Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Pobreg

ENERGY PLUS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-02 10:10:12

NIPT: K91928002U
Administrator: Domenico Vercelloti
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi mbi lumin Luma në rrethin e Kukësit të hidrocentralit "Pobreg" operimi dhe transferimi i hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike të përfituar.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGY PLUS
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 25/07/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 740 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: DUFERCO POBREG, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 16/03/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11518006H, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Sami Frasheri", Pallati Perxholla nr.1, Shkalla 1, Kati 2, me administrator Simone Rabaioli dhe ortak te vetem Duferco Energia SPA (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 27.04.2022)

Te dhenat ne Regjistrin e Pronarit Perfitues jane te dates 08.03.2021. Ndryshimet e fundit ne ortakeri nuk jane perditesuar ne Ekstraktin e Regjistrit te Pronareve Perfitues.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues te shoqerise meme DUFERCO POBREG, date 29.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 27.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

BRUNO BOLFO, shtetas italian, i datelindjes 1941, pronar perfitues per 50.04% te pronesise pasi eshte pronar ne shoqerine aksionare DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING (B49308) – zoteruese 100% e shoqerise aksionare DUFERCO ITALIA HOLDING SPA (06081270636) – shoqeri meme me 99.99% te kapitalit per DUFERCO ENERGIA SPA (03544070174). Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.10.1994.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
MC - License ne aktivitetin e Tregetimit te Energjise Elektrike
LM - License per Prodhimin e Energjise Elektrike
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 27.05.2021, me ane te Kërkesës Nr.4673 Prot, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Qëndror, “Kërkesë për vendosjen e masës së barrës siguruese mbi tatimpaguesin “ENERGY PLUS ” me Nipt K91928002U.

II. Me date 27.05.2021, me ane te Kërkesës Nr.4673 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “ENERGY PLUS” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) K91928002U, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

Me date 29.07.2021, me ane te shkreses Nr.8368 Prot, per Lirimin nga Barra Siguruese mbi titujt e pronesise, lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u kerkua te lirohen barrat mbi titujt e pronesise te tatimpaguesit te “KORAVI” pajisur me NUIS (NIPT)- J99503301A, pasi subjekti ka paguar te gjitha detyrimet sipas regjistrimeve tona.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 03.04.2009
Data e Pranimit: 25.05.2009
Data e Nënshkrimit: 21.07.2009 - Kontrate koncesioni 29.10.2021 - Kontrate shtese koncesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 995.034.550 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet duke filluar nga viti i 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: I. Më datë 16.02.2009, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës ka shpallur ftesën për ofertë për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Pobreg”.

II. Më datë 25.05.2009, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës lajmëron bashkimin e shoqërive “Frigo Food Energy Invest” sh.a, “Frigo Food” sh.p.k, “Agi Kons” sh.p.k dhe “Trans Plus” sh.p.k, se oferta e paraqitur më datë 03.04.2009, për procedurën konkuruese për dhënien me konçesion të HEC-it “POBREG”, rrethi Kukës, është pranuar.

III. Shoqëria “Energy Plus” shpk është themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të datës 21.07.2009 të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Frigo Food Energy Invest” sha, “Frigo Food” shpk, “Agi Kons” shpk dhe “Trans Plus” shpk. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit Pobreg dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Pobreg” do të ndërtohet në rrjedhën e lumit Luma, rrethi Kukës, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 9.000 Kw dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 40.450.000 kWh.

IV. Me date 29.10.2021, u nenshkrua kontrata shtese e koncesionit per disa ndryshime ne kontraten e konceisonit te formes BOT per ndertimin e hidrocentralit POBREG, ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise dhe shoqerise “Energy Plus” shpk. Sipas kesaj kontrate, autoriteti kontraktues “Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes” zevendesohet me “Ministria e Infrastruktures dhe Energjise”. Karakteristikat e hidrocentralit ndryshon si ne vijim: Fuqia e instaluar do të ndryshoje nga 9000 kW në 12,000 kW dhe prodhimi i energjisë elektrike nga 40,450,000 kWh në 54,500,000 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Myrtezim Kellici", Pallati AL-FAM shk. 1, AP. 5, Njesia Bashkiake nr. 2

Adresa:
Kukës, Shtiqen, Uzina e Bakrit, Rexhepaj, komuna Shtiqen, Kukës

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (21.07.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 27.04.2022
Vendimi per zmadhimin e kapitalit date 21.07.2015
Marreveshje transferimi kuotash date 10.12.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 08.03.2021, terhequr ne 27.04.2022
Aneks 1 - Preventivi i punimeve
Kontrate shtese koncesioni date 29.10.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES te DUFERCO POBREG, date 27.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Transferim kuotash (01.03.2010)
Transferim kuotash (17.10.2013)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Ftese per oferte, date 16.02.2009
Njoftimi i fituesit 25.05.2009
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 193 704 216,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 203 533 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 176 140 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 213 948 012,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 207 314 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 120 400 565,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 102 998 134,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 68 231 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 086 543,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 887 444,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -4 597 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 586 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 373 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:327 656 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:326 533 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:295 411 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:309 994 077,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:393 539 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:265 823 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:332 710 741,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:278 460 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 266 109 365,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 141 652 328,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 42 280 023,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 44 605 444,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 5 801 199,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani