Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Rapun 1, Rapun 2

C & S Construction Energy
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 10:42:22

NIPT: K81914029T
Administrator: Arjan Çukaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Rapuni 1" dhe "Rapuni 2" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: C & S Construction Energy
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 09/07/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: C & S CONSTRUCTION, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.02.2002 sipas ligjeve të Republikës të Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K34107805J, me adresë në Vlorë, Sarandë, Lagjia 1, me administrator Ferid Sukaj. Ortaket themelues te shoqerise jane: Arjan Çukaj (50%) dhe Ferid Sukaj (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, terhequr nga QKB ne daten 24.03.2021, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Arjan Çukaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te C & S CONSTRUCTION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.07.2008.

Ferid Suka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te C & S CONSTRUCTION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.07.2008.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: LM - License per Prodhimin e Energjise Elektrike
Çështje Ligjore: I. Më datë 22.10.2014, me anë të shkresës Nr.78243/22 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

II. Më datë 16.01.2015, me anë të kërkesës Nr. 56 Prot., ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Dega Pogradec, u kërkua vendosja e masës së sekuestros ekzekutive mbi aktivitetet e subjektit, i cili është debitor për detyrime doganore plus dhe kamatvonesat e llogaritura deri në momentin e përmbushjes së detyrimit doganor.

III. Më datë 16.10.2017, me anë të urdhërit Nr. 10126/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, është urdhëruar të hiqet masa e sigurisë e vendosur me shkresën Nr. 78243/22 Prot datë 04.11.2014.

IV. Me date 01.08.2018, u lidh Kontrata e Kredise Bankare Nr. 1836 Rep., Nr.652 Kol, lidhur midis shoqerise C & S Construction Energy shpk , Arjan Çukaj dhe Ferid Sukaj (Kredimarres) dhe Banka NBG Albania SHA (Kredidhenes). Shuma e limitit te kredise se akorduar: Kredi me afat ne monedhen leke, e perllogaritur ne vleren ekuivalente te shumes prej 1.500.000 (nje milion e peseqind mije) euro. Me date 24.12.2020, u nenshkrua shtesa e kontrates per disa ndryshime ne Kontraten e Kredise Bankare date 01.08.2018 Nr. 1836 Rep, Nr.652 Kol, lidhur midis shoqerise C & S Construction Energy, Arjan Çukaj dhe Ferid Sukaj (Kredimarres) dhe Banka Banka Amerikane e Investimeve SHA (Kredidhenes). Me date 01.08.2018, u lidh marreveshja siguruese Nr.1739/2, date Nr. 1838 Rep, Nr.654 Kol, lidhur midis shoqerise C & S Construction Energy shpk, Arjan Çukaj dhe Ferid Sukaj (Barredhenes) dhe Banka NBG Albania SHA (Barremarres).

V. Me date 13.06.2022, eshte depozituar shkresa, Nr. 15306 Prot., e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Qendror ku është vendosur masa e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “C & S Construction Energy” shpk, me NIPT K81914029T, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

VI. Me date 21.03.2023, eshte depozituar kërkesa Nr. 10912 Prot, Tiranë, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë, mbi tatimpaguesin “ C & S Construction Energy”, SHPK pajisur me NUIS (Nipt)- K81914029T,vendosur me shkresën Nr. 15306 Prot, datë 13.06.2022.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 12.05.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 6140000 euro
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do te riinvestojë 40% të vlerës së investimit për makinerite dhe pajisjet, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontarktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: C & S Construction Energy shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës së konçesionit të lidhur ndërmjet shoqërisë C & S Construction dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (Autoriteti Kontraktues), me objekt: "Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve Rapun 1, Rapun 2 te Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së konçesionit".

Hidrocentralet “Rapun 1” dhe “Rapun 2” do të ndërtohen në rrjedhën e përroit Rapun, në Rrethin Librazhd, me këto karakteristika:

“Rapun 1” me fuqi të instaluar 4.1 MW dhe prodhim të energjisë elektrike 20961 MWh.

“Rapun 2” me fuqi të instaluar 4.15 MW dhe prodhim të energjisë elektrike 23693 MWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Zenel Baboçi, Pallati Ferrari

Adresa:
Elbasan, Qender Librazhd, Dorëz, Komuna Qendër, Fshati Dorëz, Librazhd

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kerkese per heqjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor 16.10.2017
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.04.2022
Akti I themelimit
Kontrate koncesionare, date 12.05.2008
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 20.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2009
Pasqyra financiare 2010
Pasqyra financiare 2012
Pasqyra financiare 2008
Pasqyra financiare 2013
Pasqyra financiare 2014
Pasqyra financiare 2015
Pasqyra financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 177 592 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 125 957 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 89 644 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 973 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 33 125 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 816 530,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 12 050 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 28 275 204,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 85 745 869,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 17 211 435,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 477 629,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 507 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 4 486 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 28 628 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -56 443,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:251 182 216,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:245 327 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:249 687 938,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:222 221 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:346 714 576,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:157 689 632,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:222 516 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:264 549 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 302 862 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 170 940 107,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 29 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 17 116 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 10 765 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 53 535 730,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


S.P.E GJADER
Tiranë
TRUEN
Tiranë
HEC ZALL XHUXHË
Tiranë
KUKUR HIDRO ENERGY
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani