Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim të Hidrocentraleve në Kaskadën e Osumit

GENERATE RENEWABLE ENERGIES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-08 10:15:25

NIPT: L12309020P
Administrator: Vito Çela
Objekti i Veprimtarisë: Planifikimi projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentraleve mbi lumin Osum me një kapacitet të kombinuar të instaluar 152 MW përgjatë këtij lumi, si edhe shitja e elektricitetit të prodhuar në Shqipëri dhe jashtë saj. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari tjeter tregtare të lejueshme që është e nevojshme dhe e dobishme për të përmbushur objektin e saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: GENERATE RENEWABLE ENERGIES
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 27/10/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Britani, Shqiperi, Brazil
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Genosumi limited, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, shoqëri private, shoqëri me nr. 07445128, themeluar me datë 19.11.2010, me seli në adresën: 35 Coombe Road, Kingston Upon Thames, Surrey, KT2 7BA, e përfaqësuar nga z. Neil Armstrong Hayden, shtetas britanik (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë “Generate Renewable Energies” sh.a, datë 27.10.2011, të dorëzuar në QKB)

II. Constructora Quebec Ltda, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar sipas së drejtës braziliane, numri identifikimit të shoqërisë NIRE 3120337175-1, numri i shoqërisë si taksapagues CNPJ 38.696.365/0001-75, data e fillimit të aktivitetit 01.08.1990, me seli në adresën: Avenida Barao Homem de Melo 4282 6 Andar- Estoril Cep: 30494270 Belo Horizonte/MG, me status aktiv, përfaqësuar nga z. Scott Wells Queiros, shtetas brazilian (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë “Generate Renewable Energies” sh.a, datë 27.10.2011, të dorëzuar në QKB)

III. Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar sipas së drejtës braziliane, numri identifikimit të shoqërisë NIRE 3120077918-0, numri i shoqërisë si taksapagues CNPJ: 19.884.626/0001-36, data e fillimit të aktivitetit 01.11.1977, me seli në adresën: Via Expressa 3850-Cincao CEP: 32370485, Contagem/MG, me status aktiv, e përfaqësuar nga z. Scott Wells Queiroz shtetas brazilian (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë “Generate Renewable Energies” sh.a, datë 27.10.2011, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik GENERATE RENEWABLE ENERGIES nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Scott Wells Queiroz, Nedia Çela, Martin Dushkaj, Neil Armstrong Hayden, Pëllumb Çela
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.03.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 231.301.024 euro
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Pasi të jetë lëshuar çertifikata e përfundimit të punimeve për impiantin përkatës dhe vënies në punë të hidrocentralit, konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë të bararbartë me 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike dhe çdo lloj përfitimi tjetër që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen e cila përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: Shoqëria GENERATE RENEWABLE ENERGIES është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 30.03.2013, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Genosumi", "Constructora Quebec", "Orteng Equipamentos e Sistemas" dhe Pëllumb Çela dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me qëllim Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve në Kaskadën e Osumit.

Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktor, i autorizuar nga Këshilli I Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe në bazë të ligjit "Për Konçesionet" dhe VKM nr. 701 datë 28.09.2011 "Për caktimin e Autoritetit Kontraktues për dhënien me konçesion të hidrocentraleve ne kaskadën e lumit Osum", i jep konçesionarit, me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit), financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve mbi lumin Osum dhe transferimin në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktor, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet do të ndërtohen mbi lumin Osum me këto karakteristika të përgjithshme: Fuqi të Instaluar 152,2 Mw dhe Prodhim të Energjisë Elektrike 683, 336,098 kwh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Qemal Stafa, Nr.31, Kati 2

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçensioni Nr. 10619 Rep. Nr. 141/4 Kol. datë 30.03.2013
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.03.2022
Te dhenat e subjektit GENERATE RENEWABLE ENERGIES ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 04.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyrat financiare (2011)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyrat financiare (2015)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani