Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Selishtë

SELISHTE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-09 09:52:49

NIPT: K86921702N
Administrator: Hane Doda
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i vetëm i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Kontratën e Koncesionit me Nr. 1108 Rep. e Nr. 195 Kol. , date 19. 05. 2012, do të jetë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Selishte tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kësaj kontratë Koncesioni.
Emërtime të tjera Tregtare: SELISHTE
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 05/07/2008
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 600 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CROM - ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.05.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K62307003T, me adresë në Dibër, Selishtë, Salla e Makinerive, Hidrocentrali Selishte në Përroin e Madh, Selishte Dibër, me administrator Hane Dode (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 20.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 09.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Hane Doda, shtetase shqiptar, e datelindjes 1963, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te CROM - ALBANIA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 06.01.2021.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 28.07.2010, asambleja e ortakëve ka vendosur të miratojë vendosjen peng të kuotave në masën 100%, që Z. Ramazan Biba zotëron në kapitalin themeltar të shoqërisë “Selishte” shpk, për sigurimin e kredisë që shoqëria “I.R.Z” shpk, do të marrë pranë Bankës Kombëtare Tregtare Sha.

II. Më datë 19.07.2010, asambleja e ortakëve ka miratuar kërkesën e shoqërisë “SELISHTE” Shpk, pranë Bankës Kombëtare Tregtare Sha, për të financuar ndërtimin dhe vënien në punë të hidrocentralit “SELISHTE” Shpk.

III. Më datë 28.05.2013, u nënshkrua marrëveshja Siguruese Nr. 1824 Rep, Nr. 540 Kol, ku barrëdhënësi krijon në favor të barrëmarrësit një Barrë Siguruese në favor të Bankës së Parë të Investimeve-Albania sha mbi: a) 100% të kuotave të shoqërisë Selishtë shpk, të pasqyruara prej shoqërisë në zërat e bilancit financiar dhe të specifikuara sipas ekstraktit të QKR-së bashkëngjitur kësaj marrëveshje siguruese. Sipas kësaj marrëveshje siguruese, barrëdhënësi është I.R.Z shpk dhe barrëmarrësi është Banka e Parë e Investimeve.

IV. Ndërmjet kredimarrësit Selishte shpk dhe Banka e Parë e Investimeve sha, në cilësinë e kredidhënësit do nënshkruhet një kontratë kredie bankare, me qëllim lëvrimin në llogarinë rrjedhëse të kredimarrësit pranë barrëmarrësit të shumës në total 165.000.000 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë milion) lekë, me një kohëzgjatje prej 96 muajsh dhe me qëllim të kredisë mbylljen e detyrimeve ndaj BKT Bank sha dhe për investime në linjën e transmetimit të hidrocentralit. Për garantimin e detyrimit sipas kontratës së kredisë bankare, palët kanë parashikuar se dorëzanësi/barrëdhënësi në këtë kontratë, për të siguruar përmbushjen e plotë të detyrimeve të kredimarrësit, që rrjedhin nga kjo kontratë, do të vendosë barrë siguruese mbi pasuri të luajtshme që ndodhen në pronësi të tij.

V. Me date 09.09.2021, u lidh Marreveshje Siguruese Nr. 2793 Rep., Nr. 860 Kol., lidhur midis CROM - ALBANIA (Barrdhenes) dhe Banka e Parë e Investimeve SHA (Barremarres).

VI. Me date 20.09.2021, u lidh Kontrata per Marreveshjen e Kolateralit Financiar nr.rep 3017. nr.kol. 914 , e lidhur midis Bankes se Pare te Investimeve (Kolateralmarres ), Crom Albania shpk (Kolateraldhenes) dhe Selishte shpk si pranues i kolateralit, me objekt lenien 100% te kuotave te shoqerise Selishte shpk ku palet bien dakort qe detyrimet financiare qe rrjedhin nga kontrata e kredise bankare shtesat,anekse apo amendimet e saj te garantohen nga kjo marreveshje e kolateralit financiar. Marreveshja e kolateralit eshte lidhur ne vijimesi te kontrates se kredise bankare te dates 09.09.2021 me nr. 2787 rep, nr. 856 kol, sipas se ciles banka i jep kredimarresit shoqerise Selishte shpk nje hua prej 165.000.000 (njeqind e gjashtedhjete e pese milion) leke dhe nje kontrate kredie bankare ne daten 09.09.2021 me nr. 2789 rep, nr. 857 kol, sipas se ciles banka i jep kredimarresit shoqerise Selishte shpk nje shume prej 16.000.000 (gjashtembedhjete milion) leke.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 19.05.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 120.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 40% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet çdo 15 vjet dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit Selishte dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali Selishtë do të ndërtohet mbi përrenjtë Përroi i Madh dhe Qafë Murras, në fshatin Selishte, komuna Selishte, rrethi Dibër, me këto karateristika: Fuqia e Instaluar 1.350 kW dhe Prodhimi i energjisë elektrike 8.400.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Selishtë, Salla e Makinerive, Hidrocentrali Selishtë në Përroin e Madh, Selishtë, Dibër

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (19.05.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.04.2022
Marreveshje siguruese 28.05.2013
Vendimi I asamblese per miratimin e kredise 28.07.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 23.07.2015
Kontrate shitje kuotash 03.04.2020
Kontrate shitje kuota kapitali date 29.12.2020
Marreveshje kolaterali financiare date 20.09.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 09.04.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Transferim kuotash (20.11.2012)
Transferim kuotash (10.04.2013)
Bilanci 2008
Bilanci 2010
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 10 718 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -14 055 908,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 901 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 267 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -17 910 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 613 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 257 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 240 933,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 394 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:41 004 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:37 923 039,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:57 616 512,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:30 036 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:32 791 154,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:46 475 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 52 237 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 28 429 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 237 981,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala