Skip to content

FUSHA Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 11:18:06
JSON

NIPT: J61922018S
Administrator: Shkëlqim Fusha
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile dhe ekonomike,industriale turistike,bujqesore deri ne 5 kate dhe mbi 5 kate,rikonstruksione,ndertim banese me skelet mbi 8 kate, Nderime rrugore kategoria IV dhe V, III dhe II ,autostrada – pista –aeroporte-helioporte,porte,terminale,hekurudha,ura dhe vepra arti deri 10 dhe mbi 10 m,Ekstakada ura metalike te varura,tunele rrugore dhe hekurudhore ndertime detare portuale bankina,bazene,kalatat,molet,pontile,thellimidrenimi.Punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge,punime speciale te shinave dhe traversave,ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit,Ndertime hidraulike e hidroteknike,ujsjelles,kanalizime,kanale e impiante vaditje,punime mbrojtje te sistemit hidraulikcimentime,impiante te sistemit te ujit,vajsjelles,gazsjelles,naftesjelles,diga-damba deri ne 10m,galeri tunele,diga te larta.Vepra te vecanta punime speciale,sillose,kulla uji etj,B/arme metalike,perforcime themeli e punime nentokesore,izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat,themele te vecanta,puse shpime gjeologoinxhinierike,çpime per uje.Punime restaurimi,i ndertesave monument kulture,restaurimi ne vepra arkeologjike.Punime;karpenterie,sherbimi,ne siperfaqe te gjelberta parqe pyll Pyllezime dhe shfrytezim pyjor ,pastrimi i siperfaqeve urbane kryerja e punimeve dhe sherbesat,funerale,mirembajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise,urbane-ndricimi e sinjalizimi urban.Shfrytezim te mineraleve,te grupit 1,11,111,1V,ne karieren e punimeve nentokesore,perdorimin civil te lendeve plasese ne objekte,nxjerrjen dhe perpunimin e gurit gelqeror duke prodhuar te gjitha llojet e rerave te suvatimit.Prodhim,perpunim,ruajtje konservim dhe paketim te produkteve bujqesore dhe blegtorale.Veprimtari ne fushen e dhenien e lejes se drejtimit,Autoshkolle per dhenien e lejes se drejtimit me kodin VII.3.A.1,ne kategorite A,B,C,D,BE,CE,DE,per dhenien e certificates se aftesise profesionale me kodin VII.3.A.2,ne kategorite KC,KC+E,KD,KD+E,per dhenien e deshmise se aftesise profesionale me kodin VII.3.A.3,ku. futen,automakinist,ekskavatorist,buldozerist,Gumbullim,tran sportim,ruajtje,riciklim,perpunim,apoasgjesimi mbetjeve te llojeve te ndryshme perfshire mbetjet spitalore dhe ato te rrezikshme.Ndertim i linjave te shfrytezimit dhe pasurimit te ujit te pijshem si dhe tregtimit te tij.Sherbime pastrimi te ambienteve te brendshme dhe te jashtme sherbime DDD(Dizinfektim,Dizinsektim,Deratizim)si dhe tregtim materialesh pastrimi.Krijimin e stacioneve komplekse te servisit per te gjitha llojet e sherbimeve riparim te automjeteve te ndryshme, lavazhe ,larje dhe pastrim mjetesh motorike;rregullime dhe lyerje me boje,ndertimi i stacioneve te furnizimit me karburant,pastrim larje sprucim ose veshje e mbetjeve te ambalazheve,magazinim dhe trajtim i mbetjeve te ujerave te zeza urbane,tregtimin e materialeve te ndertimit te prodhuara nga shfrytezimi perpunimi dhe prodhimi i burimeve minerale,mermereve,graniteve gur dekorativ.Prodhim asfalti,betoni,parafabrikate betoni.Projektim ne fushen e ndertimit.Veprimtari e ekspertizes ndikimin ne mjedis.Auditim mjedisor.Shitjeblerje automjetesh,autovetura,eskavator,kamiona,kamioncina,impo rt-eksport,makineri te renda.Real-Estate,Ndermjetesim per transaksione me pasuri te paluajtshme.Administrim dhe menaxhim prone.Shit-blerje e pasurive te paluajtshme.Dhenie me qira.Vleresim te pasurive te paluajtshme.Marketing.Transport mallrash dhe pasagjeresh brenda dhe jashte vendit per llogari te vet dhe te trete.Transport me mjete te vecnta jashte normes.zhvillime agroturizmi.ndertim dhe menaxhim i fushave te golfit.ndertimi i impanteve fotovoltaike dhe HEC per prodhimin e energjise.ndertim dhe menaxhim i objekteve turistike.Agjensi turistike.Kryerje analizash labotatorike te materialeve te ndertimit.Import-Export.Ngritjen dhe funksionimin e minimarketeve supermarketeve apo Qendrave tregtare Ngritjen dhe mireadministrimin e sherbimeve te turizmit,hotelerise dhe sherbimeve te ushqimit fast-food,Piceri,bar apo cdo restoranti,ambjentesh per funksione argetimi.shlodhjeje,salle kinemaje,lojrave te tjera elektronike;Realizimi i kontratave,marreveshjeve.ortakerive,shoqerive te perbashketa apo te formave te tjera te lejuara nga legjislacioni shqiptar me persona fizik e juridik vendas apo te huaj per per veprimtari tregtare,si dhe cdo lloj aktiviteti qe do te gjykohet me karakter fitimprures.Prodhimi,ImportExport dhe sherbimi i konstruksioneve metalike e makinerive per impiantet e pasurimit,inerteve,betoni,asfalti,minierave.Projektim,prodhi m,montim diga dhe tunele hidroteknike,per autostradat,bujqesine,mbikalimet,emergjencat civile si dhe pjeseve te nderrimit per to.Grumbullimin, perpunimin,eksportin te mbetjeve ferroze, metaleve dhe atyre me ngjyra. Cmontimin e makinerive,pajisjeve dhe mjeteve te transportit,grumbullimi dhe perpunimi i tyre.Nxjerrja,perpunimi dhe eksportimi i minieraleve,metaleve,mbetjeve teknologjike te tyre. Stacion transferimi mbetje te rrezikshme, jo te rrezikshme dhe rikuperim i mbetjeve jo te rrezikshme.Prodhim, tregtim dhe perpunim i lendeve drusore, mobilje te ndryshme, me baze druri dhe materialeve ndihmese, prej metali, kombinime dru metal, dyer, dritare prej druri dhe metali, plastike.
Emërtime të tjera Tregtare: FUSHA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/02/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 665 332 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. TIRANA NATIONAL THEATRE AND DEVELOPMENT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.09.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82124007S, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Murat Toptani, përballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, me administrator Ervin Duka, me status pezulluar. FUSHA shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.11.2023

II. SHOQËRIA KONCENSIONARE AYEN – ALB, një shoqëri aksionare e themeluar më datë 09.11.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72321029P, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali i II-te, ABA Business Center, Kati 6, Nr.601, me administrator Fahrettin Amir Arman, me status aktiv. FUSHA shpk zotëron 8% të kapitalit të kësaj shoqërie dhe shoqeria AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI me 92% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.11.2023

III. SPORT KLUB FARKA, një shoqëri aksionare e themeluar më datë 27.04.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91815006H, me adresë në Tiranë, Farkë, Mjull Bathore, Fshati Mjull Bathore, Rruga e Elbasanit, pranë zyrave të Komunës Farkë, me likuidator Shkëlqim Fusha. Shoqëria është e ç’regjistruar. FUSHA shpk zotëronte 31% të kapitalit të kësaj shoqërie; Komuna Farke me 49% të kapitalit të kësaj shoqërie dhe Gani Plaku me 20% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.11.2023

IV. HIDRO BUSHTRICA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L07601201A, me adresë në Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Silvio Allamandi, me status aktiv. FUSHA shpk dhe FATJON shpk zotërojne 0.01% të kapitalit secili te kësaj shoqërie; INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE me 99.98% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.11.2023

V. Shoqeria Koncesionare Tirana 4, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.10.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02219001K, me adrese ne Tirane, Rruga Murat Toptani, Objekti Nr. 3, me administrator Elti Fusha. FUSHA shpk zotëron 32.91% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.11.2023

VI. Rreth Greth Development, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.09.2022 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M22126055T, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja me administrator Elti Fusha, me status aktiv. FUSHA shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.11.2023

VII. AFL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18/01/2023 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M31409051C, me adresë në Tirane, Rruga "Murat Toptani" nr.3-Tirane me administrator Avni Sinakoli. FUSHA shpk zotëron 42,20% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.11.2023

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Lloji: Tërheqës, Marka: Mercedes Benz, Targa: AB581BB
Tirane, Lloji: Gjysëmrimorkio, Marka: Ozgul Treyler, Targa: AIR179
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VII.3.A.3 - Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
XII.5 - Leje mjedisore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Leje per shfrytëzimin e materialeve inerte -
Çështje Ligjore: I. Më datë 20.08.2012, me anë të urdhrit Nr. 11347 Prot. Nr. 747-758-762 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore ” FUSHA” sh.p.k si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

II. Më datë 02.09.2012, me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 567 Regj, "Për Sigurimin e Padisë", u vendos masa provizore e pezullimit të veprimeve përmbarimore për ekzekutimin e pezullimit të ekzekutimit të titullit ekzekutiv vendim dënim me gjobë Nr. 14, datë 14.11.2008, të INUK, për të cilin është lëshuar Urdhëri i Ekzekutimit me Vendimin Nr. 7250 akti, datë 06.06.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Urdhërohet shoqëria "Fusha" Shpk, që të depozitojë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë padinë e themelit brenda 15 ditëve, duke filluar nga dita e nesërme e shpalljes së këtij vendimi.

III. Më datë 12.06.2013, me anë të urdhërit nr. 6795 Prot, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "E.P.S.A" ku në të cilën është urdheruar heqja e sekuestros konservative në shoqërinë "Fusha" sh.p.k, e kërkuar me shkresën Nr.11347 Prot datë 20.08.2012.

IV. Më datë 21.03.20016, me anë të Urdhërit Nr.315/6 Prot, Nr.315 Regj., protokolluar nga QKR me Nr. 2794 Prot., datë 21.03.2016 "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"SPEED SOLUTION", drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “FUSHA” sh.p.k., për shkak të detyrimeve të pashlyera ndaj Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave.

V. Më datë 19.04.2016, me anë të urdhërit Nr.315/28 Prot, Nr.315 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 124 Prot, datë 20.04.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Speed Solution", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “FUSHA” sh.p.k, me anë të shkresës Nr.315/6 Prot, me datë 21.03.2016.

VI. Sipas shkresës Nr. 11549 Prot, datë 28.09.2023, “Njoftim për Heqjen e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë”, ardhur nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore, Bashkia Vlorë, ku është kërkuar: Heqja e Barrës Siguruese mbi Titujt e Pronësisë së Tatimpaguesit " FUSHA ", SHPK , pajisur me NUIS (NIPT)- J61922018S
Ndryshime
Shënime: V E N D I M Nr. 52, datë 03.05.2023 “PËR ZHVILLIMIN E PRONËS NR. 1/66, ZONA KADASTRALE 8150, NË PRONËSI TË BASHKISË TIRANË DHE MIRATIMIN E DRAFT KONTRATËS SË SIPËRMARRJES MIDIS BASHKISË TIRANË DHE SUBJEKTIT “FUSHA” SH.P.K”

V E N D O S I
1. Miratimin e raportit përmbyllës të hartuar nga komisioni negociues i Bashkisë Tiranë, në lidhje me kualifikimin si të suksesshëm të propozimit të paraqitur nga subjekti zhvillues “Fusha” sh.p.k, në përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara në vendimin nr. 53/2018, të Këshillit Bashkiak “Për përcaktimin e procedurës për negocimin me zhvilluesit privat që shprehin interesin që të bashkëpunojnë me Bashkinë e Tiranës nëpërmjet marrëveshjes për pronat në pronësi të saj”.

2. Dhënien për zhvillim të pasurisë me nr. 1/66, e llojit “Truall dhe ndërtesë”, ndodhur në zonën kadastrale 8150, rruga “Abi Toptani”, Tiranë, në këmbim të përfitimit të 50 % të sipërfaqes ndërtimore (nëntokë dhe mbi tokë), që do të ngrihet në pasurinë e llojit truall në pronësi të Bashkisë së Tiranës.

3. Përfitimin në ndërtimin e ri edhe të 100% të sipërfaqes të godinës aktuale që ngrihet dhe është pjesë përbërëse e pasurisë nr. 1/66, zona kadastrale 8150, rruga “Abdi Toptani”, Tiranë, në pronësi të Bashkisë Tiranë.

4. Miratimin e draft kontratës së sipërmarrjes, midis Bashkisë Tiranë dhe subjektit “Fusha” sh.p.k, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

5. Miratimin e shembjes së ndërtesës e cila është pjesë përbërëse e pasurisë me numër pasurie 1/66, ndodhur në zonën kadastrale 8150, në pronësi të Bashkisë Tiranë, pas miratimit të lejes së ndërtimit për zhvillimin e ri.

6. Ngarkohet Kryetari i Bashkisë apo personi i autorizuar prej tij për nënshkrimin e kontratës së sipërmarrjes midis Bashkisë Tiranë dhe subjektit zhvillues “Fusha” sh.p.k.

7. Pas zbardhjes se lejes së ndërtimit dhe para fillimit të punimeve, ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike dhe Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licencimit për ngritjen e grupit të punës për përcaktimin e pjesëve takuese që i korrenspondon vendndodhjes/pozicionimit të sipërfaqes ndërtimore që përfiton Bashkia Tiranë si rezultat i këtij negocimi dhe monitorimin e zbatimit të projektit, sipas kontratës së parashikuar në këtë vendim. Grupi i punës ngrihet me urdhër të kryetarit të Bashkisë.

8. Kontrata përfundimtare që do të nënshkruhet mes palëve, për kalimin e sipërfaqeve ndërtimore, regjistrohet në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës dhe çdo shpenzim për këtë procedurë të ndjekur deri në regjistrimin përfundimtar të sipërfaqeve takuese në favor të Bashkisë Tiranë, paguhet nga subjekti “Fusha” sh.p.k.

9. Pas zbardhjes se lejes së ndërtimit, ngarkohet Tirana Parking të bëjë dorëzimin e pasurisë me nr. 1/66, zona kadastrale 8150, te subjekti zhvillues “Fusha” sh.p.k.

10. Kryetari i Bashkisë të ngrejë grupin e punës për marrjen në dorëzim dhe pasqyrimin në inventarin e pasurive të paluajtshme dhe inventarin financiar të Bashkisë Tiranë sipërfaqet e përfituara nga kjo procedurë zhvillimi.

11. Ngarkohen Kryetari i Bashkisë, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licencimit, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar dhe Tirana Parking për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6, të nenit 55, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar.

V E N D I M Nr. 59, datë 09.05.2023 “PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË SIPËRMARRJES MIDIS BASHKISË TIRANË DHE SUBJEKTIT “FUSHA” SH.P.K”
Miratimin e kontratës së sipërmarrjes nr. 7888 Rep., nr. 3265 Kol., datë 05.05.2023, të nënshkruar midis Bashkisë Tiranë dhe subjektit “Fusha” sh.p.k, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse të këtij vendimi.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja.

Adresa:
Tiranë, Vorë, Godinë Polifunksionale me 1-2-3 Kate, Zona Kadastrale 2596, Nr Pasurie 29/6, 29/29, 29/20, 29/21, 29/13, 29/14, 29/15
Tiranë, Farkë, Lundër, Numër Pasurie 574/4/1, Zona Kadastrale 2529, Lundër
Elbasan, Peqin, Impiant Prodhimi Asfalto-Betoni, Numër Pasurie 113/1, Zona Kadastrale 1112
Tirane, Farke e vogel, Tirane
Tirane, Farke e madhe, Unaza Lindore

Ish adresa dytesore (Nipte sekondare):
Tirane, Kavaje, Rikualifikim urban i zones turistike, Golem, Bashkia Kavaje

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 11.09.2009
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 20.08.2012
Vendimi per sigurimin e padise 02.09.2012
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 21.03.2016
Urdher heqje sekuestro konservative 19.04.2016
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 24.07.2017
Raporti i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit 23.07.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.01.2023
Raporti i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit 17.08.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
V E N D I M Nr. 52, datë 03.05.2023 “PËR ZHVILLIMIN E PRONËS NR. 1/66, ZONA KADASTRALE 8150, NË PRONËSI TË BASHKISË TIRANË DHE MIRATIMIN E DRAFT KONTRATËS SË SIPËRMARRJES MIDIS BASHKISË TIRANË DHE SUBJEKTIT “FUSHA” SH.P.K”
V E N D I M Nr. 59, datë 09.05.2023 “PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË SIPËRMARRJES MIDIS BASHKISË TIRANË DHE SUBJEKTIT “FUSHA” SH.P.K”
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 26.11.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 266 258 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 161 433 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 149 696 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 197 680 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 101 527 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 96 270 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 92 330 101,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 71 675 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 58 244 842,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 53 910 593,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 51 002 313,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 64 578 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 47 040 923,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 44 584 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 268 283 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 283 516 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 597 499 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 110 143 319,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 421 977 661,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 318 383 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 883 753 376,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 684 873 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 395 100 924,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 979 419 244,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 141 720 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 588 174 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 144 268 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 024 772 432,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja/L.Kanani