Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i Parkimit Nëntokësor të Sheshit "Italia", Tiranë

UNDERGROUND PARKING TIRANA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-02 13:33:30

NIPT: L21611004F
Administrator: Ahmet Ulaj
Objekti i Veprimtarisë: Në përputhje me parashikimet e Nenit 5. 1 të Kontratës Konçesionit NR. 862. Rep, dhe 99/1. Kol dt 12. Mars. 2012 lidhur me shoqërinë Gener 2 dhe Bashkinë e Tiranës, me Objekt "Dhënie me Konçesion vendor të Parkimit Nëntokësor të Sheshit "Italia" Tiranë do të ketë për objekt të veprimtarisë se saj: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Parkimit Nëntokësor të Sheshit "Italia" tek Autoriteti Kontraktues, (Bashkia e Tiranës), ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, ofrimi dhe shfrytëzimi i shërbimit të parkimit nëntokësor, në zbatim të parashikimeve të Kontratës se Konçesionit. Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre të parashikuara në Kontratën e Konçesionit Nr. 862. Rep, dhe 99/1. Kol dt 12 Mars 2012. Ndërtimin operimin dhe transferimin e parkimit nëntokësor të sheshit "Italia" tek autoriteti kontraktues (Bashkia e Tiranës) ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, ofrimi dhe shfrytëzimi i shërbimit të parkimit nëntokësor në zbatim të parashikimeve të kontratës së konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: UNDERGROUND PARKING TIRANA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/04/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 108 724,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “GENER 2” shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2003 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi NIPT K58615301M, me adresë në Tiranë, Njësia administrative nr. 2, Rruga “Papa Gjon Pali 2”, Ndërtesa nr. 12, ABA Business Center, me administrator Artila Ulaj dhe Bashkim Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj, Bashkim Ulaj dhe Ahmet Ulaj, me 33% te kapitalit secili (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

Subjekti UNDERGROUND PARKING TIRANA nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 09.03.2016, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u miratua pezullimi i përkohshëm i aktivitetit të shoqërisë Underground Parking Tirana sh.p.k pa afat të caktuar.

II. Më datë 30.09.2016, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u miratua riaktivizimi i aktivitetit të shoqërisë Underground Parking Tirana sh.p.k dhe kalimi në statusin aktiv.

III. Më datë 21.12.2017, u hartua Projekt-marrëveshja e bashkimit të shoqërive Gener 2 sh.p.k me shoqërinë Underground Parking Tirana nëpërmjet përthithjes. Gener 2 sh.p.k do të jetë shoqëria përthithëse ndërsa Underground Parking Tirana do të jetë shoqëria e përthithur. Objekti i veprimtarisë për shoqërinë përthithëse Gener 2 sh.p.k do të përfshijë edhe objektin e shoqërisë së përthithur, pra konçesionin për ndërtimin, operimin dhe transferimin e parkimit nëntokësor të Sheshit Italia te autoriteti kontraktor, Bashkia Tiranë. Në kuadrin e këtij operacioni bashkimi, shoqëria e përthithur Underground Parking Tirana sh.p.k do t’i transferojë shoqërisë përthithëse Gener 2 sh.p.k tërësinë e elementeve të aktivit dhe pasivit sipas bilancit kontabël të vitit që përfundoi më 31.12.2016, duke marrë në konsideratë edhe ndryshimet e ndodhura deri në momentin e përthithjes që është data 31.12.2017. Efektet financiare të bashkimit do të zbatohen nga data 31.12.2017. Pas kësaj date çdo veprim veprim financiar, ekonomik apo administrativ do të pasqyrohet gjithmonë me emrin e shoqërisë përthithëse Gener 2 sh.p.k.
Duke qenë se shoqëria përthithëse Gener 2 sh.p.k është 100% ortak i shoqërisë që do të përthithet, atëherë ky bashkim nuk do të sjellë ndryshim në kapitalin themeltar të shoqërisë përthithëse.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 12.03.2012
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Autoriteti Kontraktues: Bashkia Tiranë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, ABA Business Center, Kati i 7-të

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti i themelimit
Vendim datë 12.02.2016
Marrëveshje per shitjen e kuotave datë 09.12.2016
Projekt-marreveshja e bashkimit nepermjet perthithjes (21.12.2017)
Vendimi i Keshillit Bashkiak, Nr. 36, Date 29.09.2008 per “Percaktimin e formes se Dhenies me Koncesion te dy Parkimeve Nentokesore ne qytetin e Tiranes”
Relacion mbi termat e Kontrates Koncesionare
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.04.2022
Raport per rritje kapitali (03.03.2016)
Vendimi I asamblese per pezullimin e aktivitetit (09.03.2016)
Vendimi I asamblese per riaktivizimin e aktivitetit (30.09.2016)
Te dhenat e UNDERGROUND PARKING TIRANA ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 02.04.2022
Dokumenta Financiare: Bilanci Kontabël 2016
Bilanci Kontabël 2015
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -296 220,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -679 931,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala