Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bistrica 3 dhe 4

BISTRICA 3 ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-07 13:39:54

NIPT: K82118005R
Administrator: Sazan Piro
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve Bistrica 3 dhe Bistrica 4 tek autoriteti kontraktues brenda së cilës përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës konçensionare nr. 1106 Kol nr. 193 Rep dt.19.05.2008 të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 711 datë 21.05.2008.
Emërtime të tjera Tregtare: BISTRICA 3 ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/09/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: BISTRICA-3 sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.03.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K72230029K, me adresë në Tiranë, Vorë, Muçaj, Rruga Industriale, Ndërtesa Nr. 3, 1053, me administrator Viktor Hykollari. Ortaket e shoqerise jane: Sazan Piro (83%), Viktor Hykollari (17%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.04.2022)

Subjekti BISTRICA 3 ENERGY nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 28.04.2015, asambleja e ortakëve vendosi:

a) Miratimin e marrjes së kredisë pranë shoqërisë “Banka Credins’ sh.a në shumën 497.000.000 (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë milion) Lekë me afat 15 vjet, nga shoqëria "Bistrica 3 Energy" Sh.p.k.

b) Miratimin e vendosjes si kolateral të kuotave të kapitalit të shoqërisë "Bistrica 3 Energy" Sh.p.k., nëpërmjet marrëveshjes siguruese Nr. 4581 Rep. Nr. 1353 Kol. datë 15.05.2015.

II. Më datë 01.02.2016, me anë të urdhërit Nr. 948 Prot, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga "Zyra Përmbarimore Tiranë", u vendos të bllokohen kuotat që zotëron pala debitore Viktor Hykollari tek Bistrica-3 ENERGY shpk, për shkak të shumës së papaguar ndaj kreditorit Hytbi Kambo.

III. Më datë 03.05.2017, me anë të urdhërit Nr. 241 Prot., lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore Private Enirjeta Zisi, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron pala debitore, shoqëria BISTRICA 3 7 ENERGY sh.p.k, për Ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr. 2880., datë 13.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Tiranë. Aksionet e debitorit do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë. Kjo sekuestro u vendos për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj shoqërisë “Telniks” shpk.

IV. Më datë 29.05.2017, me anë të urdhërit Nr. 337 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 7808 Prot., lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore Private Enirjeta Zisi, u vendos heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron pala debitore, shoqëria BISTRICA 3 ENERGY sh.p.k, për Ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr. 2880., datë 13.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lëshuar për faturat tatimore të shitjes Nr. 35., datë 30.05.2014.

V. Me date 29.07.2019, me ane te urdherit Nr.1151/3 Prot, Nr.1875/1 Dosje, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor “ TDR GROUP” shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore, shoqeria BISTRICA 3 ENERGY sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT)- K82118005R.

VI. Me date 10.12.2019, me ane te Vendimit per Pushimin e Ekzekutimit Nr.1764 Prot., Nr.1875/1 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u vendos zhbllokimi i aksioneve/kuotave te subjektit, BISTRICA 3 ENERGY SHPK me NUIS (NIPT) K82118005R, te bllokuara me shkresen Nr.1151/3 Prot., date 29.07.2019.

VII. Me date 23.01.2020, me ane te Urdhrit Nr.802 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 1510 Prot datë 30.01.2020 të Zyrës Përmbarimore Tiranë, u urdherua bllokimi i kuotave dhe aksioneve të regjistruara në emër të debitorit Viktor Hykollari dhe vendosja e sekuestros mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për shumën e detyrimit prej 70.766 lekë në subjektin Bistrica 3 Energy shpk me NUIS ( NIPT) K82118005R.

VIII. Me date 29.12.2021, me ane te urdhrit Nr.1422 Prot , Nr. 2241 Dosje, protokolluar në QKB me Nr. 165 Prot date 05.01.2022, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “ TDR Group” SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori Shoqëria “BISTRICA 3 ENERGY” SHPK, me NIPT K82118005R.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 19.05.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 756.400.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo vjet konçesionari do të riinvestojë 40% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 2% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë, i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit):
Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajten e hidrocentralit Bistrica 3 dhe 4 dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Bistrica 3” dhe “Bistrica 4”, me vendndodhje mbi lumin Bistricë, fshati Kranë, komunat Mesopotam dhe Aliko, rrethi Sarandë, me fuqi të instaluar 2.905 MË dhe prodhim të energjisë elektrike rreth 23.656.000 kËh, i përbërë nga tërësia e objekteve që shërbejnë për prodhimin e energjisë elektrike duke përfshirë por pa u kufizuar në to: veprën e marrjes, kanalin e devijimit, bazenin e presionit, tubacionin që dërgon ujin në turbina, lidhjen me sistemin, ndërtesën e centralit së bashku me makineritë dhe pajisjet e instaluara në të.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Vorë, Muçaj Lagjja Nr. 1, Rruga Dytësore Sh 3, Objekti Nr. 1, Zona kadastrale Nr. 135/10

Adresa:
Vlorw, Mesopotam, KRANE Lagjja Krane, Rruga Krane, Zona kadastrale Nr. 2264, Komuna Mesopotam

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (19.05.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.04.2022
Vendimi I asamblese per marrjen e kredise 28.04.2015
Urdher per vendosjen e sekuestros 03.05.2017
Urdher per heqjen e sekuestros 29.05.2017
Aneksi 1
Urdher per venien e sekuestros konservative date 29.12.2021
Te dhenat e subjektit BISTRICA 3 ENERGY ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 07.04.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Bilanci 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 005 996,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 550 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 000 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 393 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:62 169 499,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:95 339 399,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:116 068 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 335 457 652,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 20 676 279,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala