Skip to content

EGNATIA GROUP (ish "EGNANTIA GROUP")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-30 08:33:10
JSON

NIPT: K33315201I
Administrator: Rigels Balla
Objekti i Veprimtarisë: Imp-Eksport Tregetim Pije Alkolike..etj.Te ushtroje veprimtari private ne sferen ndertimore te projektimit dhe te zbatimit sipas kategorive te percaktuara ne licensen e leshuar dhe konkretisht si me poshte: a)Per punimet e dheut,murator,betoni,beton-arme te zakonshme,punime shembjesh per kategorine e dyte,ndertime civile,industriale,turistike,bujqesore,etj. b)Kompletimi me instalimet e nevojshme per objektet,punime restaurimi,punime te shtresave te rrugeve,ndertime vepra arti rrugore dhe hekurudhore ne kategorine 9/a,ujesjellesa,kanalizime, per kategorine e 11,tunele. c)Mirembajtje e punime sherbimi te zakonshme te sistemit komunal.d)Prodhimi dhe te tregtimii te gjitha llojeve te materialeve dhe te lendeve te ndertimit.e) Import-eksport me shumice e pakice te materialeve industriale ose bujqesore si dhe veprimtari ne fushen e njesive te shitjes,bar-restorant,hotele,pub.Shoqeria munds te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa,ne shoqeri,firma,agjensi dhe ndermarrje te tjera,te cilat mund te kene edhe qellime te tjera aktiviteti.Shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti lidhur me shitblerjen e pasurise se luajtshme e te paluajtshme,si dhe cdo aktivitet tregtar,financiar,qiradhenes apo dorezenes,qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: EGNATIA GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 23/08/2002
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 063 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Fabiola Hysenbelliu; Brunilda Poloska; Fatmir Hysenbelliu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me datë 18.04.2017, në bazë të urdhrit Nr.967/5Prot., Nr.967Regj., protokolluar nga QKB me Nr.5727 Prot., date 19.04.2017 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private “JUS”, drejtuar QKB-se, u urdhërua: Bllokimet ne kuotat/asetet e debitorit shoqeria “EGNATIA GROUP” sh.a., me NIPT K33315201I ne shumen prej 1.162287 leke.

II. Me datë 02.06.2017, në bazë të Urdhrit Nr. 967/6 Prot., leshuar nga shoqeria permbarimore gjyqesore private "JUS" Shpk, per heqjen e mases se sekuestros konservative nga kuotat/aksionet e regjistruara ne ermer te shoqerise "Egnatia Group" Sha, me NUIS (NIPT) K33315201I, te bllokuara me urdhrin Nr. 967/5 Prot. date 1804.2017.

III. Me datë 29.01.2020, në bazë të urdherit Nr.98 Prot., lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Sdudio Pema SHPK” , u urdhërua: “Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e pales debitore, EGNATIA GROUP SHA pajisur me NUIS(NIPT)- K33315201I me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e titullit ekzekutiv. Kreditori: UKT sh.a (Ujësjellës Kanalizime Tiranë); Objekti: Pagim Detyrimi.

IV. Me datë 12.02.2020, në bazë të Urdhërit Nr. 194 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.2287 Prot., datë 17.02.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “STUDIO PEMA” sh.p.k., u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros konservative, mbi aktivet e palës debitore shoqëria “EGNATIA GROUP” sh.a., me NUIS (Nipt)– K33315201I. Kreditori: UKT sh.a (Ujësjellës Kanalizime Tiranë); Objekti: Pagim Detyrimi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, kulla Biznesit, Kodi Postar 1016

Adresa:
Elbasan Rruga E. Matraxhiu prane Konservimit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2023
Kontratë për Krijimin dhe Statuti i Shoqërisë
Kontratë Shitje datë 28.10.2003
Vendim i Aksionerit të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 10.07.2007
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 20.08.2019
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 02.06.2017
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 29.01.2020
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 12.02.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 30.06.2023
Kontratë Dhurimi Kuotash Kapitali datë 19.06.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -7 723 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -7 179 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -5 153 810,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -46 220 310,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -62 391 034,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -54 564 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -63 880 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -33 422 422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -36 650 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -60 711 234,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -63 938 704,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -4 154 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 847 470,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:907 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 842 669,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 934 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 552 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:38 079 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:83 252 884,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 153 472 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 123 981 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 85 513 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 017 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 040 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 102 229 146,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021

Punuar Nga : P. Nikolli