Skip to content

KST ADVERTISING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-15 12:03:03
JSON

NIPT: L51406504H
Administrator: Dervish Dina
Objekti i Veprimtarisë: Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe tregtimin me shumice e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese si dhe te te gjithe artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha lendeve, materialeve dhe pajisjeve te nevojshme per produktet e mesiperme.Sherbime dhe aktivitete ne fushata publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne lidhje me te gjitha fushat. Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka lidhje me objektet e mesiperme te veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter plotesues e ndihmes qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per permbushjen e objektit kryesore, duke perfshire importineksportin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e sherbimeve te tjera. Servis për automjete të çdo lloji dhe të çdo tonazhi. Import, eksport dhe tregtim të automjeteve dhe pjesëve të këmbimit. Punime të ndryshme mbi hekurin, aluminin, llamarinën, profilet si dhe të çdo materiali tjetër. Importin dhe eksportin e lëndëve të para dhe të përpunuara dhe të të gjithë gamës së materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij aktiviteti ashtu si dhe zhvillimi i çdo aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto proçese. Veprimtari ne fushen e ndertimit. Ndertime te ndryshme. Projektim, ndertim dhe zbatim i objekteve civile, ekonomike, social kulturore, shteterore dhe private. Ndertimin e çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar - restorant, parking, komplekse turistike etj. Rikonstruksion te objekteve te ndryshme. Ndertim dhe asfaltim rrugesh. Tregtim me pakicë në fushën e hidrokarbureve nëpërmjet stacioneve të tregtimit me pakicë të karburanteve. Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve te sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance te automjeteve me ane te sistemit GPS.Importin e paisjeve per monitorim karburanti dhe import dhe implementim te paisjeve IoT. Veprimtari ne fushen e ofrimit te puneve dhe sherbimeve per mirembajtjen e depozitave, tankerave dhe cisternave te medha. perfshire por pa u kufizuar ne pastrimin, lyerjen, goditjen me skorje te tyre etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/02/2015
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durres, Autonjet Mercedes-Benz me targe AA 034 NS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
Çështje Ligjore: I. Me date 08.03.2021, me ane te Urdhrit nr. 39/8 Prot, lëshuar nga shoqeria Përmbarimore “Zyra e Permbarimit Privat Enforcement Group” SHPK, u urdherua QKB per vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga pala debitore shoqeria “KST ADVERTISING” shpk me Nipt L51406504H.

II. Me date 12.03.2021, me ane te Urdhrit Nr.39/11 Prot, lëshuar nga Shoqëria “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 2994 Prot., datë 12.03.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë “KST ADVERTISING” SHPK, me NUIS(NIPT) – L51406504H.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjja 14, Rruga Haziz Shkupi, Nr.i Pasurie 9/185, Zona Kadastrale Nr.8516, Shkozet

Adresa:
Kukes Bicaj NANGE Rruga Nacionale Bicaj-Kukes, Zona Kadastrale 2762, Ndertese 1-kateshe me nr. pasurie 5/4
Tirane, Kashar KATUNDI I RI Autostrada Tirane -Durres, Km 7, Numeri i pasurise 148/39 zone kadastrale nr 2119

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.02.2022
Akti i themelimit
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 15.02.2022
Kontrate dhurimi kuote date 03.03.2021
Kontrate shitblerje kuote date 26.03.2020
Kontrate shitje kuotash date 17.10.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative date 08.03.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 399 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 376 318,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 644 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 914 974,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 307 751,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 817 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:298 419 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:156 465 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:205 135 334,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:105 884 307,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:82 724 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:37 923 628,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala