Skip to content
Rehabilitimi, modernizimi, financimi, administrimi dhe shfrytëzimi i Minierës së bakrit Munellë, Minierës së bakrit Lak-Rosh, Minierës së bakrit Karmë, Fabrikës së pasurimit të bakrit Fushë-Arrëz, Fabrikës së pasurimit të bakrit Mjedë dhe Impiantit të fraksionimit të skorieve të bakrit në Shëngjin.

BERALB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-02 19:29:16

NIPT: K12107002A
Administrator: Yongjian Xu, Mustafa Nezih Kubac
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën minerare. Shoqëria ka të drejte të importojë lirisht dhe pa asnjë kufizim pajisje, makineri dhe materiale të tjera të cilat mund të nevojiten gjatë proçesit të prodhimit, duke përfshirë eksplozivë dhe materiale të tjera për përdorimin e duhur të tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: Beralb
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 19/02/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Turqi; Kine
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 725 952 050,00
Numri i pjesëve: 9 797
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: NESKO METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI është një shoqëri tregtare e regjistruar në Turqi, me numër kod fiskal 631 055 0894, e regjistruar pranë zyrës tatimore në Maslak dhe regjistruar pranë Regjistrit Tregtar në Stamboll me numër 677974, me seli në adresën Buykdere Cadessi No: 245 USO CENTER kat 11 Maslak -Sisli Stamboll, Turqi, e përfaqësuar nga z. Mustafa Nezih Kubac dhe znj. Esin Iffet Atli. (Sipas aktit të shitblerjes së aksioneve nr 00270, datë 06.01.2014, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.05.2022, terhequr nga QKB date 02.06.2022, Pronaret perfitues te subjektit BERALB zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

EROL KOHEN , shtetas turk, i datelindjes 1953, pronar perfitues per 72% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme NESKO METAL SANAYI VE TICARET. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 19.02.2001

GUAN YONGMIN , shtetas kinez, i datelindjes 1963 dhe mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues. Data e percaktimit 09.06.2021.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Yongjian Xu, Kebing Zha, Esin Iffet Atli, Mustafa Nezih Kubac, Erol Kohen, Peng Liu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
IV.1.B.1 - Leje kërkim-zbulimi
IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
Çështje Ligjore: I. Më datë 18.01.2006, me anë të vendimit nr.1847 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, është marrë masa e sigurimit të padisë në çështjen gjyqësore me paditës Bertan H Berkpinar dhe të paditur shoqërinë ''BERALB'' sha. Objekti i vendimit ishte anullimi i mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë ''BERALB'' sha, të datës 27.12.2005, dhe i vendimeve të marra nga kjo asamble, si dhe anulimi i mbledhjes së Këshillit Mbikqyrës të kësaj shoqërie, të datës 27.15.2005 dhe i vendimeve të marra në këtë mbledhje. Sipas vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, janë pezulluar efektet ligjore të vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë ''BERALB'' sha, marrë më datë 27.12.2005; janë pezulluar efektet ligjore të vendimit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë ''BERALB'' sha, marrë më datë 27.12.2005; janë pezulluar të gjitha veprimet e tjera në Regjistrin Tregtar për këtë shoqëri deri në përfundim të gjykimit.

II. Me vendimin nr.1112, datë 27.02.2006, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, është vendosur pranimi i padisë për çështjen gjyqësore në fjalë, si dhe është bërë ligjërimi i masës së sigurimit të padisë i datës 18.01.2006. Kundër këtij vendimi është bërë ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë nga pala e paditur, shoqëria ''BERALB'' sha dhe nga pala paditëse, Bertan H.Berkpinar. Për këtë arsye u vendos depozitimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 867, datë 06.07.2006, nr.1741 të regjistrit themeltar sipas së cilit është vendosur: mospranimi i ankimit të bërë nga paditësi si të paraqitur jashtë afatit ligjor; pushimi i shqyrtimit të çeshtjes civile nr.1741 të aktit në Gjykatën e Apelit Tirane; heqja e masës së pezullimit për të gjitha veprimet e tjera në Regjistrin Tregtar për shoqërinë ''BERALB''sha.

III. Më datë 04.09.2008, ortaku kryesor i shoqërisë Beralb, “NESKO MADEN TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKET" ka vendosur të ndajë shoqërinë nëpërmjet planit të ndarjes së pjesshme nr. 146851, duke formuar një shoqëri të re me emërtimin "NESKO METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI". NESKO MADEN TICARET VE SANAYI ANONIM SIKRETI (ish-BER-ONER MADENCILIK SANAYU VE TICARET AS, ka realizuar ndarjen e pjesshme brenda strukturës së saj, në përputhje me nenet 19 dhe 20 të ligjit nr. 5520 të Tatimit të Personit Juridik, duke krijuar një shoqëri të re me të cilën do të ndajë elemente të caktuara të pasurisë si kapital në mallra dhe do t’ia kalojë shoqërisë së re. Procedura e ndarjes do të realizohet mbi raportet financiare të datës 30.04.2008.

Sipas proçedurës së ndarjes së pjesshme, objekti i veprimtarisë së shoqërisë së ndarë do të vazhdojë njësoj. Proçedura që do të ndiqet për ndarjen e pjesshme nuk do të sjellë ndërprerje të aktivitetit normal të shoqërisë së ndarë.

E drejta e konçesionit do t’i kalojë shoqërisë së re që do të krijohet “Nesko Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi”.

IV. Më datë 08.07.2015, u lidh marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 2804 Rep., Nr.1496 Kol., ku marrësi i kolateralit/ kredidhënësi është Raiffeisen Bank Sh.a dhe dhënësi i kolateralit /kredimarrësi është "BERALB" Sh.a. Kolaterali përbëhet nga:

a. Gjendje Cash në çdo llogari rrjedhëse apo depozita të tashme apo të ardhme, të ardhura të arkëtueshme që shoqëria “Beralb” sha ka pranë Raiffeisen Bank sh.a, përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ajo përfiton.

b. Cash nga të ardhuat e arkëtueshme, të pagueshme në llogarinë e shoqërisë Beralb sha që rrjedhin nga Marrëveshja e Konçesionit, e miratuar me ligj nr. 8761 datë 02.04.2001, përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ajo përfiton.

c. 100% të aksioneve të shoqërisë “Beralb” sha.

V. Më datë 19.07.2016, përmbaruesi gjyqësor Gazmor Guri ka lëshuar urdhërin Nr.63 Regj 419 Prot, për vënien e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë Beralb sha, me qëllim pagimin e detyrimeve të faturave tatimore ndaj shoqërisë DYNO NOBEL ALBANIA shpk.

VI. Më datë 05.08.2016, përmbaruesi gjyqësor Elvin Hoxha ka lëshuar urdhërin Nr. 939 Prot, për vënien e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërise “BERALB” sha, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi I këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar. Ky urdhër u lëshua me qëllim që shoqëria Beralb sha të paguajë detyrimet për faturat tatimore ndaj shoqërisë “ESKO” sh.p.k.

VII. Më datë 06.09.2016, përmbaruesi gjyqësor privat Elvin Hoxha ka lëshuar urdhërin Nr.1186 Prot, Nr.66/2016, për lirimin nga masa e sekuestros konservative të kuotave të zotëruara nga shoqëria “BERALB “ sh.a, të bllokuara me shkresën Nr.939 Prot, datë 05.08.2016. Heqja e sekuestros u ndërmor pas shlyerjes së detyrimeve që shoqëria BERALB sha kishte ndaj shoqërisë ESKO sh.p.k.

VIII. Më datë 19.09.2016, Zyra Përmbarimore “Gazmor B.Guri” ka lëshuar urdhërin Nr. 561 Prot, Nr.63 Regj, për heqjen e masës së sekuestros konservative ndaj aksioneve të subjektit debitor shoqërisë “BERALB”, të vendosur me shkresën Nr.419 Prot, Nr.63 Regj, datë 19.07.2016. Heqja e sekuestros u ndërmor pasi pala debitore ka shlyer tërësisht detyrimin ndaj shoqërisë DYNO NOBEL ALBANIA shpk.

IX. Me date 30.12.2020, me ane te Deklarates Noteriale Nr.6074 Rep, Nr.2020 Kol, leshuar nga Raiffeisen Bank Sh.A, u deklarua heqja dore nga pengu mbi kuotat ne shoqerine "BERALB" Sh.a. Raiffeisen Bank sh.a ka lidhur me shoqerine “Beralb” sha nje kontrate kredie me qellim financimin e kesaj shoqerie me kredi sipas termave dhe kushteve te rena dakort mes paleve. Ky deklarim do te perdoret nga ana e barredhenesit per te kryer procedurat e heqjes se pengut mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqerine “BERALB” sh.a.

