Skip to content
Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentralit Stavec, komuna Martanesh, rrethi Bulqizë

KOKA & ERGI ENERGY STAVEC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-29 08:07:06

NIPT: K88027902J
Administrator: Mehmet Koka
Objekti i Veprimtarisë: Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentalit "STAVEC " Autoritetit Kontraktues
Emërtime të tjera Tregtare: KOKA & ERGI ENERGY STAVEC
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 25/06/2008
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. OLSAR-ZELA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.05.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L51809006U, me adresë Tiranë, njësia bashkiake nr. 3, rruga “Violeta Manushi”, Vila nr. 84, me administrator dhe ortak te vetem Xheladin Zela (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2022)

II. SHIJAKU shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.05.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64102272V, me adresë në Durrës, Fushë Krujë, Arrameras, Rruga Kombëtare Fushë Krujë - Vorë, km. 1, në anën e majtë, pranë mbikalimit Fushë Krujë, numër pasurie 325/34, zona kadastrale 1042, me administrator Shpëtim Shijaku. Ortaket e shoqerise jane: Shpetim Shijaku (33.33%), Bilal Shijaku (33.33%) dhe Petrit Shijaku (33.34%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2022)

III. KOKA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 14.05.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K06626403L, me adresë në Dibër, Krastë, Bulqizë, vend i quajtur Krastë e Vjetër, Rruga Nacionale Krastë-Bulqizë, Godinë 3 katëshe, Kati 2, Hyrja 3, me administratore Rakip Koka, Bedri Alimadhi, Bashkim Kenga. Ortak i vetem i shoqerise eshte Rakip Koka (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Rakip Koka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1974, pronar perfitues per 51% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te KOKA shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY STAVEC. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Shpëtim Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te pronesise te SHIJAKU shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY STAVEC. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Petrit Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te pronesise te SHIJAKU shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY STAVEC. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Bilal Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te pronesise te SHIJAKU shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY STAVEC. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Dibër, Burrel, Plani i Bardhë, kamion Benz Mercedes me targa MT 3136 A
Dibër, Bulqizë, Buldozier Caterpilar 953.
Dibër, Bulqizë, Kompresor Copco, Me nr. shasie XAS5565757, Viti i prodhimit 1994.
Dibër, Bulqizë, Eskavator Caterpilar 320 B.
Dibër, Burrel, Plani i Bardhë, fuoristradë Sang Young Korando me targa AA 1701 E
Dibër, Burrel, Plani i Bardhë, sondë shpimi 102T-4900-1 ID Kode 55024028, tip Pantera 1/2004
Dibër, Burrel, Kamion 32 Tonësh TIP "BENZ" me Targa MT 32 04 A
Dibër, KLOS, Plani i Bardhë, buldozier Komatsu D41
Dibër, Burrel, Plani i Bardhë, Eskavator Caterpilar 320 BLN
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor per hidroenergji Baseni Mat -
Çështje Ligjore: Me date 16.04.2019, u lidh Marrëveshja Siguruese mbi Kuotat e Pjesmarrjes në Shoqëri me nr.Rep.809 e kol.69/1, ku Barrëmarrës është Raiffeisen Bank sha, kredimarrës është shoqëria “Koka & Ergi Energy Stavec” shpk me NIPT, K88027902J dhe barrëdhënës janë shoqëritë “Koka”shpk, me NIPT K06626403L, “Shijaku”shpk me NIPT J64102272V “Olsar-Zela”shpk me NIPT L51809006U. Me ane te kesaj marreveshje barredhenesit i japin barremarresit nje barre siguruese mbi 100% te kuotave qe barredhenesit zoterojne tek shoqeria kredimarrese “Koka & Ergi Energy Stavec” shpk, me te cilat sigurojne pagesen e te gjitha detyrimeve ndaj kredidhenesit.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 17.04.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 870.315.194 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit do të jetë 51% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, e cila do të investohet çdo 15 vjet dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit
Kosto Konçesionare: Tarifa konçesionare është 4% e energjisë së prodhuar. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesë këtë sasi energjie për llogari të tij.
Shënime: Shoqëria KOKA & ERGI ENERGY STAVEC është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 17.04.2008, të nënshkruar midis shoqërisë "KOKA" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentralit Stavec, komuna Martanesh, rrethi Bulqizë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Klos, Plani I Bardhë, Fshati Plani Bardhë, Lumi Mat, Hidrocentrali Stavec

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata Koncesionare (17.04.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.03.2022
Akti I themelimit (2008)
Marreveshje siguruese 16.04.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 29.03.2022
Aneks 1 - Preventiv Permbledhes
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Pasqyrat financiare (2011)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 79 728 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:101 164 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:544 990 948,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:377 935 945,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:176 649 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:89 236 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:56 428 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:73 763 309,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2021

Koncesionare të tjera


TEODORI 2003
Tiranë
GIZAVESH ENERGY ALBANIA
Tiranë
GJOKA 87
Tiranë
HEC VERNIK
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala