Skip to content

OLSAR-ZELA Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-03 08:23:40
JSON

Tax Registration Number: L51809006U
Administrators: Xheladin Zela
Scope: Objekti i veprimtarisë se Shoqërisë është: Veprimtari dhe shërbime në fushën energjitike, por pa u kufizuar në to, ndërtimin dhe shfrytëzimin e hidrocentraleve, prodhimin dhe shitjen brenda dhe jashtë vendit të energjisë elektrike, marrjen me koncesion ose me leje dhe shfrytëzimin e minierave si dhe përpunimin, transportimin, import-eksportin e lendeve minerare apo nënprodukteve të tyre. Veprimtari në marrjen në shfrytëzim të karrierave dhe guroreve, shfrytëzimin e lendeve plasëse, shfrytëzim dhe kultivimin e lendes drusore, pyjeve, drurëve frutore, kultivimin e bimëve mjekësore, shfrytëzimin e tokave bujqësore, ndërtim serash, komplekse blegtorale. Veprimtari dhe shërbime në hapjen e institucioneve arsimore jopublike, kurseve profesionale; Prodhim dhe shitje të materialeve të ndërtimi. Import-eksport të mallrave industriale ushqimore, ndërtimore, si dhe tregtimin e tyre me shumice e pakice. Prodhim inertesh si gurë, rëre, zhavorr etj. me mjete mekanike dhe eksplozive plasës dhe shpërthyes. Pike shitje karburanti. Tregtimi i pjesëve të këmbimit për makina e makineri. Transport për mallra e pasagjere brenda dhe jashtë vendit si dhe servis për automjete. Tregtim të automjeteve. Shkatërrim/demolimin i 2 objekteve të ndryshme industriale, linjave të prodhimit, makinerive e pajisjeve mjeteve të punës e transportit për skrap. Grumbullimin, magazinimin, transportimin, përpunimin dhe riciklimin e mbetjeve ferrore e jo ferrore të (hekurit, çelik, gize, aluminit, bakrit, bronz e të tjera materiale, si dhe tregtimin e tyre në tregun vendas, eksportimin/importimin e tyre. Grumbullimin, magazinimin, transportimin, e materialeve të letrës, plastikes, gomës, qelqit, vajrave lubrifikante, e të gjitha materialeve që janë të riciklueshme. Ngritjen e linjave të përpunimit të tyre si dhe tregtimin eksportimin/importimin e tyre. Bar dhe restorant. Veprimtari dhe shërbime hotelerie dhe turizmi, shërbime restorantesh organizime festash, ceremoni zyrtare, konferenca. Linja prodhimi në fushën e artikujve ushqimore, duke përfshirë prodhimin e të gjithë llojeve të artikujve ushqimore, si dhe furre buke, pastiçeri etj. Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose shtohet me vendimin e Asamblesë se Përgjithshme të ortakeve. Shoqëria mund të ushtroje veprimtari të tjera plotësuese që janë të dobishme ose të nevojshme për realizimin e objektit të saj, në përputhje me ligjin shqiptar. Shoqëria do të bashkëpunojë me persona të tjerë fizike ose juridike që ushtrojnë veprimtari të njëjtë dhe/ose të ngjashme në Shqipëri ose jashtë saj.
Other Trade Names: OLSAR-ZELA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25/05/2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Child Company: KOKA & ERGI ENERGY STAVEC, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 25/06/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K88027902J, me adrese ne Diber, KLOS, PLANI I BARDHE Fshati Plani Bardhe, Lumi Mat, Hidrocentrali Stavec, me administrator Mehmet Koka. Shoqeria zoterohet nga: ''SHIJAKU'' (42%), KOKA (51%) dhe OLSAR-ZELA (7%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 25.03.2022)

KOKA & ERGI ENERGY PESHk, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 25/06/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K88027901B, me adrese ne Diber, Martanesh GJON Rruga Gjon, Vendi i quajtur Shkëmbi Kuq, Lumi Mat, Hidrocentrali Peshk, me administrator Rakip Koka, Ersi Salaj. Shoqeria zoterohet nga: ''SHIJAKU'' (46%), KOKA (51%) dhe OLSAR-ZELA (3%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 25.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 13.08.2015, me vendim te ortakut te vetem, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise per nje afat te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 16.06.2020, me kerkese te administratorti, shoqeria u kalua ne status aktiv.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.3, Rruga "Violeta Manushi", Vila Nr.84

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 25.03.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi per pezullimin e shoqerise date 13.08.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2020
Vendimi i Asamblsese se Ortakeve per Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -364 966,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -45 940,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:8 811 300,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani