Skip to content
Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentralit Stavec, komuna Martanesh, rrethi Bulqizë

KOKA & ERGI ENERGY STAVEC
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-03 08:49:15

Tax Registration Number: K88027902J
Administrator: Petrit Shijaku; Rakip Koka
Scope: Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentalit "STAVEC" Autoritetit Kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: KOKA & ERGI ENERGY STAVEC
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 25/06/2008
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. "OLSAR-ZELA", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 25/05/2015, me NIPT L51809006U, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.3, Rruga "Violeta Manushi", Vila Nr.84, dhe me administrator dhe ortak të vetëm Xheladin Zela. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.07.2023)

II. "KOKA", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 14/05/1998, me NIPT K06626403L, me seli qendrore ne Dibër, Bulqizë, Martanesh, Krastë e Vjetër, Rr. SH50, Godinë, Zona Kadastrale 2267, Nr. i pasurisë 2/70, dhe me Bedri Alimadhi, Rakip Koka, Bashkim Kenga, Valter Demaj dhe Mustafa Jashkuri. Ortak i vetëm i shoqërisë është Rakip Koka. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.07.2023)

III. "''SHIJAKU''", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 22/05/1995, me NIPT J64102272V, me seli qendrore ne Krujë, Fushe Kruje, Arrameras, Rruga Kombëtare Fushë Krujë - Vorë, km. 1, në anën e majtë, pranë mbikalimit Fushë Krujë, numër pasurie 325/34, zona kadastrale 1042, dhe me administrator Shpëtim Shijaku. Ortakët e shoqërisë janë Petrit Shijaku 33.34%, Bilal Shijaku 33.33% dhe Shpëtim Shijaku 33.33%.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.03.2021 terhequr nga QKB date 19.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “KOKA & ERGI ENERGY STAVEC”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Rakip Koka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1974, pronar perfitues për 51% të kapitalit, pasi zoteron 100% te pronesise te “KOKA” shpk, dhe kjo zotëron 51%t të kapitalit të “KOKA & ERGI ENERGY STAVEC”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Petrit Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues për 14% të kapitalit, pasi zoteron 33.34% te pronesise te “SHIJAKU” shpk, dhe kjo zotëron 42% të kapitalit të “KOKA & ERGI ENERGY STAVEC”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Shpëtim Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues për 14% të kapitalit, pasi zoteron 33.33% te pronesise te “SHIJAKU” shpk, dhe kjo zotëron 42% të kapitalit të “KOKA & ERGI ENERGY STAVEC”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Bilal Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues për 14% të kapitalit, pasi zoteron 33.33% te pronesise te “SHIJAKU” shpk, dhe kjo zotëron 42% të kapitalit të “KOKA & ERGI ENERGY STAVEC”. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Assets: Dibër, Burrel, Plani i Bardhë, kamion Benz Mercedes me targa MT 3136 A
Dibër, Bulqizë, Buldozier Caterpilar 953.
Dibër, Bulqizë, Kompresor Copco, Me nr. shasie XAS5565757, Viti i prodhimit 1994.
Dibër, Bulqizë, Eskavator Caterpilar 320 B.
Dibër, Burrel, Plani i Bardhë, fuoristradë Sang Young Korando me targa AA 1701 E
Dibër, Burrel, Plani i Bardhë, sondë shpimi 102T-4900-1 ID Kode 55024028, tip Pantera 1/2004
Dibër, KLOS, Plani i Bardhë, buldozier Komatsu D41
Dibër, Burrel, Plani i Bardhë, Eskavator Caterpilar 320 BLN
Diber, Mat, Burrel, Diber, Fshati Plani Bardhe, Lumi Mat, Hidrocentrali Stavec,Automjet per transport te perzier ,Mitsubishi L200 me targe AB611KK
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor per hidroenergji Baseni Mat -
Legal Cases: Me date 16.04.2019, u lidh Marrëveshja Siguruese mbi Kuotat e Pjesmarrjes në Shoqëri me nr.Rep.809 e kol.69/1, ku Barrëmarrës është Raiffeisen Bank sha, kredimarrës është shoqëria “Koka & Ergi Energy Stavec” shpk me NIPT, K88027902J dhe barrëdhënës janë shoqëritë “Koka”shpk, me NIPT K06626403L, “Shijaku”shpk me NIPT J64102272V “Olsar-Zela”shpk me NIPT L51809006U. Me ane te kesaj marreveshje barredhenesit i japin barremarresit nje barre siguruese mbi 100% te kuotave qe barredhenesit zoterojne tek shoqeria kredimarrese “Koka & Ergi Energy Stavec” shpk, me te cilat sigurojne pagesen e te gjitha detyrimeve ndaj kredidhenesit.
Changes
Date of signing: 17.04.2008
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për Punë Publike
Type of Activity: Energji ose gaz
Value of Investment: 870.315.194 lekë
Value of Re-Investment: Vlera e riinvestimit do të jetë 51% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, e cila do të investohet çdo 15 vjet dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit
Concessionary Cost: Tarifa konçesionare është 4% e energjisë së prodhuar. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesë këtë sasi energjie për llogari të tij.
Shënime: Shoqëria KOKA & ERGI ENERGY STAVEC është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 17.04.2008, të nënshkruar midis shoqërisë "KOKA" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentralit Stavec, komuna Martanesh, rrethi Bulqizë.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
Dibër, Klos, Plani I Bardhë, Fshati Plani Bardhë, Lumi Mat, Hidrocentrali Stavec

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata Koncesionare (17.04.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.03.2022
Akti I themelimit (2008)
Marreveshje siguruese 16.04.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 29.03.2022
Aneks 1 - Preventiv Permbledhes
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 19.07.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Pasqyrat financiare (2011)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Public Procurement Notices:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 103 230 470,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -79 728 013,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:212 738 702,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:101 164 692,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:544 990 948,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:377 935 945,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:176 649 781,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:89 236 712,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:56 428 546,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:73 763 309,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2021
2022

Other Concessions


Worked By : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani