Skip to content

"DEVELALB CONSTRUCTION"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-09 12:44:43
JSON

NIPT: L91608011D
Administrator: Enea Kaçi; Kujtim Shtufi
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e veprimtarive tregtare në fushën e ndërtimit, për prodhim dhe shitblerje të materialeve të ndërtimit. Kryerja e aktivitetit për investimin në fushën e ndërtimit, në komplekse civile, turistike, industriale, sociale, komplekse të tregtimit dhe të shërbimit, bar, restorant, hoteleri etj. Pjesëmarrje në projekte ndërtimore si sipërmarrës, investitor, konsulent, si dhe marrjen përsipër të menaxhimit të tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi. Projektimi dhe zbatimi i ndërtimeve hidraulike dhe hidroteknike, kanalizime, kanale e impiante vaditjeje. Punime mbrojtjeje të sistemit hidraulik, çimentime,etj. Ndërtim impiante të trajtimit të ujit, ndërtim digash, galeri tunele, etj. Zhvillimi dhe ndërmjetësimi i projekteve për rikonstruksionin e ndërmarrjeve industriale. Kryerje të veprimtarive tregtare për zbatimin, zhvillimin, menaxhimin e zonave civile, industriale, turistike, si dhe shërbimeve të tjera të ngjashme të lidhura me to. Projektimi dhe zbatimi i veprave ndërtimore, rrugë të të gjitha kategorive, punime të mirëmbajtjes dhe të sinjalizimeve në rrugë, ndërtime autostradash, pista aeroportesh dhe helikopteresh. Projektim dhe zbatim vepra arti si; ura, vepra arti mbi 10 m, ndërtim tunelesh rrugë rrugore dhe hekurudhore, ndërtime detare, ku përfshihen ndërtime portuale, bankina, basen pontile, punime thellimi dhe drenimi, punime për vepra të veçanta e punime speciale, sillose, kulla uji etj. Projektimi dhe zbatimi i veprave ndërtimore si vijon: ndërtime me karakter civil dhe ekonomik, punime/gërmime dhe sistemime dheu, tarracime terrenesh; rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, ndërtime urash dhe konstruksione metalike, montime panelesh, ndërtime rrugësh, asfaltime, hapje kanalesh si dhe çdo ndërtim tjetër me karakter civil dhe ekonomik. Prodhim i gëlqeres, argjiles, gipsit, shtufit, mergelit, reres, silicit, pozalanit, kuarcit dhe materialeve inerte, gurit gëlqeror dhe materiale të tjera ndërtimi. Import-export dhe shitblerje me shumicë dhe pakicë të lëndëve të para e materialeve të përcaktuara më sipër si dhe çdo material tjetër të nevojshëm për realizimin e qëllimit të prodhimit në përputhje me ligjislacionin shqiptar në fuqi. Ngarkim-shkarkim, magazinim, trasnport të mallrave për vete shoqërinë dhe për të tretë si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet dhe është i nevojshëm për objektin e mësipërm. Shitje-blerje pasuri të patundshme etj si dhe çdo aktivitet tjetër të lejuar nga legjislacioni në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: "DEVELALB CONSTRUCTION"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/03/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Novapark, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 15/02/2023 me NUIS M32628407E me seli qendrore ne Fier, Rruga Sheq Marinas, pasuria nr.114/1, vol.11, fq.51, ZK.3358 dhe me administrator Edmond Zalla. Ortaket e shoqerise jane shoqeria LTD Co dhe shoqeria "DEVELALB CONSTRUCTION" me 50% te kapitalit secili. Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.03.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Enea Kaçi- Dhenien e te gjithe tagrave te perfaqesimit te shoqerise administratorit Enea Kaçi, me te drejten e nenshkrimit me fuqi te plote ligjore per te kryer cdo veprim ne te mire te shoqerise, pa asnje kufizim.Shoqeria ka dy Administrator, Z. Enea Kaçi dhe Z. Kujtim Shtufi. Administratoret veprojne veç e veç dhe pa kufizime.

Kujtim Shtufi-Shoqeria ka dy Administrator, Z. Enea Kaçi dhe Z. Kujtim Shtufi. Administratoret veprojne veç e veç dhe pa kufizime.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Kajo Karafili", Pallati "Mc Inerte", Pasuria Nr. 2/423-N37

Adresa:
1. Tirane, Zall Herr, Njesia Administrative Zall Herr, Pasuria Nr.92/31, ZK. 3878

2. Tirane, Njesia Administrativee Nr.7, Rruga Stavri Themeli, ZK 8220, Pasuria Nr.7/2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.01.2020
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 13.05.2019
Kontrate Shitje Kuotash date 31.12.2019
Kontrate Shitje Kuotash date 17.07.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 121 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:63 060 755,00
Punuar Nga : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli