Skip to content

klar (Shoqeria e perthithur "Ladjus" - L12227010D)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-07-09 13:11:33
JSON

NIPT: K81309049N
Administrator: Gentjan Sali
Objekti i Veprimtarisë: Real Estate. Tregti te kafes, import - eksoprt, te artikujve ushqimore industriale etj. Tregtim me shumice dhe pakice, si dhe ne aktivitetin e import-eksportit te produkteve te ndryshme industriale dhe ushqimore. Prodhim, perpunim, tregtim me shumice dhe pakice te lendeve te drurit dhe produkteve te tyre. Te realizoje ndertime. Import, eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshme ku perfshihen mallra ushqimore, mallra industriale, vere, pije alkoolike dhe joalkoolike, sherbime tranziti, magazinash, komisione dhe perfaqesime te personave juridike e fizike. Sherbim teknik, asistence teknike dhe mirembajtje te pajisjeve ne funksion te kafes. Aktiviteti i Shoqerise nuk do te kufizohet vetem ne keto produkte apo vetem ne kete lloj veprimtarie. Veprimtari te ndryshme ne fushen e studim dhe projektim, konsulence ne projektim, menaxhim projektimi. Zhvillim projektesh.
Emërtime të tjera Tregtare: klar
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/12/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 190 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “Omnix Albania”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 26/03/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81527005D, me adrese aktuale në Durres Komuna Draç Lalz Gjiri i Lalzit, Komuna Draç, Durres, dhe me administrator Skender Madani. “klar” zotëron 20% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.07.2024)

II. “PortoEuropa”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 23/02/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11425002H, me adrese aktuale në Tirane Rruga Dervish Hatixhe, Pallati Mozart, kati 2, (siperfaqe 40 m2), Tirane 1001, dhe me administrator Ardit Zervoi. “klar” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.07.2024)

III. “LADJUS”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 18/10/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12227010D, me adrese aktuale në Tirane Kashar Yrshek Rruga "Loçka", prane Komunes Kashar, Yrshek, dhe me administrator Gentjan Sali. “klar” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. Shoqëria rezulton e përthithur nga “klar” shpk. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.07.2024)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane, KASHAR, AUTOMJETI ME TARGE AB412GU 1001 Tirane
II. Tirane Automjeti me targe AA 084 AA
III. Tirane Automjet me targe TR 8107 U
IV. Tirane Kashar Automjet me Targe AB 439 GU
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

I. Me datë 11.12.2014, me Vendim të Asamblesë së Ortakut të Vetëm, për "Inicim Procedure Bashkimi me Përthithje të Shoqërisë", u vendos që shoqëria "klar" shpk së bashku me shoqërinë "Ladjus" shpk të iniciojnë procedurën e bashkimit me përthithje, duke kryer të gjitha procedurat e domosdoshme ligjore dhe financiare që rrjedhin nga ky bashkim. "Ladjus" shpk do të jetë shoqëria e përthithur, ndërsa shoqëria "klar" shpk do të jetë shoqëria përthithëse.

II. Me datë 12.12.2014, u hartua Projekt-Marrëveshja për Bashkimin me Përthithje ndërmjet shoqërive tregtare "klar" shpk (shoqëria përthithëse) dhe "Ladjus" shpk shoqëria e përthithur. Shoqëria e përthithur "Ladjus" shpk pas përthithjes do ti kalojë të gjithë të drejtat dhe detyrimet në favor të shoqërisë përthithëse "klar" shpk. Meqenëse shoqëria e përthithur zotërohet 100% nga shoqëria përthithëse, dhe administratori i shoqërive është i njëjtë, nuk rezulton problem me të drejtat e zotëruesit të kuotave dhe administratori do të jetë i njëjtë me të gjitha të drejtat që ka.

III. Me datë 17.01.2015, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje dhe u vendos "Përfundimi i Procedurës së Bashkimit me Përthithje të Shoqërive Tregtare "klar" shpk dhe "Ladjus" shpk".
Zotëruesi dhe administratori i shoqërisë pas bashkimit mbeten të njëjtë.
Kapitali i shoqërisë përthithëse "klar" shpk u bë 200.000 (dyqind mijë) lekë, duke u shtuar me kapitalin e shoqërisë së përthithur "Ladjus" shpk.
Shoqëria e përthithur "Ladjus" shpk ndaloi së ekzistuar duke u çregjistruar nga QKB.
Ndryshime
Shënime: Adresa Dytësore (NIPT-e) të Përfunduar ndër vite:
Tirane, Kashar, Katund i Ri, Objekti godine banimi dhe sherbimi 1-5 kate mbi toke me 1 kat nentoke ne Zonen Kadastrale Nr.2119, Nr.Pasurie 276/3


Kompetencat e Administratorit:
Administratori ka te drejte te kryeje te gjitha veprimet e Administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise sipas Ligjit, statutit dhe vendimeve te Asamblese se Shoqerise. Te perfaqesoje shoqerine perpara te treteve dhe ne gjykim. Ai gezon te drejten e firmes. Administratori i shoqerise perjashtohet nga e drejta e marrjes se kredive bankare nga aktiviteti ne fushen e investimeve dhe berja e shpenzimeve tej aktivitetit te zakonshem te shoqerise. Administratori Z. Gentian Sali nuk ka asnje tager per te kryer transaksione, terheqje apo veprime te tjera qe lidhen me levizjet bankare prane Bankave te nivelit te II. Te gjitha te drejtat per te kryer transaksione, terheqje apo veprime te tjera qe lidhen me levizjet bankare prane BankaVe te nivelit te II do i kete ortaku i vetem i shoqerise Z. Shkelqim Beshiri. Te gjitha levizjet bankare do te kryhen nga ortaku i vetem i shoqerise. Administratori mund ti delegoje te drejtat e veta fillimisht njerit prej ortakeve ose me pas nje personi te trete (kur shoqeria mbetet me nje ortak te Autorizuar me shkrim per te perfaqesuar shoqerine si dhe te kryej veprime dhe praktika te ndryshme ne emer te tij.Administratori ka tager te plote per te kryer transaksione, terheqje, likuidime apo cdo veprim tjeter qe lidhen me levizjet bankare prane Bankes se Nivelit te II OTP Bank ne te cilen shoqeria KLAR sh.p.k. disponon llogari bankare ne disa monedha. Te gjitha te drejtat per te kryer veprimet bankare transaksione, terheqje, likuidime apo cdo veprim tjeter qe lidhen me levizjet bankare prane Bankes se Nivelit te II OTP Bank do ti kene ortaku i vetem dhe Administratori vec e vec Shkelqim Beshiri dhe/ose gentjan Sali me te drejta te plota.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Dervish Hatixhe, Pallati Mozart, Kati i 2, Zip Code 1001

Adresa:
I. Tirane Rruga "Siri Kodra", Njesia Strukturore G/25 (pjese e TR/456), Tirane, "Godine banimi dhe sherbime 6 dhe 7 kat me 2 kat parkim nentoke, ne prone te shoqerise "ERDA" sh.p.k"
II. Tirane Rruga ''Besim Imami'', Njësia Administrative Nr.7, Tiranë, ''Godinë Banimi dhe Shërbimi 2,4,6,7,8,9 dhe 10 Kate me 2 Kate Parkimi Nëntokë''
III. Tirane Njesia Administrative Nr.11, Rruga Dritan Hoxha, Godine banimi dhe sherbime 3,5,7,9 dhe 11 kate, me 2 kat parkim nentoke
IV. Tirane Kashar Rruga Sadik Stavileci, prane Shkolles Sadik Stavileci, Pallati Solei, Kati i 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.07.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 12 610 Akti dhe Nr. 9090 datë 27.10.2008 për lëshimin e Dëshmisë së trashëgimisë Ligjore për trashëgimlënësin Vladimir Breçani
Kontratë Shitje Kuotash datë 18.12.2008
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, për "Inicim Procedure Bashkim me Përthithje Shoqërie" datë 11.12.2014
Projekt-Marrëveshje për Bashkimin me Përthithje ndërmjet Shoqërive "klar" shpk dhe "Ladjus" shpk datë 12.12.2014
Raport Bashkimi datë 12.12.2014
Marrëveshje për Bashkimin me Përthithje ndërmjet Shoqërive "klar" shpk dhe "Ladjus" shpk datë 17.01.2015
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, për "Përfundim Procedure Bashkim me Përthithje Shoqërie" datë 17.01.2015
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 20.04.2021
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 09.08.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Anekset e PF 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 165 492 589,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 107 556 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 53 363 285,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 48 916 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 21 186 563,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 297 849,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 899 613,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 551 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 965 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -6 914 748,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 506 614,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 353 683,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 251 963,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 880 716,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 015 485 648,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:756 091 498,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:268 190 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:252 073 094,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:185 445 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:150 475 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:144 763 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:144 650 146,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 105 626 637,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 144 614 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 85 763 220,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 80 197 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 35 496 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 24 223 814,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli