Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mgulle (Shoqëria është ndarë në dy shoqëri të reja dhe ç’regjistruar nga QKB. Hidrocentralet, objekt konçesioni, i kanë kaluar në pronësi dy shoqërive të krijuara "ERALD 2 ENERGY” shpk dhe “LEADD ENERGY” shpk)

ERALD ENERGJETIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-16 09:08:42

NIPT: K98402201I
Administrator: Muhamet Brahaj, Shkelqim Dreni
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, ndërtimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shemri" dhe "Mgulle" me vendndodhje në lumin e leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontraktor. Në objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit dt. 16. 06. 2009, regjistruar me nr. 2058 Rep dhe nr. 247 Kol.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: ERALDI ENERGJETIK
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 29/09/2009
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 800 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. LEADD – SH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.05.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L57921201V, me adresë në Kukës, Malzi, SHEMRI, Lagjja Mgull, Rruga Petkaj, Zona Kadastrale Nr. 2683, Nr. Pasurie 73, me administrator dhe ortak te vetem Shkëlqim Dreni. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

II. OBERALD, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K09111328V, me adresë në Shkodër, Pukë, Fushë Arrëz, me administrator dhe ortak te vetem Muhamet Brahaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Subjekti Juridik ERALD ENERGJETIK nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 13.10.2015, me anë të urdhërit Nr. 1057 Prot, protokolluar nga Qkr me Nr. 9065 Prot, datë 14.10.2015, lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "Tris" Sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të kryejë veprimet për bllokimin e kuotave e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i 74% të kuotave të debitorit, shoqërisë "Oberald", e cila eshte ortake në shoqërinë "Erald Energjitik" sh.p.k. Ky urdhër u lëshua me kërkesë të kreditorit “Raiffeisen Bank” sh.a në lidhje me Kontratën e Kredisë Bankare Nr. 5211 Rep., Nr. 2132, datë 29.08.2007.

II. Më datë 13.03.2017, u nënshkrua akt-marrëveshja për ndarjen e shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” në dy shoqëri pritëse “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe “LEADD ENERGY” sh.p.k. Në përfundim të ketij procesi do të krijohen:

a) Shoqëria “ERALD 2 ENERGY”, e cila do të ketë për ortak të vetëm shoqërinë “OBERALD” shpk. Shoqëria “ERALD 2 ENERGY” shpk do të përfitojë 74% të kapitalit të shoqërisë “ERALD ENERGJITIK”, pra 2.812.000 (dy milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë) lekë.

b) Shoqëria “LEADD ENERGY” sh.p.k, e cila do të ketë ortak të vetëm shoqërinë “LEADD-SH” sh.p.k. Shoqëria do të përfitojë 26% të kapitalit të shoqërisë “ERALD ENERGJITIK” shpk, pra 988.000 (nëntëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë.

Detyrimi prej 19.362.185 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë, sipas shkresës Nr. 4212/10, datë 16.06.2016 të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë kalon i gjithi si detyrim për shoqërinë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k, dhe shoqëria “LEADD ENERGY” sh.p.k, nuk ka asnjë detyrim për pagesën e kësaj gjobe.

III. Më datë 08.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 72 Prot Nr. 366 Dosje, lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "Tris" Sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit të lejojë regjistrimin e vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., e cila ka vendosur ndarjen e kësaj shoqërie konçesionare në dy shoqëritë pritëse shoqëria “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe shoqëria “LEADD ENERGY”.

Gjithashtu u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit pas regjistrimit te vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., të bëjë vendosjen e menjëhershme të masës së sekuestros mbi 100% të kuotave të shoqërisë pritëse të parë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., për detyrimin që Z. Muhamet Brahaj ka ndaj kreditorit Raiffeisen Bank sha.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 69.026.908 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: I. Shoqëria “ERALD ENERGJITIK” u krijua nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “OBERALDI” dhe “LALA” për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës 16.06.2009, me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mgullë dhe transferimi i tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Shemri” dhe “Mgullë” do të ndërtohen në lumin e Leproit, rrethi Kukës, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Shemri”

Fuqia e Instaluar: 800 kW
Prodhimi vjetor i energjisë elektrike 3.502.000 kWh
Vlera e investimit: 50.617.908 lekë
Makineri dhe Pajisje: 25.310.000 lekë

Hidrocentrali “Mgullë”

Fuqia e instaluar: 280 kW
Prodhimi vjetor i energjisë elektrike: 1.365.077 kWh
Vlera e Investimit: 18.409.000 lekë
Makineri dhe pajisje: 6.000.000 lekë.

II. Më datë 13.03.2017, u nënshkrua akt-marrëveshja për ndarjen e shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” në dy shoqëri pritëse “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe “LEADD ENERGY” sh.p.k. Si rezultat i ndarjes të drejtat e objektit të konçesionit do të transferohen tek dy shoqëritë e krijuara. Shoqëria “ERALD 2 ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Shemri”, ndërsa shoqëria “LEADD ENERGY” do të menaxhojë hidrocentralin “Mgullë”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Malzi, Shemri, Fshati Shemri, HEC-i ne ndërtim

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (16.06.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.05.2022
Vendimi i ortakeve per miratimin e transferimit te kuotave 18.09.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 13.06.2016
Preventivi i punimeve dhe formulari i sigurimit te kontrates
Te dhenat e subjektit ERALD ENERGJETIK ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 05.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Akt Marreveshje per Ndarjen e Shoqerise
Projekt Marreveshje per Ndarjen e Shoqerise
Bilanci 2010
Bilanci 2012
Bilanci 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 060 709,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 662 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -4 369 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -507 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -507 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -666 798,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 401 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 659 212,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 10 480 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 59 392 717,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015

Koncesionare të tjera


HEC QUKU
Tiranë
AGROTAL2
Tiranë
H.K HEC Grabova 2
Tiranë
AGE ERZEN
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani