Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit Peshku, komuna Martanesh, rrethi Bulqizë.

KOKA & ERGI ENERGY PESHK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-03 07:06:21

Tax Registration Number: K88027901B
Administrator: Rakip Koka, Luan Koka
Scope: Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit "PESHK" Autoritetit Kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: KOKA & ERGI ENERGY PESHK
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 25/06/2008
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 250 100 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. OLSAR-ZELA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.05.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L51809006U, me adresë Tiranë, njësia bashkiake nr. 3, rruga “Violeta Manushi”, Vila nr. 84, me administrator dhe ortak te vetem Xheladin Zela (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2022)

II. SHIJAKU shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.05.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64102272V, me adresë në Durrës, Fushë Krujë, Arrameras, Rruga Kombëtare Fushë Krujë - Vorë, km. 1, në anën e majtë, pranë mbikalimit Fushë Krujë, numër pasurie 325/34, zona kadastrale 1042, me administrator Shpëtim Shijaku. Ortaket e shoqerise jane: Shpetim Shijaku (33.33%), Bilal Shijaku (33.33%) dhe Petrit Shijaku (33.34%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2022)

III. KOKA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 14.05.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K06626403L, me adresë në Dibër, Krastë, Bulqizë, vend i quajtur Krastë e Vjetër, Rruga Nacionale Krastë-Bulqizë, Godinë 3 katëshe, Kati 2, Hyrja 3, me administratore Rakip Koka, Bedri Alimadhi, Bashkim Kenga. Ortak i vetem i shoqerise eshte Rakip Koka (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Rakip Koka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1974, pronar perfitues per 51% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te KOKA shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY PESHK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Shpëtim Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te pronesise te SHIJAKU shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY PESHK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Petrit Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te pronesise te SHIJAKU shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY PESHK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Bilal Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te pronesise te SHIJAKU shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY PESHK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Assets: 1.Diber, Bulqize, Eskavator Caterpilar 320 BLN
2.Diber, Martanesh, Motorr kompresor cop nje pa nr 125Xa
3.Diber, Martanesh, Rul tip Bomag model BW80AD
4.Diber, Burrel, Kamion Benz Mercedes me Targa MT 31 36 A
5.Diber, Bulqize, Buldozier Komatsu D 41
6.Diber, Bulqize Kompresor Copco, viti prodhimit 1996
Diber, Burrel, Automjet per transport te perzier,Mitsubishi L200 me targe AB531LH
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor Baseni Mat -
Legal Cases: Më datë 08.09.2014, u lidh një marrëveshje kolaterali financiar Nr.2658 Rep., 5 Nr.937 Kol., ndërmjet kredidhënësit Raiffeisen Bank sh.a dhe kredimarrësit “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk. Kjo marrëveshje shërben si garanci për kontratën e kredisë bankare nr. 165 rep, nr. 58 kol, datë 14.01.2011 e ndryshuar, sipas së cilës banka i jep kredimarrësit një shumë prej 2.000.000 euro.
Kolaterali financiar përbëhet nga:

CASH nga të ardhurat e arkëtueshme të pagueshme në llogarinë e dhënësit të kolateralit që rrjedhin nga kontrata “Për shitblerje të energjisë elektrike”, datë 25.01.2012, nr. prot 182/3 e nënshkruar midis Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) sh.a dhe “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk, duke përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ai përfiton.

Çdo gjendje CASH, në çdo kohë në llogarinë e dhënësit të kolateralit pranë Raiffesien Bank sh.a.

Kuotat që shoqëria “Koka” shpk zotëron pranë shoqërisë “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk. Shoqëria “Koka” shpk është pronar i regjistruar i 100% të kapitalit të shoqërisë “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk, përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ai përfiton.
Changes
Date of signing: 17.04.2008
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për Punë Publike
Type of Activity: Energji ose gaz
Value of Investment: 188.055.946 lekë
Value of Re-Investment: Vlera e riinvestimit do të jetë 45% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, e cila do të investohet çdo 15 vjet dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Tarifa konçesionare është 4% e energjisë së prodhuar. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesë këtë sasi energjie për llogari të tij.
Shënime: Shoqëria KOKA & ERGI ENERGY PESHK është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës datë 17.04.2008, të nënshkruar midis shoqërisë "KOKA" dhe Autoritetit Kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me objekt: Ndërtimin, operimin, dhe transferimin e Hidrocentralit Peshku.
Hidrocentrali do të ndërtohet me këto karakteristika të përgjithshme: Fuqi të instaluar 1900 kw dhe prodhim të energjisë elektrike rreth 11.580.000 kw/h
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Diber, Martanesh, GJON, Rruga Gjon, Vendi i quajtur Shkëmbi Kuq, Lumi Mat, Hidrocentrali Peshk

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 810 Rep. Nr. 141 Kol. datë 17.04.2008
Marrveshje kolaterali financiar Nr. 2658 Rep. Nr 937 Kol. datë 08.09.2014
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Vendimi i Asamblese se Ortakeve date 03.12.2023
Financial Documents: Transferim i kuotave të kapitalit datë 30.06.2015
Akti i Themelimit
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2023
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2023: 81 315 243,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 42 550 624,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 31 219 017,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 42 327 268,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 34 869 517,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 64 814 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 155 446,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 35 101 017,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 22 721 382,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 7 059 952,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 16 679 995,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 12 342 002,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:143 057 042,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:83 387 653,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:97 346 994,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:85 129 317,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:87 244 267,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:123 078 292,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:59 125 274,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:97 093 784,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:97 677 611,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 99 866 562,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 119 838 342,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 114 509 755,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 328 537 009,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 174 555 597,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 49 891 773,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 15 429 809,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Other Concessions


Worked By : A.Lala/L.Kanani