Skip to content

KOKA Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-25 15:49:47
JSON

Tax Registration Number: K06626403L
Administrators: Rakip Koka, Bedri Alimadhi, Bashkim Kenga
Scope: Ne fushen e tregtimit te mineraleve te kromit brenda dhe jashte vendit, import - eksport. Veprimtari ne fushen e kerkimit, zbulimit te vendburimeve te mineralit te kromit dhe mineraleve te dobishme ne te gjithe territorin e vendit, ne fushen e studimit dhe projektimit te hapjes, pergatitjes e shfrytezimit te vendburimeve te mineraleve te dobishme me punime nentokesore dhe siperfaqesore, karriera. Ne fushen e prodhimit dhe shfrytezimit te mineralit te kromit dhe mineraleve te tjera, pasurimi i mineralit te kromit, shkrirjes se mineralit te kromit duke patur si produkt perfundimtar koncentratin e kromit dhe te ferrokromit. Prodhim, shfrytezim, perpunim, tregtim import-eksport, mineral Nikel Sulfur. Magazinimi ne depo i lendeve plasese dhe shperthyese si dhe ruajtja e tyre per perdorim civil. Perdorimi i lendeve plasese dhe shperthyese ne kryerjen e punimeve per hapjen dhe shfrytezimin e mineraleve ne karriera e nentoke per perdorim civil. Tregtim me shumice dhe pakice i lendeve plasese. Grup avari shpetimi ne miniera. Sheshe magazinimi kromi dhe nafte per vete dhe te trete. Nxjerrje, tregtim dhe perpunim te mermerit. Aktivitete te ndryshme qe kane te bejne me fushen e ndertimit. Ndertim hidrocentrale, ndertim diga-damba deri ne 10 m, ndertim galeri-tunele, ndertim diga te larta. Prodhim, shfrytezim, transmetim, shperndarje energji elektrike si dhe tregtim import-eksport i energjise elektrike. Ndertim, shfrytezim, prodhim energjie nga burime te rinovueshme, panele fotovoltaik,etj. Sherbime biznesi, Intervistues punesimi, konsulence. Transport mallrash e udhetaresh per vete dhe te tretet.Tregtim me shumice e pakice te produkteve industriale, ushqimore, bujqesore e blektorale, pyjore, materiale ndertimi, bime medicinale dhe eksportimin e tyre. Veprimtari ne agroturizem, bujqesi-blegtori, peshkim, pemtari -pylltari.
Other Trade Names: KOKA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14/05/1998
District: Diber
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 504 487 908,00
Shares: 1
Child Company: KOKA & ERGI ENERGY STAVEC, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 25/06/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K88027902J, me adrese ne Diber, KLOS, PLANI I BARDHE Fshati Plani Bardhe, Lumi Mat, Hidrocentrali Stavec, me administrator Mehmet Koka. Shoqeria zoterohet nga: ''SHIJAKU'' (42%), KOKA (51%) dhe OLSAR-ZELA (7%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 25.03.2022)

KOKA & ERGI ENERGY PESHk, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 25/06/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K88027901B, me adrese ne Diber, Martanesh GJON Rruga Gjon, Vendi i quajtur Shkëmbi Kuq, Lumi Mat, Hidrocentrali Peshk, me administrator Rakip Koka, Ersi Salaj. Shoqeria zoterohet nga: ''SHIJAKU'' (46%), KOKA (51%) dhe OLSAR-ZELA (3%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 25.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 3
Male/Female: Mashkull
Assets: Diber, Sonde shpimi, tip Tamrock Ranger 500
Diber, Kraste Automjeti kamion me targe AA 095 GF
Diber, Mjeti Kamion Mercedez Benz ne targë AA 482 HZ
Diber Bulqize Mitsubishi L200 me targa AA 084 PN
Diber Bulqize Kamion tip Benz BZ 1519 A
Diber Bulqize Kompresor Atlas Copco, Me nr. shasie XAS556585, Vit i prodhimit 1994.
Diber Bulqize, Automjet rimorkio me targe AAR 335
Diber, Kraste Gjysem Rimorkjo tipi KOGEL ACR 536
Diber,Bulqize,Gjysem Rimorkio, marka Meiller me targa AER 450
Diber, Kraste Makineri shpimi tip sonde Pantera 500, nr identifikimi 94 T 100 99 A
Diber, Bulqize,Toyota Land Cruiser ma targa AA 458 4 OX
Diber Bulqize Furistrade TOUYOTA, AA 179 KM
Diber Bulqize Ekskavator, tip CAT 320 B
Diber Bulqize Terheqes Actros, marka Daimler me targa AA 318 PL
Diber KRASTE Kraste Eskavator Zinxhire me numer identifikimi BC 320 Diber, Fadrome me goma, tip L 110 E
Diber,Kraste Koke terheqese tip Mercedes Benz (Actros) me targe AA 576 OA
Diber Bulqize,Eskavator Caterpilar 320L.
Diber,Kraste Eskavator me numer identifikimi BN 320
Diber Bulqize, Toyota Land Cruise me targa AA 957 PM
Diber Bulqize, Leja Minerare "Kaptine"
Diber Bulqize,Eskavator Caterpilar 320 BL.
Diber Bulqize, Autoveture Ford Fiesta me targa AA 544 SS
Diber,Kraste Automjeti gjysem rimorkio me targe AAR331
Diber,Toyota Hilux me Targa AA 919 RR
Diber Martanesh Fadrome tip "Volvo" L90G, me nr sashie VCE90GT00003858
Diber, Peshore elektronike stacionere publike
Diber Bulqize Mjet fuoristrade Nissan Qashqai me targa AA 066 LB Diber Bulqize Kompresor i Kompletuar
Diber, Automjeti tip Toyota Hilux me targa AA394PK
Diber Bulqize, Eskavator Zinzhir cat - 320 EL
Diber, Makineri shpimi tip sonde Komatsu Boart Longmaster Drill
Diber, Automjet veture, tip Range Rover me targe AA 563 VI
Diber, Bulqize, Kraste, Automjeti kamion Mercedes Benz me targa AA 962 RB
Diber Bulqize, Autoveture Nissan Juke me targa AA 920 ST
Diber, Automjeti Kamion Benz me targe: AA 270 RE
Diber, Ambulance tip Benz AA 275 IO
Diber Bulqize, Kamion tip Benz BZ 1735 A
Diber,Eskavator Zinxhire me 5 numer identifikimi BL 320
Diber, Autoveture me karroceri Mitsubishi L200 me targa AA 540 SS
Diber, Kompresor Atlas Copco, Me nr. shasie XAS655590, Me vit prodhimi 1994.
Diber, Automjeti gjysme rimarkio me targe ACR 700
Status: Aktiv
License(s): IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
III.1 - Për ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Changes
Additions: Administratori Rakip KOKA ushtron te gjitha kompetencat e tjera te, parashikuara ne nenin 14 te këtij Statuti, te cilat nuk i jane dhënë administratoreve te tjere te shoqerise. Ai eshte administratori i vetëm, që ka te drejtë të perfaqesoje shoqerine në marredhenie me te tretët, si dhe ushtron cdo kompetence tjeter qe ligji dhe statuti ja ka dhënë administratori te shoqerise, me perjashtim te atyre kompetencave, që sipas ketij neni i jane dhenë administratoreve te tjere të shoqerise.

Administratori, Bedri Alimadhi, është pergjegjes vetëm per administrimin teknik te shoqerise, dhe kryesisht: me drejtimet teknike te punimeve në minerat ku shoqeria ushtron veprimtarinë me Nr. 775/1 dt. 10/05/2016, objekti "Kaptine", Martanesh, qarku Diber dhe me Nr. 476/3 dt. 19/04/2017, objekti "Galeria 16", Martanesh, qarku Diber;Me kontrollin dhe mbikqyrje, zbatimin e rregullave te sigurimit teknik në pune, ne miniere ku shoqëria ushtron veprimtarine;Ndjek dhe mban pergjegjesi per sigurimin e jetes se punonjesve dhe aksidenteve ne pune dhe çdo pergjegjesi tjeter teknike qe ndodh ne miniere.Ndjek ecurine e zbatimit te kontratave per sasitë e mieneralit qe nxirret nga shoqeria në minierat ku ajo ushtron veprimtarine e saj.Ndjek punimet sipas grafikut qe ka shoqeria per shfrytëzimin e minierave; Zbaton dhe mban pergjegjesi me perpikmeri per te gjitha kushtet qe jane ne kontraten noteriale vjetore si drejtues teknik ne miniere.

“Administratori, Bashkim Kenga, eshte pergjegjes vetem per administrimin teknik te shoqerise , dhe kryesisht: me drejtimet teknike te punimeve ne minierat ku shoqeria ushtron veprimtarine me Nr.1259/3 dt. 18/04/2017 objekti “Krasta e Re”,Martanesh,qarku Diber dhe ne lejen minerare nr. 1880dt.18/11/2019.objekti Zalli I Lucanes,Kraste,rrethi Bulqize,qarku Diber.Me kontrollin dhe mbikqyrje, zbatimin e rregullavete sigurimit teknik ne pune ,ne miniere ku shoqeria ushtron veprimtarine , ndjek dhe mban pergjegjesi per sigurimin e jetes se punonjesve dhe aksidenteve ne pune dhe cdo pergjegjesi tjeter teknike qe ndodh ne miniere.Ndjek ecurine e zbatimit te kontratave per sasite e mineralit qe nxirret nga shoqeria ne minierat ku ajo ushtron veprimtarine e saj. Ndjek punimet sipas grafikut qe ka shoqeria per shfrytezimin e minierave;Zbaton dhe mban pergjegjesi me perpikmeri per te gjitha kushtet qe jane ne kontraten vjetore si drejtues teknik ne miniere”
Address:

Seat:
Diber, KRASTE Kraste Krastë e Vjeter, Rr. SH50, Godinë në zonen kadastrale 2267, Nr. i pasurisë 2/70, Kati I

Address:
1. Tirane, Njësia Bashkiake Nr.8, Pallati AK, Hyrja Nr.11, Kati 3, Apartamenti 8, Njësi Shërbimi (Zyrë)
2.Durres,Porti i Durresit, Kalata Lindore, koordinata 06/06-B/13
3.Diber, Rruga Krasta e Vjeter ( Grupi i Avari Shpetim Miniera ) prane nenstacionit elektrik 35 KV Kraste
4.Diber Kraste, Bulqize,Bater, Leja minerare Nr.1880 date 18.11.2019, Objekti Zalli i Lucianes.
5.Diber, Kraste Rruga Koxherraj, Lagjia Melcu ( Shesh depozitimi dhe perpunimi krom ) Fabrika e Pasurimit Ballej-a
6.Diber, Kraste Bulqize,Kraste, Theken, Leja minerare Nr.476/3 date 19.04.2017, Objekti Galeria 16 Diber KRASTE Kraste
7.Diber, Kraste, Leja minerare nr.1259/3, dt. 18.04.2017, Rruga Kryqezimi "Kraste e Vjeter", prane n./st. elektrik 35 KV Kraste, godine 2-kateshe
8.Diber,Theker, Bulqize,Kraste Rruga Krasta e Vjeter (sheshe magazinimi kromi, nafte dhe lende plasese per nevojat e shoqerise) prane nenstacionit elektrik 35 KV

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 25.03.2022
Kontrate e shitjes se kuotave, date 07.01.2002
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 18.05.2011
Statuti i shoqerise, date 16.05.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 15.11.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 17.11.2014
Vendimi i asamblese se pergjithshme, date 23.03.2015
Kontrate e shitjes se kuotave, date 30.06.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 16.05.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 22.06.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 15.01.2020
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 08.03.2021
Vendimi i Ortakut te vetem, date 17.01.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate transferimi kuotash date 30.06.2015
Kontrate shitje kuotash date 12.07.2007
Kontrate shitje kuotash date 06.07.2009
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra e performances 2014
Pasqyra e performances 2015
Pasqyra e performances 2016
Pasqyra e performances 2017
Pasqyra e performances 2018
Pasqyra e performances 2019
Pasqyra e performances 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 83 120 318,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 77 060 190,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 51 126 808,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 67 372 353,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 143 574 231,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 99 997 292,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 206 605 673,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 36 615 334,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 36 575 300,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 42 073 940,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 26 313 975,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 38 127 654,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 16 326 094,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:279 647 367,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:122 916 954,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:209 334 235,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:209 798 033,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:267 476 656,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:298 527 236,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:429 110 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 192 804 152,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 184 938 667,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 160 373 679,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 164 628 353,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 159 741 074,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 82 649 282,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala