushtet e përdorimit bazohen në vendimin nr. 1/6, datë 05.04.2022, të Komitetit të Investimeve Strategjike. Në kontratën e qirasë, që do të nënshkruhet ndërmjet subjektit investues dhe ministrit të Financave dhe Ekonomisë, të parashikohen kufizimet e sugjerimet e dhëna nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura.

d) Aplikim për leje/licenca/autorizime për realizimin e investimit strategjik “White Roads Hotel” realizohet sipas legjislacionit të investimeve strategjike.

3. Sipas Vendimit NR. 34/11 Datë 01/08/2023, te Komitetit te Investimeve Strategjike, për shtesë në Vendimin e KIS Nr. 1/6 Datë 05/04/2022, "Për miratimin e Statusit "Investim/Investitor Strategjikë Procedurë e Asistuar" për Projektin e Investimit "White Roads Hotel", ku u miratua kalimi i sipërfaqes shtesë, pronë shtetërore prej 22,276.4 (njëzet e dy mijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë pikë katër) m2 në ZK. 1739, nga Agjencia Shetërore e Kadastrës, në favor të "White Roads Hotel" Shpk, duke rekomanduar që të jepet kjo sipërfaqe për të përmirësuar hapësirat dhe funksionalitetin e këtij projekti.


3. Sipas Vendimit NR. Nr. 731, Dat 13.12.2023, te Këshillit të Ministrave, u miratua "Dhënia e statusit të veçantë “Investitor në strukturë akomoduese me 5 yje, status special”, aplikuesit “White Roads Hotel” sh.p.k.Kontrata “Shqipëria 1 euro”

Me date 07.09.2022, me ane te Vendimi te Keshillit te Ministrave Nr. 593, u miratua lidhja e e kontratës së qirasë, me tarifën 1 (një) euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “White Roads Hotel” sh.p.k., me NUIS M02407023J, si qiramarrës, për pronat e paluajtshme shtetërore në zonën kadastrale 1739, me numër pasurie 68/122, 5240/5 dhe 68/51/2, të llojit “truall”, me sipërfaqe totale 9 157.2 m2 (nëntë mijë e njëqind e pesëdhjetë e shtatë pikë dy), në pronësi “shtet”, me vendndodhje në Gjilekë, Bashkia Himarë, pjesë e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, për një periudhë 20 (njëzetë) vjet.

Qëllimi kontrates është dhënia në gëzim të përkohshëm e objektit që do të konsistojë në ndërtimin dhe operimin e infrastrukturës “Pro Turizëm”, duke investuar 1,406,171,544 (një miliard e katërqind e gjashtë milionë e njëqind e shtatëdhjetë e një mijë e pesëqind e dyzet e katër) lekë pa TVSH dhe duke punësuar minimalisht 100 punonjës me përfundimin e investimit.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.2 Rr. "Faik Konica", rezidenca "Lion park", Kati 3-te, Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 30.07.2023
Akt themelimi i Shoqerise
V E N D I M NR. 1/6, DATË 05/04/2022 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “WHITE ROADS HOTEL”, ME SUBJEKT "WHITE ROADS HOTEL" SH.P.K.
VENDIM Nr. 545, datë 29.7.2022 PËR TRANSFERIMIN NË FONDIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME PËR MBËSHTETJEN E INVESTIMEVE STRATEGJIKE DHE KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE NË ZONËN KADASTRALE 1739, BASHKIA HIMARË, PËR ZHVILLIMIN DHE REALIZIMIN E PROJEKTIT INVESTUES STRATEGJIK “WHITE ROADS HOTEL”
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 30.07.2023
VENDIM Nr. 593, datë 07.09.2022 PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS SË QIRASË, ME TARIFËN 1 EURO/KONTRATA, NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË, SI QIRADHËNËS, DHE SHOQËRISË “WHITE ROADS HOTEL” SHPK, ME NUIS M02407023J, SI QIRAMARRËS, TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE NË ZONËN KADASTRALE 1739, BASHKIA HIMARË, PJESË E FONDIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME PËR MBËSHTETJEN E INVESTIMEVE STRATEGJIKE
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.10.2023
Vendim Nr. 34/11 Datë 01/08/2023 Për Disa Shtesa në Vendimin e Komitetit të Investimeve Strategjike Nr.1/6 Datë 05/04/2022 "PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “WHITE ROADS HOTEL”, ME SUBJEKT "WHITE ROADS HOTEL" SH.P.K. NUIS/NIPT M02407023J
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.12.2023
VENDIM Nr. 731, datë 13.12.2023 PËR DHËNIEN E STATUSIT TË VEÇANTË “INVESTITOR NË STRUKTURË AKOMODUESE ME 5 YJE, STATUS SPECIAL”, APLIKUESIT “WHITE ROADS HOTEL” SHPK
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani/ A.Baja / A.Lala / P. Nikolli