Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Lumzi

M.C INERTE LUMZI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-18 13:30:54

Tax Registration Number: L32126004A
Administrator: Flamur Gjinaj, Mark Luli
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskaden e lumit Lumzi, tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin e ndërtimit të katër hidrocentraleve, të lidhë kontrata sipërmarrjeje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontratë tjetër me qëllim realizmin e objektit të kontratës së Konçesionit të nënshkruar me datë 06. 09. 2013 nr. 10322 Rep dhe nr. 3316 Kol. 5. 2. Gjithashtu shoqëria do të mund të kryejë çdo aktivitet tjetër ekonomik, tregtar, financiar, që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, përfshirë shitjen e mjeteve të shoqërisë si makineritë, pajisjet, marrja dhe dhënia me qira, të qenit garant, hipotekimi dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera. 3. Aktivitetet e sipërpërmendura do të realizohen duke respektuar legjislacionin shqiptar në fuqi dhe konform me programin e aktivitetit ekonomik dhe financiar, të miratuar nga asambleja e ortakëve të shoqërisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: M.C INERTE LUMZI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 16/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. M. C. INERTE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.02.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J82020003H, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastrale 3866, Nr. Pasurie 306/113, me administrator Megi Luli dhe ortak te vetem Mark Luli (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022)

II. RAFAELO 2002, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 13.09.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22113003Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga 29 Nëntori, kthesa e Kamzës, zonë kadastrale nr. 8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj dhe ortake Eduart Gjinaj (15%) dhe Mark Gjinaj (85%).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB date 18.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Mark Luli, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 70% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te M. C. INERTE. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 26.09.2013

Mark Gjinaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 85% te kapitalit te M. C. INERTE. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 12.03.2019
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Prodhim hidroenergjie "HEC LUMZI" -
Legal Cases: I. Më datë 17.10.2016, u nënshkrua Marrëveshja e Pengut mbi Kuotat Nr. 962 Rep., dhe Nr. 346 Kol. lidhur midis Bankës Societe Generale Albania si Pengmarrëse dhe shoqërisë si Pengdhënëse. Palët kanë lidhur një Kontratë për Kredi Bankare Afatgjatë Nr. 961 Rep., dhe Nr. 345 Kol. datë 17.10.2016 sipas së cilës banka I ka dhënë kredi shoqërisë “M.C INERTE LUMZI”. Për te siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë, kredimarrësi ofron peng mbi kuotat e shoqërisë në masën e përcaktuar në kontratë.

II. Me date 03.03.2021, me ane te urdhrit Nr. 674/60 Akti, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Besnik Bajraktari protokolluar nga QKB me Nr. 2132 Prot date 03.03.2021, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e regjistruara në emër të debitorit M. C. INERTE me Nipt J82020003H. Kreditor: Shoqeria Euro Lines shpk. Objekt: Pagim detyrimi.

III. Me date 24.03.2021, me ane te urdhrit Nr. 674/70 Akti, date 24.03.2021 lëshuar nga përmbarues gjyqësor Besnik Bajraktari, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e regjistruara në emër të debitorit M. C. INERTE me Nipt J82020003H, me ane te urdhrit Nr. 674/60 Akti, date 03.03.2021.
Changes
Date of signing: 06.09.2013
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 1.725.593.333 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “M.C INERTE LUMZI” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 06.09.2013, të nënshkruar midis shoqërisë bashkimit të përkohshëm të shoqërive “M.C Inerte” shpk, “Rafaelo” sh.p.k dhe “Ani” sh.p.k, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve Lumzi dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Lumzi” do të ndërtohen në përroin e Roshit, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “LISNAK” me fuqi të instaluar 750 kW dhe energji mesatare vjetore 3.500.000 kWh/vit.
Hidrocentrali “KIMZA” me fuqi të instaluar 500 kW dhe energji mesatare vjetore 2.300.000 kWh/vit.
Hidrocentrali “TUCI” me fuqi të instaluar 1.860 kW dhe energji mesatare vjetore 8.600.000 kWh/vit.
Hidrocentrali “LUMZI” me fuqi të instaluar 13.640 kW dhe energji mesatare vjetore 38.000.000 kWh/vit.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga "Dritan Hoxha", ndodhur në zonën kadastrale nr.3712, numër pasurie 315/10.

Address:
Shkodër, Qafë Mali, TUC Koravi - Tuç, Komuna Qafë - Mali, Pukë, Shkodër, Rrape Lumzi - Breg, Komuna Rrapë, Pukë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (06.09.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.05.2022
Vendimi per transferimin e kuotave 01.07.2016
Vendimi per emerimin e administratorit te dyte 12.03.2019
Raporti teknik i projektit te hidrocentraleve Lumzi
Preventivi permbledhes
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 24.03.2021
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 03.03.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2024
Financial Documents: Akti i Themelimit
Bilanci 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Public Procurement Notices:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 8 149 297,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 047 916,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 585 593,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 19 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -60 096,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:276 729 319,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:226 813 106,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:218 265 722,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:218 265 722,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:19 353 664,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2017
2018
2019
2020
2021

Other Concessions


Worked By : A.Lala/L.Kanani