X. Me date 30.12.2020, me ane te Deklarates Noteriale Nr.6074 Rep., Nr.2020 Kol, leshuar nga Raiffeisen Bank Sh.A, Banka shprehet dakort te heq dore nga pengu mbi kuotat ne shoqerine "BERALB" Sh.a.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 18.01.2001- Marrëveshja Konçesionare ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe shoqërisë turke "Ber-Oner Madencilik San.Ve.Tic.A.S." për disa objekte të industrisë së bakrit dhe të kromit.
Kohëzgjatja(vjet): Sipas marrëveshjes së parë periudha e konçesionit është 30 vite; Sipas shtesës së marrëveshjes periudha e konçesionit përfundon më datë 31 Dhjetor 2043.
Vlera e Investimit(Lekë): 8.014.450 USD
Shënime: i. Në vitin 2007 shoqëria "BER-ONER MADENCILIK SANAYU VE TICARET AS' ndryshoi emrin në NESKO MADEN TICARET VE SANAYI ANONIM SIKRETI. Në vitin 2008 kapitali i NESKO MADEN SAN.TIC.A.S. (përfshirë shoqërinë koncesionare “Beralb” SHA), pas një proçesi ndarje të realizuar në përputhje me legjislacionin tregtar Turk, i kaloi shoqërisë së re NESKO METAL SAN.TIC.A.S

ii. Sipas shtesës së kontratës konçesionare, konçesionari dhe shoqëria konçesionare “BERALB” SHA, në periudhën kohore 2001 - 2015, kanë investuar rreth 70 milionë USD, nga 32 milionë USD që Koncesionari detyrohej të investonte për të gjithë periudhën koncesionare 2001 – 2031.

Në rast se konçesionari tërhiqet nga marrëveshja, shuma prej 300 000 USD, e ngurtësuar si garanci për Autoritetin Kontraktues, kalon për llogari të këtij të fundit.

iii. Autoriteti Kontraktor do të asistojë Koncesionarin që TVSH-ja ti rimbursohet rregullisht, brenda afateve të përcaktuara në ligj.

Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II, ABA Business Centre, Kati 13, Tiranë

Adresa:
1) Shkodër, Fushë Arrëz, Objekti minerar Fushë-Arrëz, zhvillim aktiviteti minierë, zona kadastrale 1657
2) Shkodër, Fushë Arrëz, Fush Arrëz - Pukë, për zhvillim aktiviteti fabrikë pasurimi.
3) Shkodër, Qafë Mali, Qafë Mali, Objekti mineral Paluce, zhvillim aktiviteti minierë, zona kadastrale 3074
4) Shkodër, Qelez, Karma - Komuna Qelez - Pukë
5) Shkodër, Qafë Mali, Objekti minerar Qafë-Bari, zhvillim aktiviteti minierë, zona kadastrale 3653
6) Shkodër, Qafë Mali Tuc, objekti minerar Tuc, zhvillim aktiviteti minierë, zona kadastrale 3653
7) Durrës, KATUNDI I RI FLLAKE, Fllakë - Durrës, për zhvillimin e aktivitetit depozitim i përkohshëm 8) koncentrati.
9) Shkodër, Qafë Mali, Lak-Rosh-Pukë, për zhvillim aktiviteti miniere
10) Shkodër, Gjegjan, Munellë-Pukë, për zhvillim aktiviteti miniere.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Vendim i ndarjes se shoqerise zoteruese
Statuti i shoqerise BERALB
Marrveshje kolaterali me banken raiffeisen
Marrveshje Koncesionare BERALB 18-01-2001
PER DISA SHTESA E NDRYSHIME TE MARREVESHJES SE KONCENSIONIT (21.03.2017)
Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 02.06.2022
Urdher per heqjen e sekuestros konservative (06.09.2016)
Raport zmadhimi kapitali (25.05.2013)
Raport zmadhimi kapitali (15.12.2013)
Raport zmadhimi kapitali (10.03.2010)
Urdher per venien e sekuestros (05.08.2016)
Urdher per heqjen e sekuestros (19.09.2016)
Urdher per venien e sekuestros (19.07.2016)
Vendim I asamblese se aksionareve (21.11.2006)
Vendim I bordit te drejtoreve (2015)
Deklarate noteriale date 30.12.2020
Te dhenat e subjektit ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 02.06.2022
Dokumenta Financiare: Transferim kuotash kapitali 04.01.2014
Transferim kuotash kapitali 21.02.2011
Transferim kuotash kapitali 17.09.2010
Bilanci 2008
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2011
Bilanci 2014
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 154 255 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -178 163 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 049 954 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -629 279 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -394 876 115,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -672 606 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -262 902 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 886 310 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 545 075 910,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 837 684 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 088 502 947,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 842 197 647,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 194 757 390,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 423 650 932,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 075 021 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 328 440 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:512 087 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:25 760 939,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:51 843 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 019 461 894,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 175 345 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 298 674 461,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 607 860 207,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 408 080 689,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 940 534 070,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 916 571 713,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 2 037 758 599,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 005 383 793,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja