Skip to content

ENDI - E Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-02 13:45:41
JSON

NIPT: K78509901R
Administrator: Francesca Maria Bona; Sokol Muceku
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve të mëposhtme në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi: - pjesëmarrjen në Shoqëri të tjera dhe/ose ndërmarrje dhe ente të çfarëdo lloj natyre kudo që të ndodhen që kane për objekt të tyre blerjen, administrimin dhe shitjen e centraleve hidroelektrike, eolike dhe/ose fotovoltaike ose prodhimin e energjive të rinovueshme, si dhe pjesëmarrjen në Shoqëri të tjera kudo që ndodhen; studim, projektim dhe realizim të impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; - administrim, mirëmbajtje dhe riparim të impianteve; - menaxhim, administrim, konsulencë për shoqëritë; - blerje, ndërtim, ristrukturim, menaxhim, administrim shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave dhe të të drejtave reale në Shqipëri dhe jashtë shtetit; shoqëria gjithashtu mund të beje financime të tretëve si dhe ortakeve, Brenda kufizimeve të caktuara nga ligji, me ose pa garanci reale ose personale. Shoqëria mund të siguroje dhe ofroje përfaqësime, depozita dhe agjenci, të blejë, cedoje, japë ose marre licenca mbi patenta dhe të drejta autori, të ngrejë dhe blejë si në Shqipëri dhe jashtë, fabrika industriale, t'i marre ose japë me qira ato. Shoqëria, brenda kufijve ligjore, mund të kryeje çdo operacion që lidhet me pasuritë e luajtshme dhe të 2 paluajtshme, mund të kryeje operacione industriale dhe tregtare të nevojshme apo të dobishme për realizimin e qëllimeve të saj, mund të marre drejtpërdrejt ose indirekt pjese në pjesëmarrje në shoqëri ose subjekte të tjera në Shqipëri ose jashtë saj, të cilat kane objekt të njëjte ose të ngjashëm ose të lidhur me të vetin, pa e ushtruar ketë aktivitet ndaj publikut.
Emërtime të tjera Tregtare: ENDI - E
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/04/2006
Rrethi: Mat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: IDROP është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.12.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42424010U, me adresë në Mat,Rukaj BRUC Rruga Prell Energy, Godine 2 kateshe, Lagjja Neziraj, me administrator Fabio Scuero. Ortak te shoqerise jane Paolo Vincenti 8.5%); Antonella Vincenti (8.5%); IDROENERGIA ALBANIA (50.8%); IDROHOLDING (5%); ALEXANA HOLDING s.r.o (10%); BONIFIN S.R.L (17%) dhe CCF SRL (7%). Sipas të dhënave të QKB deri më date 16.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.07.2021, terhequr nga QKB date 16.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit ENDI - E zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

PIER CARLO MARIA BONA, shtetas italian, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 77% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S). Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

PAOLO SCOTTA, shtetas italian, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 77% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S) . Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

CLELIA SCOTTA, shtetas italiane, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 77% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S) . Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

ELIGIO SCOTTA , shtetas italiane, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 77% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S) . Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: PRELL ENERGY është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.02.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L17610901S, me adresë në Mat, Rukaj BRUC Rruga Prell Energy Nr.1, Godinë 2 Katëshe, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Ma, me administrator Bardhyl Muceku dhe Fabio Scuero. Ortak i vetem i shoqerise ENDI - E. Sipas të dhënave të QKB deri më date 13.05.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femer; Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 05.02.2016, u depozitua Kontrata e Pengut, ndermjet “Intesa Sanpaolo Bank Albania”Sh.A dhe “Endi-E”shpk me qellim vendosjen si kolateral te nje pasurie apo nje te drejte, ne posedim te Bankes me qellim per te siguruar ekzekutimin e detyrimeve te Kredimarresit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mat, Rukaj BRUC Rruga Prell Energy Nr.1, Godinë 2 Katëshe, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 30.11.2007
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 09.02.2009
Statuti i Shoqerise i Ndryshuar date 12.04.2011
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 18.10.2013
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 12.11.2013
Marreveshje per Shitjen me Kusht te Kuotave date 25.07.2014
Kontrate e Shitjes se Kuotave date e 28.05.2015
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 25.09.2015
Kontrate Pengu date 05.02.2016
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES 29.07.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2007-2008
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2009-2010
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011-2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013-2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 9 817 323,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 83 213 131,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 589 441,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 867 304,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 250 573,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -40 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 506 314,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:9 944 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:8 470 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 080 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani