Skip to content
Rehabilitim, Operim dhe Transferim i Aeroportit të Kukësit

KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 09:43:20

NIPT: L97531201R
Administrator: Ridgers Mema
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria Koncesionare "KUKES INTERNATIONAL AIRPORT'''''''''''''''' shpk, eshte subjekt i themeluar per qellim te vecante dhe ka objekt veprimtarie zbatimin dhe permbushjen e kushteve te Kontrates se Koncesionit qe do te lidhet midis Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise (Autoriteti Kontraktues) dhe kesaj shoqerie koncesionare, me objekt: "Rikonstruksion, Operim dhe Transferim i Aeroportit te Kukesit, si dhe kryerjen e cdo aktiviteti tjeter te nevojshem, ndihmues apo plotesues ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te kontrates se koncensionit". Shoqeria c zhvillon aktivitetin ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe me statutin e saj, ne territorin e Rcpublikes se Shqiperise dhe jashte saj. Shoqeria mund te krijoje filiale brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise, ne perputhje edhe me legjislacionin e vendit perkates. Ushtrimin e aktivitetit privat nefushen e biznesit "DUTY FREE SHOP" nepermjet importit dhe tregtiimit te mallrave qe tregtohen ne kete rrafsh si: tregtim duhani dhe nenprodukteve te tij si cigare.,cigare elekironike, etj., parfume. Kozmetike, aksesore te ndryshem. bizhuteri. paisje elektronike. produkte ushqimore dhe industriale si: pije alkoolike dhe joalkoolike, cokollata, kafe. Fruta te thata. veshje tekstile dhe lekure dhe aksesore lekure, lodra per femije, dhurata etj. Hapje dyqanesh ne territorin e Shqiperise perfshire Aeroportet, Portet, dhe njesite ne zonat kufitare tokesore e detare. etj. Dyqan shitje, produkte ushqimore, embelsira, kafe, sherbim delivery, sherbim take-away, aktivitet ne fushen e import-eksportit. perpunimit dhe tregtimit me pakice te kafese dhe nenprodukteve tii saj, barkafe. pije te te gjitha llojeve etj si dhe cdo gje qe perfshihet e lidhet me bar-kafe. Shoqëria do të ofrojë shërbimet e konsulencës në fushën e logjistikës duke përfshirë menaxhimin e duhur, kompetent të informacionit, përpunimin e metodologjisë si dhe kerkimin dhe analizimin e rrjetit të furnizimit me mallra sipas kërkesave të klientit duke u bazuar në rrjetin e tij por dhe më gjerë me qellim minimizimin e kostove dhe optimizim e kohës së dorëzimit të mallrave. Shërbime të agjentit të përfaqësimit dhe ndërmjetësimit, duke vepruar si ndërmjetës i palëve të interesuara për të bashkepunuar dhe ndërvepruar. Konsulencë në fushën e marketingut për të ndihmuar te zhvillohet strategji efikase për të rritur ndikimin dhe tërhequr audiencë të synuar, konsulencë në menaxhimin e shitjeve, proceset e shitjes, strategjitë e shitjes, drejtimin e kanaleve të shitjes dhe përmirësimin e performancës së shitjeve, udhëzim dhe këshilla për rritjen e shitjeve, shërbime konsulence në fusha të ndryshme të biznesit, konsulencë të përgjithshme dhe ndihmë në menaxhimin e projekteve, zhvillimin e strategjive të biznesit dhe identifikimin e mundësive për rritje, shërbime konsulence për optimizimin e operacioneve të tyre dhe menaxhimin.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 31/01/2019
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GLOBAL TECHNICAL MECHANICS shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L71529026M, me seli në Kukes Shtiqen SHTIQEN Në Kukës, Shtiqen, Njësia Administrative Shtiqen, (Aeroporti i Kukesit), me administrator Marsida Pallko dhe ortak te vetem Ridgers Mema (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.10.2022, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2023, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ridgers Mema, shtetas shqiptar, i datelindjes 1992, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te GLOBAL TECHNICAL MECHANICS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2019.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 29.03.2021, u lidh marreveshja siguruese nr. 2359 Rep., nr. 716 Kol, me palë: Kredidhënës, RAIFFEISEN BANK dhe Kredimarrës Shoqëria koncensionare, KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT, Bashkëkredimarrës dhe Barrëdhënës, GLOBAL TECHNICAL MECHANICS dhe shoqëria BAMI, me objekt: Krijimin e barrës siguruese. Barrëdhënësit jane: Shoqëria GLOBAL TECHNICAL MECHANICS dhe shoqëria BAMI, mbi 100% të kuotave që zotërojnë në shoqërinë, KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT, me anë të së cilës garantojnë shlyerjen e të gjitha detyrimeve, sipas kontratës së kredisë nr. 2358 Rep., Nr. 715 Kol, dt. 29,03,2021.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 20.12.2018
Data e Pranimit: 07.01.2019
Data e Nënshkrimit: 20.03.2019
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport/Infrastrukturë
Vlera e Investimit(Lekë): 7.999.393 Euro
Kosto Konçesionare: Shoqëria do të paguajë në favor të Autoritetit kontraktues tarifën në shumën prej 10% të fitimit të shpërndashëm, pas vitit të 5-të të operimit përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kësaj kontrate, për çdo vit.
Kosto e Shërbimit: Shoqëria konçesionare do të mbledhë taksat e mëposhtme në emër të Qeverisë së Shqipërisë:

-Taksa e Kalimit të Kufirit dhe
-Taksa/tarifa të tjera të cilat mund të vendosen nga Qeveria e Shqipërisë, pa paragjykuar të drejtat e konçesionarit në rast të ndryshimeve ligjore.
Shënime: I. KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT shpk është një shoqëri konçesionare e themeluar më datë 31.01.2019 për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës 20.03.2019 të lidhur ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (Autoriteti Kontraktues), dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Bami" shpk dhe “Global Technical Mechanichs” sh.p.k., me objekt: "Rehabilitim, Operim dhe Transferim i Aeroportit të Kukësit, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçensionit".

II. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur të implementojë projektin ROT Aeroporti Kukës. Përzgjedhja e Ofertuesit Fitues do të bëhet në bazë të një proçedure konkurruese të hapur, sipas kritereve kualifikuese dhe vlerësuese të specifikuara në këtë dokument.

Më datë 11.07.2018, me anë të vendimit Nr. 429 të Këshillit të Ministrave, u miratua bonusi prej 8% (tetë për qind) të pikëve për proçedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet bashkimit të shoqërive “Kastrati” sh.a dhe “T.M.D. Systems LTD”, për rezultatin teknik dhe financiar të propozimit të pakërkuar, të paraqitur për proçedurën e dhënies me konçesion/partneritet publik privat për projektin e rehabilitimit, të operimit, transferimit të Aeroportit të Kukësit.

III. Shpallja e konçesionit është bërë më datë 18.10.2018. Autoriteti Kontraktues është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe objekti i kontratës do të jetë: Rikonstruksion, operim dhe transferim të Aeroportit të Kukësit nëpërmjet formës së dhënies me konçesion/PPP.

Më datë 20.12.2018, u mbajt proçedura konkurruese për këtë konçesion ku morën pjesë këta operatorë ekonomik:

Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Global Technical Mechanichs” sh.p.k. (NUIS L71529026M) dhe “Bami” sh.p.k. (NUIS J94416206R) me vlere investimi prej 7,999,393 Euro (pa TVSH).

IV. Më datë 07.01.2019, Bashkimi i Përkohshëm i shoqërive “Global Technical Mechanichs” sh.p.k. dhe “Bami” sh.p.k., janë shpallur fituese të konçesionit/Partneriteti Publik Privat të Aeroportit të Kukësit me ofertën fituese (vlerë investimi) prej 7.999.393 euro.

Objekti i kontratës: Dhënie me konçesion/PPP të Aeroportit të Kukësit

Kohëzgjatja e kontratës konçesionare/PPP është 35 vite nga hyrja në fuqi e saj.

Vënia në punë e Aeroportit të Kukësit është një nga angazhimet kryesore të Qeverisë Shqiptare, parashtruar edhe në Strategjisë Sektoriale të Transportit dhe Planit të Veprimit 2016–2020, miratuar me VKM Nr. 811, datë 16.11.2016.

Forma e kontratës: R.O.T (Rikonstruksion, operim, transferim)

Burimi i financimit: Shoqëri Tregtare private ose Bashkim i tyre / Kapital privat

Kohëzgjatja e kontratës: 35 vjet.

Vendndodhja e objektit të kontratës: Aeroporti i Kukësit ndodhet 3,5 km në jug të qytetit të Kukësit, ne njësisë administrative Shtiqen, Kukës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Shtiqen, Njësia Administrative Shtiqen, Kukës, Aeroporti i Kukësit, 3,5 Km në Jug të qytetit të Kukësit

Faqja Web:
www.kukesi-aerport.com ; www.kuiport.al

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata koncesionare 20.03.2019
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.04.2023
Akti i themelimit te shoqerise koncesionare
Marreveshje siguruese 29.03.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 01.04.2023
Kontrate shitje kuotash dhe kapitalesh date 08.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Vendimi nr. 146 per miratimin e kontrates se koncesionit datë 20.03.2019 -Njoftimi
Njoftimi I fituesit 07.01.2020
VKM nr. 429, date 11.7.2018 per miratimin e bonusit per “Kastrati” sh.a. dhe “T.M.D. Systems LTD”-Njoftimi
DSK per Aeroportin e Kukesit-Njoftimi
Njoftimi-shpallja e koncesionit
Njoftimi per ndryshimin e DSK
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -159 874 647,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -65 818 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -35 258 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -16 404 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:120 268 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:49 580 242,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:437 839,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2019
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ P. Nikolli/L.Kanani