Skip to content
Zhvillimi dhe prodhimi i hidrokarbureve në vendburimet e naftës Amonicë, Drashovicë e Pekisht - Murriz si dhe në vendburimet e gazit Panaja, Frakull, Povelçë, Divjakë, Ballaj-Kryevidh dhe Finiq-Karnë (Në 10.05.2016, të drejtat për zhvillim dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimet e naftës Pekisht-Murriz, Finiq-Kranë transferohen tek FIN PEK PETROLEUM sh.a)

PHOENIX PETROLEUM GAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 14:54:24

NIPT: L11620009U
Administrator: Nevila Kondili
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e te gjitha llojeve të punimeve ndihmëse në puset e naftës dhe të gazit (punime sipërfaqësore në sheshin, grykën e pusit dhe punime nëntokësore për eliminimin e avarive dhe rivënien në punë), ndërtim i rezervuareve metalike horizontale e vertikale, i vakave të betonit, dambave të depozitimit të mbeturinave, ndërtimi i tubacioneve të të gjitha llojeve, remont i kaldajave të impianteve, punimet për pastrimin e rezervuareve. Import-eksport dhe tregtim me shumicë i makinerive, pajisjeve, linjave dhe materialeve elektrike, mekanike, ndërtimi, hidraulike, ndërtim të ujësjellësve, stacioneve të pompimit, kanaleve dhe shesheve të puseve për naftë dhe gaz, shpim pusesh për ujë, naftë, gaz, transport etj.
Emërtime të tjera Tregtare: PHOENIX PETROLEUM GAS
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 18/04/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Redi Berberi, Gjergji Kosta, Eriselda Alku
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 27.02.2014, me anë të vendimit të asamblesë së aksionerëve, u autorizua administratori të lidhë marrëveshjen e huasë për shumën prej 68.036.000 (gjashtëdhjetë e tetë milion e tridhjetë e gjashtë mijë) lekë midis aksionerit Isuf Berberi dhe shoqërisë Phoenix Petroleum Gas Sh.A me kushtet sipas draftit të paraqitur Këshillit Mbikqyrës.

II. Më datë 26.11.2015, me anë të urdhrit Nr. 2827 Prot, Nr. 1049/1 Dosje "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKR me Nr. 10783, datë 27.11.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR Group” shpk, drejtuar QKR-së, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria PHOENIX PETROLEUM GAS, me NIPT- L11620009U.

III. Më datë 28.12.2015, me anë të urdhërit Nr. 3017 Prot. Nr. 1049/1 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara në shoqërinë “PHOENIX PETROLEUM GAS” sh.a, me NIPT- L11620009U, sekuestro e vendosur me Nr. 2827 Prot., datë 26.11.2015.

IV. Më datë 23.01.2018, me anë të urdhërit Nr. 33 Prot, lëshuar nga përmbarues Bujar Mehilli, protokolluar nga QKB me Nr. 873 Prot., datë 24.01.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e shoqërisë “PHOENIX PETROLEUM GAS” sha, duke ndaluar tjetërsimin dhe disponimin e tyre dhe moslejimin e ndryshimit të adresave dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat, deri në një urdhër të dytë.

V. Më datë 29.01.2018, me anë të urdhrit Nr. 33 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Bujar Mehilli, protokolluar nga QKB me Nr. 1072 Prot., datë 30.01.2018, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të shoqërisë “Phoenix Petroleum” Sh.A.

VI. Me date 23.11.2021, me vendim te asamblese se aksionareve, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshon nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 16.08.2013
Kohëzgjatja(vjet): 25
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Shënime: I. Më datë 16.08.2013, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.699, u miratua marrëveshja hidrokarbure ndërmjet Albpetrol Sh.a. dhe Phoenix Petroleum Gas Sh.a., për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimet e naftës Amonicë, Drashovicë e Pekisht - Murriz si dhe në vendburimet e gazit Panaja, Frakull, Povelçë, Divjakë, Ballaj-Kryevidh dhe Finiq-Karnë.

Phoenix Petroleum Gas dhe kompania shtetërore Albpetrol sh.a. kanë negociuar dhe lidhur një marrëveshje mbi termat dhe kushtet e zhvillimit dhe prodhimit të hidrokarbureve dhe gazit në 5 fusha rezervash në jug të Shqipërisë. Marrëveshja përbëhet nga dy faza. Faza e parë (Faza e Vlerësimit për 18 muaj plus 6 muaj), do të sigurojë një bazë të dhënash gjithëpërfshirëse dhe drejtojë eksperimentimin e teknologjive të avancuara në parcela të veçanta. Faza e dytë (Faza zhvillimi i plotë i fushave me rezerva – me kohëzgjatje deri në 25 vjet) do të zhivllojë fushat me rezerva bazuar në një plan zhivllimi të detajuar. Fushat e naftës sipas kësaj marrëveshjeje i përkasin karbonat (2) dhe rezerva gur ranor (3). Nga te gjitha këto fusha nafte rezervat gjeologjike (OOIP) janë vlerësuar ( ish Instituti Shqiptar i Hidrokarbureve) në një total prej 6.3 milion ton naftë, nga të cilat është shfrytëzuar rreth 12.5% e tyre. Për të shfrytëzuar këto depozita në totaj janë shpuar 150 puse vlerësimi dhe prodhimi. Për momentin, këto fusha nafte janë stadin e avancuar të shfrytëzimit. 5 fushat me gaz natyror kanë në total prej 447 milion Nm3 të mbetur në rezervat e verifikuara dhe rreth 3 miliardë Nm3 gazi prej kategorive të mundshme në zonat produktive. Shumë puse eksplorimi, vlerësimi dhe zhvillimi janë shpuar në fushat me gaz natyror. Numri i tyre shkon deri në 300 puse, ndër të cilat më shumë se 220 janë puse gaz prodhuese. Mungesa e investimeve se bashku me teknologjinë e vjetëruar, kërkimin e limituar dhe mungesa e shërbimeve të domosdoshme për puset e shfrytëzimit kanë bërë që sot të mos kemi një imazh të qartë të perspektivës zhvilluese të rezervave kryesore të naftës dhe gazit në këto fusha. Duke përdorur eksperiencën e gjatë në zhvillimin e fushave të naftës dhe gazit në Shqipëri, një grup specialistësh lokalë u angazhuan për të vlerësuar mundësitë dhe futjen e teknologjisë së duhur gjatë fazës parapërgatitore të marrëveshjes me qëllim rritjen e prodhimit” (Të dhënat e marra nga http://energjia.al/2013/08/16/llokma-e-fundit-qeveria-do-jape-albpetrolin-me-koncesion).

II. Më datë 10.05.2016, të drejtat për zhvillim dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimimet e naftës Pekisht-Murriz, Finiq-Kranë transferohen tek FIN PEK PETROLEUM sh.a me NIPT L01410008B.
Autoriteti Kontraktues: Albpetrol
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Elbasanit, Pallat i ri, pranë Fakultetit të Gjeologji-Minierave, Kati II

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kompanite koncesionare ne industrine hidrokarbure 2018 (AKBN)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.03.2023
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate per blerje aksionesh 13.01.2014
Vendimi i asamblese se aksionereve per zmadhimin e kapitalit 01.02.2014
Vendimi per marreveshjen e huase 27.02.2014
Urdher per venien e sekuestros konservative 26.11.2015
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 28.12.2015
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 23.01.2018
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 29.01.2018
Kontrate shitje aksionesh date 15.07.2021
Kontrate shitje aksionesh date 16.09.2021
Situata aktuale e licensimit per marreveshjet hidrokarbure sipas AKN date 18.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Njoftime Prokurime Publike: VKM Nr. 699, datë 16.8.2013, per miratimin e marreveshjes hidrokarbure ndermjet Albpetrol dhe Phoenix Petroleum Gas sh.a (Njoftimi)
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani