Skip to content

Unlimited Construction (ish "LTD Co")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-28 14:58:06
JSON

NIPT: L42117004B
Administrator: Kujtim Shtufi; Enea Mitrushi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e projektimit dhe te ndertimit: kat. 1 /eplanvendosje e objekteve te veçanta, kat. 2/a, projektime dhe ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Deri ne dy kate dhe kompletimin me instalimet e nevojshme per to, b- projektime dhe ndertime civile industriale, turistike, bujqesore etj. Dhe kompletimin e instalimeve te nevojshme per to; d- Projektim peizazhi (sistemime, lulishte, vepra arti, dekori etj.) e- projektim interieri, mobile, pajisjes, dizajn industrial. Ne fushen e ndertimit per zbatim: punime dhu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarmeje dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni, dhe mirembajtja e tyre, ndertim rruge, kat. V, VI ndertime rruge kat. Ill, II, I, ndertim fusha aviacioni, veshje asfaltobeton te rrugeve (ndertim mbishtrese) si dhe sistemim e asfaltim sheshe, ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndertime ujesjellesa dhe kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji. Pre betonarmeje dhe metalike, punime karpentjerie metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinjerike dhe hidrogjeologjike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, nivelime topografike, punime topogjeodezike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash. Nivelime topografike, punime topogjeodezike, punime siperfaqe te gjelberta parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritese dhe transportuese (ashensore etj.)instalimi i impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, instalimi i impianteve higjenike, instalimi i impianteve nenpresion, restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjellese, naftesjellese, ndertime diga, galeri, tunele, punime mbrojtje te sistemimit hidraulikcimentime, kanale dhe impiante vaditje, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet dhe impianteve nenpresion, instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve. Prodhim, import -export beton, beton armeje dhe cdo nenproduktit te tij, interte etj. Organizimi i transportit te udhetareve dhe te mallrave me mjete te komunikacionit ajror, tokesor dhe detar, çelja e zyrave te agjencive turistike dhe te shitjes se biletave per udhetime brenda dhe jashte vendit me te gjitha llojet e mjeteve, organizimin e sherbimeve, ndihme juridike, kurse profesionale per gjuhe te huaja, kompjuter dhe sekretari, shitje kancelari. Ne fushen e tregtise import - eksporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industriale, ushqimore, bujqesor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim te materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobileve, artikujve kozmetike, lendeve te perpunuara dhe te paperpunuara , e bimeve medicinave, te lendeve drusore, plastike, duraluminit, tregtim me pakice te karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Ne fusha te tjera: hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave te servisit, parkim automjetesh, lavazhit, hoteleve, fshatrave turistik, moteleve si dhe agjencive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshem, agjencive per shitblerje, agjenci komisioneve, agjenci transporti, transport te udhetareve dhe te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij.
Emërtime të tjera Tregtare: Unlimited Construction
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/09/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 27 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "ERALD-G", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10/06/2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K36306784K, me adresë aktuale në Diber, Peshkopi, Herbel, Ndertesa private Nr.61, me administrator Gezim Islami dhe Eraldo Islami. Ortak i vetëm i shoqërisë ësht Gezim Islami, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.02.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 29.12.2023, terhequr datë 28.02.2024, Pronaret perfitues te subjektit “Unlimited Construction (ish "LTD Co")”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Kujtim Shtufi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 70% te pronesise në formë direkte. Data e percaktimit si pronar perfitues është 07.10.2020.

Gezim Islami, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 30% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të "ERALD-G" – shoqëri mëmë për 30% të kapitalit të “Unlimited Construction (ish "LTD Co")”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 20.12.2023.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga "Kajo Karafili", Zona Kadastrale 8380

Adresa:
I. Tirane “Godinë Polifunskionale 13 kate mbi tokë me 3 kate nëntokë, me vendndodhje Rr. “Mine Peza”, Bashkia Tiranë”
II. Tirane Godine Banimi, Sherbimi dhe Hoteleri 1-4 dhe 8-16 kate nentoke, me vendndodhje ne Rrugen "Dritan Hoxha", Tirane. 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.03.2023
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 21.04.2018
Kontrate Shitje Kuotash date 17.07.2020
Kontrate Shitje Kuotash date 21.08.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2024
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 08.09.2023
Kontratë Shitje Kuotash datë 16.10.2023
Kontratë Shkëmbimi Kuotash datë 12.12.2023
Kontratë Shitje datë 20.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 7 253 602,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 423 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 462 246,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 114 239,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 111 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 042 111,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 463 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -308 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -101 256,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:233 876 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:168 418 208,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:83 574 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:61 287 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:61 731 733,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:74 734 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:34 191 544,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli