Skip to content
Ndërtim. operim, transferim i Hidrocentralit Tuçep 2

"DUKA T2"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-14 12:24:58

NIPT: K48130531M
Administrator: Genti Gurashi, Hysen Duka
Objekti i Veprimtarisë: 1. Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues. Shoqëria e krijuar do ti nënshtrohet të gjithë dispozitave ligjore që rregullojnë veprimtarinë e shoqërive tregtare në Shqipëri. 2. Transformim dhe shpërndarje të energjisë elektrike. 3. Ndërtim - montim të impianteve të ndryshme elektrike e rrjet të tensioneve të ulet e të larte si dhe import - eksport të makinerive dhe pajisjeve të këmbimit për to. 4. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import - eksport të artikujve të ndryshëm industriale, bujqësore, elektroshtepiake, ushqimore, konfeksione, farmaceutike, kozmetike, materiale ndërtimi, hidrosanitare, hidraulike, kancelari, bar - bufe, restorant, hoteleri, përpunim të lendeve drusore, mobilieri, shërbime të ndryshme për transportin e mallrave, të pasagjereve brenda dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: "DUKA T2"
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 29/03/2005
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SUFER, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.05.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L61709005K, me adresë në Tiranë, Rruga Isa Boletini, Pallati Ferar, shkalla 2, kati 1, Pasuria me nr.5/740/ND-N8, Vol 35, faqe 56, zona kadastrale 8360, me administrator dhe ortak te vetem Ferid Sukaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.05.2016, terhequr nga QKB ne daten 14.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Hysen Duka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues per 40% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.03.2005.

Ferid Sukaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 60% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te SUFER shpk. Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.03.2005.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 05.05.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 166000000
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 40% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndertimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentralit Tuçep 2 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Hidrocentrali “Tuçep 2”, me vendndodhje në Bulqizë, me fuqi të instaluar 1400 kW dhe prodhim të energjisë elektrike rreth 7.500.000 kW, i përbërë nga tërësia e objekteve që shërbejnë për prodhimin e energjisë elektrike duke përfshirë por pa u kufizuar në to: veprën e marrjes, kanalin e devijimit, bazenin e presionit, tubacionin që dërgon ujin në turbina, lidhjen me sistemin, ndërtesën e centralit së bashku me makineritë dhe pajisjet e instaluara në të.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Bulqizë, Ostren i Madh, Tuçep, HEC "TUÇEP 2".

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (05.05.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.04.2022
Statuti I shoqerise koncesionare
Kontrate kalimi kuotash 12.05.2016
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 14.04.2022
Aneks 1 i kontrates
Dokumenta Financiare: Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 494 952,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 317 875,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -36 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -53 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -537 227,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -494 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:17 177 966,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:14 842 587,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:15 405 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:11 631 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 312 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala