Skip to content

NTSP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-09 14:14:28
JSON

NIPT: L86326601H
Administrator: Edmond Zalla
Objekti i Veprimtarisë: Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike fotovoltaike dhe gjithe llojeve te tjera te prodhimit te energjise dhe veprave ndihmese ne Zonen e Devollit Bashkia Bilisht, dhe ne gjithe territorin e Shqiperise. Implementimi dhe menaxhimi i projekteve ne fushen e akuakultures dhe bujqesise si dhe veprave ndihmese qe lidhen me to, prodhimi,kultivimi,perpunimi,grumbullimi,transporti i produkteve te akuakultures. Inport eksport te te gjitha llojeve te materialeve dhe transport. Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha lejeve dhe licensave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise . Shoqeria ka te drejte te ushtroje cdo lloj aktiviteti te parashikuar nga ligji ne perputhje me rregullat e dispozitat ne fuqi. Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe /ose lejeve perkatese te leshuara nga organet kompetente te fushes. Konsulence tenknike ne fushat e bujqesise dhe blegtorise dhe kryerje te analizave te tokes, produkteve dhe inputeve, certifikimi i tyre. Prodhimi, Kultivimi, Perpunimi, Grumbullimi, Transporti, i produkteve ushqimore me prejardhje shtazore dhe bimore te te gjitha llojeve. Import, eksport dhe tregetim te produkteve bujqesore dhe blegtorale te te gjitha llojeve. Import, Eksport shperndarja dhe tregetimi i lendeve ndihmese ne bujqesi dhe blegtori, i pleherave kimike dhe organike. Importi eksporti i makinerive dhe pajisjeve te transportit, mjeteve agrobujqesore, ndihmesave teknologjike. Shfrytëzimi dhe të tregtimi i materialit drusor, të prodhimeve pyjore e jopyjore ne harmoni me mbrojtjen e kullotave, zonave te mbrojtura ne funksion të veçantë, të florës e faunës së egër, të bimëve mjekësore, aromatike, eterovajore e tanifere natyrore, të prodhimeve pyjore e jopyjore të fondit pyjor kombëtar, si dhe çdo veprimtari tjetër, te lejuar me ligj dhe akte nenligjore. Grumbullimi, përpunimi dhe tregetimi i prodhimeve te përftuara nga shfrytëzimi i pyjeve (trupa, lëndë ndërtimi, shtylla miniere, degë voze, dru zjarri, qymyr druri etj.) dhe prodhimeve gjysmë të përpunuara (dërrasë, elemente etj.) e inkuadruar në qendrat te përpunimit si gatra, sharra, cirkulare, fabrika e linja prodhimi te lendes drusore. Prodhimi, perpunimi dhe tregetimi i materjaleve te drurit, aglomerateve si pelleta, tallashe, ashklave, briketave, qymyri drurit e formave te tjera importimi dhe eksportimi i tyre. Importimi i lendeve te para e ndihmese, produkteve te gatshme e gjysem te gatshme.
Emërtime të tjera Tregtare: NTSP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/01/2018
Rrethi: Devoll
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 25 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 01.03.2022, me ane te Marreveshjes Siguruese, Nr. 945 Rep., Nr.704 Kol., lidhur midis shoqerise NTSP SHPK, Barredhenes/Kredimarres dhe Raiffeisen Bank sh.a Barremarres /Kredidhenes.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Devoll, Bilisht, Rruga e Fshatit Tren Km.1, Parku Fotovoltaik

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.08.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, date 16.04.2018
Kontrate Shitje Kuotash date 26.06.2020
Kontrate Shitje Kuotash date 19.10.2020
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 21.05.2021
Kontrate Shitje Kuotash date 11.06.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -4 765 675,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -3 020 758,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 039 538,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -430 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -338 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 969 078,00
Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli