Skip to content
Ndërtimi, operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Verbë - Selcë.

HYDRO POWER PLANT OF KORCA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-17 11:50:15

NIPT: K81830009N
Administrator: Matteo Segafredo, Roberto Donzelli, Manuel Toffanin
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimin e Hidrocentralit të Autoriteti Kontraktues konform termave të kontratës NR. 472 datë 10. 04. 2008, si dhe Ndërtim Hidrocentralesh. Prodhim dhe shitje të energjisë. Marrje me Koncesion i hidrocentraleve si dhe aktivitete të tjera tregtare të cilat nuk vijnë në kundërshtim me ligjet e Republikës së Shqipërisë ose me ato ndërkombëtare.
Emërtime të tjera Tregtare: HYDRO POWER PLANT OF KORCA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 19/06/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 100 000,00
Numri i pjesëve: 10 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Fidia Ambiente S.r.l, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas ligjeve të Italisë, me NIPT nr. 04489980286, me seli në Via V. Bellini n.5, Padova, Itali, e përfaqësuar rregullisht nga Z. Roberto Marsella (Sipas kontratës për transferim aksionesh, datë 29.04.2012, të dorëzuar në QKB)

II. ADRE HYDROPOWER S.p.a, një shoqëri me seli të regjistruar në Romë (RM), Rruga Guglielmo Marconi 310, CAP 00146, Numri REA RM 977915, me Kod Fiskal 06602281005, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor Z. Claudio Francesco Barbano (Sipas marrëveshjes së shitblerjes së kuotës, datë 03.05.2015)

III. XHEMI 02, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.10.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi K33708662N, me adresë në Korçë, Pogradec, Lagjia 1, me administrator Baftjar Xhaja. Ortaket e shoqerise jane: Klodian Selimollari (44%) dhe EDILEUROPE (56%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 14.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Fabrizio Arengi Bentivoglio, shtetas italian, i datelindjes 1964, pronar perfitues per 26.77% te kapitalit, pasi zoteron 52.5% te kapitalit te shoqerise Fidia Holding Spa (02359620289) - shoqeri meme per Fidia Ambiente Srl (04489980286). Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.04.2012.

Claudio Francesco Barbano, shtetas italian, i datelindjes 1965, pronar perfitues per 48.41% te pronesise pasi zoteron 99% te kapitalit te Adre Hydropower Srl (06602281005)-shoqeri meme e HYDRO POWER PLANT OF KORCA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.06.2010.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Më datë 31.07.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 7173 Rep, Nr. 2281 Kol, midis palëve shoqëria “ ADRE HYDROPOWER S.P.A”, shoqëria “ Xhemi 02 shpk” dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Në bazë të kushteve të kontratës së kredisë datë 10.08.2012, të lidhur ndërmjet “Hydro Power Plant Of Korça” dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) si kredidhënës, e ndryshuar më pas me Marrëveshjen për Ndryshim 2 të datës 05.05.2015, me anë të së cilës pengdhënësi merr përsipër t’i japë kredimarrësit një kredi jo më shumë se 5.200.000 (pesë milion e dyqind mijë) euro me qëllim financimin e Projektit. Me nënshkrimin e marrëveshjes së pengut, secili nga pengdhënësit krijon një peng të rradhës së parë mbi kuotat që përfaqësojnë 100% të kapitalit të nënshkruar të kredimarrësit, si garanci për shlyerjen e detyrimeve.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 12.12.2007
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 2355000 euro
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 50% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet, në dy këste çdo 15 vjet dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Tarifa konçesionare është 2.1% e energjisë së prodhuar, të cilën Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesi për llogari të vet.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Bulevardi “Bajram Curri”, pallati " Palma e Arte", kati I-rë.

Adresa:
Korçë, Gore, Selcë, Komuna Gore, Hidrocentrali '' VERBE - SELCE ", Korçë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (12.12.2007)
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash (22.12.2009)
Kontrate shitje kuotash (21.06.2010)
Kontrate shitje kuotash (15.12.2011)
Kontrate shitje kuotash (29.04.2012)
Kontrate shitje kuotash (03.05.2015)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.04.2022
Marreveshje pengu mbi kuotat 31.07.2015
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.04.2022
Dokumenta Financiare: Bilanci 2008
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -50 829 293,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -14 414 460,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -32 828 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -32 828 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 421 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -40 918 541,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -6 627 945,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -13 079 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -7 621 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -3 042 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:58 324 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:86 721 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:146 622 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:90 772 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:139 926 154,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:111 499 239,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 117 954 929,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 54 345 805,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 749 401,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 17 303,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala