Skip to content

Nova Prospect
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-19 10:22:09
JSON

Tax Registration Number: M12421009A
Administrators: Enxhi Neli
Scope: Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare (fotovoltaike, energjise se eres (eolike) dhe energjise gjeotermale ne Republiken e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e Institucioneve te shtetit shqiptar i te gjitha miratimeve, lejeve dhe licensave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise si dhe sherbime te tjera te ngjashme ose te lidhura me sa me siper te cilat nuk ndalohen me ligj ne Shqiperi dhe cdo lloj veprimtarie te ligjshme.2)Shoqeria, ne te ardhmen, gjithashtu mund te zhvilloje cdo aktivitet tjeter te ligjshem dhe qe e gjykon te nevojshme.
Other Trade Names: Nova Prospect
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20/12/2021
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Parent Company / Owner: “AGE ERZEN” shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , e themeluar me 09.06.2015 ne Tirane, me adrese Rruga Myrteza Kellici, Pallati ALFAM shpk, Kati i dyte dhe NIPT L51810011P me perfaqesuese ligjore si administratore e kesaj shoqerie Sibora Jonuzaj. (Sipas Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Myrteza Kellici, PALL. ALFAM SHPK, AP D.22, KT.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.03.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 24.12.2021
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja