Skip to content

M. C. INERTE Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-18 13:49:53
JSON

NIPT: J82020003H
Administrator: Megi Luli
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile dhe ekonomike, projektim dhe kolaudim, sistemim e asfaltim sheshe, ndertim vepra arti, ndertime ujesjellesa dhe kanalizime.Import eksport mallra industriale, ushqimore, materiale ndertimi (nga te gjitha llojet), makineri e pajisje, pjese nderrimi, mallra elektrike, hidraulike dhe hidrosanitare, lendeve drusore te perpunuara dhe te paperpunuara.Tregti me shumice dhe pakice materiale ndertimi, inerteve, materialeve elektrike, hidraulike e hidrosanitare, linja per prodhim materialesh ndertimi si tulle, tjegulla, pllaka, tubacione, shtylla elektrike si dhe cdo lloj tjeter prodhim betoni. Sherbime te tjera ne fushen e ushqimit Social si : Bar Kafe, Restorante, tregti ushqimore me shumice dhe pakice, Hoteleri. Veprimtari ne fushen e tregtise.Prodhim materiale ndertimi.Tregti me shumice dhe pakice te te gjitha materialeve te ndertimit. Aktivitet ne fushen e ndertimit.Sherbime te ndryshme ne fushen e ndertimit.Tregtim makineri e pjesë këmbimi për llojet e ndryshme të makinerive. Shitblerje automjete te reja dhe te perdorura. Ruajtja dhe sigurimi fizik i objekteve publike e private. Sigurimi fizik, mbrojtja e jetes dhe shendetit te shtetasve, vendas dhe te huaj.
Emërtime të tjera Tregtare: M. C. INERTE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/02/1998
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 560 499 196,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: M. C. INERTE, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 16.09.2013, me NIPT L32126004A, me seli qendrore ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga " Dritan Hoxha", ndodhur në zonën kadastrale nr.3712, numër pasurie 315/10 dhe me përfaqësues ligjore Mark Gjinaj dhe Mark Luli. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 10.01.2022)

M.C. ENERGJI GOJAN, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 15.08.2017, me NIPT L72021019A , me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastale 3866, Nr Pasurie 306/113 dhe me përfaqësues ligjor Pashk Prendi. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 10.01.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I.Me date 15.07.2008, eshte ndryshuar lloji i pronesise nga "Shqiptare (100%)" ne "Shqiptare Shtetërore".

II. Me date 23.07.2008, eshte ndryshuar lloji i pronesise nga "Shqiptare Shtetërore" ne "Shqiptare (100%)".

III.Me date 13.07.2012, eshte depozituar urdhri Nr. 9851 Prot, leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, per vendosjen e sekuestros mbi kuotat qe zoteron Mark Nikoll Luli ne shoqerine "M.C. INERTE" sh.p.k si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

IV.Sipas Urdherit Nr.11347 Prot. Nr. 747-758-762 Dosje, date 20.08.2012, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, është vendosur: masa e sekuestros konservative mbi kuotat e pales debitore shoqeria ” M. C. INERTE” sh.p.k pajisur me NUIS(NIPT)- J82020003H me perfaqesues ligjor Z.Mark Luli si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

V. Sipas Urdherit Nr.11601 Prot, Nr.785, 786, 795, 798 Dosje date 27.08.2012 "Per vendosjen e Sekuestros mbi kuotat e debitorit", e leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” shpk, drejtuar QKB, eshte vendosur: masa e sekuestros mbi kuotat e debitorit Shoqeria “MC Inerte”shpk, NIPT J82020003H, me perfaqesues Mark Luli. Si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

VI. Sipas Urdherit Nr.13750 Prot,Nr. Dosje 747-784 date 17.10.2012, protokolluar nga QKB me Nr.18400, date 22.10.2012, dhe Urdhrit Nr.13750 Prot, Nr.Dosje747-784, date 17.10.2012, protokolluar nga QKR me Nr.18211, date 18.10.2012, leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A”, sh.p.k, eshte vendosur : heqja e sekuestros mbi kuotat e debitorit “M.C Inerte” sh.p.k, me NIPT J82020003H, me perfaqesues Mark Luli e kerkuar me shkresen Nr.11347 Prot, date 20.08.2012 dhe Nr.11601 Prot, date 27.08.2012.

VII. Sipas Urdherit Nr.1992 Prot., Nr.Dosje 525, date 22.02.2013, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, është vendosur : masa e sekuestros mbi kuotat qe zoteron debitori, Z. Mark Nikoll Luli ne shoqerine “M. C. INERTE” sh.p.k si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

VIII. Sipas Urdherit Nr. 7400 Prot. date 02.07.2013, leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" shpk, eshte hequr masa e sekuestros mbi kuotat qe zoterojne ne cdo shoqeri debitori, Gezim Nikoll Frroku, Drita Ndue Frroku dhe Mark Nikoll Luli, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave, te kerkuar nepermjet shkreses me Nr. 1992 Prot. date 22.02.2013 dhe shkreses tone me Nr. 9851 Prot. date 13.07.2012.

IX. Sipas Urdherit Nr.221 Prot, datë 25.03.2014 "Për Heqjen e Sekuestros mbi kuotat e debitorit", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.P.S.A” sh.p.k, është vendosur :heqja e masës së sekuestros, mbi kuotat e debitorit, Mark Luli, kërkuar me shkresën, Nr.9851 Prot., datë 13.07.2012.

X. Sipas Urdherit Nr.674/20 Akti. , datë 03.02.2020 leshuar nga Permbarues Gjyqesor Besnik Bajraktari, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e regjistruara ne emer te debitorit , shoqerine “M.C. Inerte” shpk, pajisur NUIS (NIPT) J82020003H.

XI. Sipas Urdherit Nr.674/20 Akti. , datë 03.02.2020 leshuar nga Permbarues Gjyqesor Besnik Bajraktari, eshte vendosur: heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e regjistruara ne emer te shoqerise “M.C. Inerte” shpk, pajisur NUIS (NIPT) J82020003H vendosur me ane te urdhrit Nr.674/20 Akti. , datë 03.02.2020.
Ndryshime
Shënime: Ish adresa dytesore (Nipte sekondare):
1.Tirane; Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastrale 3866, Nr Pasurie 306/113
2.Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Nexho Konomi, Objekt godine banimi dhe sherbimi 8-9 kate, Zona kadastrale 3866 nr.Pasurie 306/113,306/114, 306/109 306/117, 306/117, 306/230
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastrale 3866, Nr Pasurie 306/113

Adresa:
1.Shkoder, Puke, Breg, Njesia Administrative Rrape, Puke
2. Tirane, Rruga Avdyl Frasheri, EGTTower, Pallati Nr.11/1, Kati perdhe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.05.2022
Statuti fillestar i shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 21.07.2008
Vendim i asamblese se ortakeve date 05.04.2010
Vendim i asamblese se ortakeve date 15.06.2012
Kontrate e Shit-Blerjes se Kuotave date 11.10.2012
Vendim i asamblese se ortakeve date 21.11.2013
Vendim i asamblese se ortakeve date 13.05.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 12 737 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 23 183 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 91 423 416,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 154 253 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 23 299 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 289 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 927 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 354 087,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 919 094,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 412 341,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 820 924,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 696 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 10 864 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 12 159 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:363 969 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:463 511 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:956 396 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:627 607 014,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:985 891 077,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 097 733 234,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:240 966 767,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:84 706 751,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 753 003,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 91 448 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 101 202 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 27 526 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 134 656 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 112 458 676,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani