Skip to content
Ndërtim, pronësi dhe shfrytëzim i hidrocentralit të Sasajt në rrethin e Sarandës (“Wonder” sh.p.k ka paraqitur kërkesën për transferimin e liçencës për zbatimin e objektit të konçesionit nga shoqëria “Energo-SAS” sh.p.k te shoqëria “Hidropower-SAS” sh.p.k. Kërkesa u rrëzua me anë të VKM nr. 171 datë 07.11.2019. Aktualisht shoqëria koncesionare është “ENERGO-SAS” sh.p.k )

HYDROPOWER-SAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-16 09:38:03

NIPT: L93906804C
Administrator: Gledis Gjika
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë ekskluzivisht veprimtaria konçesionare, mirëmbajtja, operimi dhe administrimi i HEC Sasaj, në përputhje me të drejtat e detyrimet e parashikuara në marrëveshjen e konçesionit të datës 23.07.2004 si dhe kontratës së operim dhe mirëmbajtje të firmosur me konçesionarin. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm në permbushje të objektit kryesor më sipër.
Emërtime të tjera Tregtare: HYDROPOWER-SAS
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 01/03/2019
Rrethi: Sarandë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: W O N D E R, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11624001V, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, rruga Lekë Dukagjini, pallati përballe Qkr, qendra e biznesit, kati i 2, me administrator Olimbi Gjika, dhe ortak Vasil Gjika (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 06.05.2022, terhequr nga QKB ne daten 06.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me me shume se 25% te kapitalit eshte:

Vasil Gjika, shtetas shqiptar, i datelindjes 1955, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme W O N D E R. Data e percaktimit si pronar perfitues: 01.03.2019.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me shkresën me nr. 275 prot., datë 16.09.2019, e protokolluar në ERE me nr. 562 prot., datë 16.9.2019, shoqëria “Wonder” sh.p.k., me cilësinë e konçesionarit, ka paraqitur kërkesën për transferimin e liçencës për ndërtimin, instalimin, dhe shfrytëzimin e Hec-it “Sasaj”, nga shoqëria “Energo-SAS” sh.p.k., në cilësinë e shoqërisë konçesionare, te shoqëria “Hidropower-SAS” sh.p.k., në cilësinë e shoqërisë konçesionare të krijuar së fundmi nga konçesionari “Wonder” sh.p.k.

II. Më datë 07.11.2019, me anë të Vendimit nr. 171 të Këshillit të Ministrave, u refuzua kërkesa e shoqërisë “Wonder” sh.p.k për transferimin e liçensës së shoqërisë konçesionare “ENERGO-SAS” sh.p.k.
Ndryshime
Shënime: I. Më datë 23.07.2004, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.501, u miratua marrëveshja e konçesionit të formës “BOO”, ndërmjet Ministrisë së Industrisë dhe të Energjetikës, Ministrisë së Bujqësisë dhe të Ushqimit, si organ shtetëror i autorizuar (OSHA), dhe shoqërisë “Wonder” sh.a për ndërtimin e Hidrocentralit të Sasajt. Shoqëria e themeluar për zbatimin e kësaj kontrate është Energo-Sas shpk.

II. Me shkresën me nr. 275 prot., datë 16.09.2019, e protokolluar në ERE me nr. 562 prot., datë 16.9.2019, shoqëria “Wonder” sh.p.k., me cilësinë e konçesionarit, ka paraqitur kërkesën për transferimin e liçencës për ndërtimin, instalimin, dhe shfrytëzimin e Hec-it “Sasaj”, nga shoqëria “Energo-SAS” sh.p.k., në cilësinë e shoqërisë konçesionare, te shoqëria “Hidropower-SAS” sh.p.k., në cilësinë e shoqërisë konçesionare të krijuar së fundmi nga konçesionari “Wonder” sh.p.k.

III. Me vendimin Nr. 171, datë 07.11.2019, Bordi i ERE-s ka vendosur të mos fillojë procedurën për transferimin e plotë të liçencës së shoqërisë konçesionare “Energo-SAS” sh.p.k., me nr. 41, seria NPM06K, dhënë me vendimin e e bordit të ERE-s Nr. 83, datë 27.11.2006, për një afat 30-vjeçar, për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Sasaj, tek shoqëria “Hydropower SAS” sh.p.k.

IV. Shoqëria “Hydropower-SAS” sh.p.k., me shkresën nr. 06 Prot, datë 19.11.2019, protokolluar në ERE me nr. 562/3 Prot, si dhe shoqëria “Wonder” sh.p.k., me shkresën nr. 292 Prot, datë 19.11.2019, protokolluar në ERE me nr. 562/4 Prot, datë 21.11.2019, kanë paraqitur në ERE kërkesën për rishikimin e vendimit të bordit të ERE-s nr.171, datë 07.11.2019.

V. Më datë 18.12.2019, me vendim nr. 210 të Entit Rregullator të Energjisë, u rrëzua kërkesa e shoqërisë “Hydropower SAS” shpk dhe “Wonder” shpk për rishikimin e vendimit të bordit të ERE-s nr. 171, datë 07.11.2019.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Lukovë, Hidrocentrali i Sasaj, Bunec.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.05.2022
Akti i themelimit
Vendim i Entit Rregullator te Energjise 18.12.2020
VKM nr. 171 datë 07.11.2019 per refuzimin e transferimit te licences te shoqeria “Hidropower-SAS” sh.p.k
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 06.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -552 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -629 042,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani