Skip to content
Shërbimi i markimit dhe monitorimit të karburanteve

GFI ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 14:18:37

NIPT: L31605014G
Administrator: Ergys Sela
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria konçesionare do të ketë si objekt të vetëm të veprimtarisë së saj, atë të përcaktuar në kontratën konçesionare datë 27. 02. 2013, Nr. 14859/23 Prot, “Për Shërbimin e Markimit dhe të Monitorimit të Karburanteve në RSH” dhe më konkretisht hartimin e projektit përfundimtar, ndërtimin dhe testimin e Sistemit Operativ për ofrimin e shërbimit të markimit dhe monitorimit të karburanteve në RSH, shfrytëzimin e Sistemit Operativ, dhe transferimin e pajisjeve të Sistemit Operativ për markimin dhe monitorimin e karburanteve në RSH tek Autoriteti Kontraktues pas përfundimit të afatit të konçesionit ose kontratës konçesionare.
-------------
Kategoria: Sektori Tatimor dhe Doganor
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: GFI ALBANIA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22/03/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Turqi, Zvicer
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. SICPA Global Fluids Integrity SA, nje shoqeri anonime e regjistruar ne 06.03.2017 dhe qe funksionon sipas legjislacionit te Zvicres, me nr regjistri CHE-342.404.735 me adrese Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, Zvicer, me administratore Philippe Amon dhe Jean-Marc Vanescote. Ne 15.12.2016, adresa e shoqerise u transferua nga St. Christopher & Nevis ne Zvicer. Perpara transferimit, shoqeria ishte regjistruar ne 15.10.2001, me adrese ne Charlestown, me numer regjistri C20985 dhe funksiononte sipas legjislacionit te St. Christopher dhe Nevis (Sipas Regjistrit Tregtar te Zvicres, datë 04.03.2022. Burimi: https://www.zefix.admin.ch/)
Me pare shoqeria meme ishte Global Fluids International s.a, (GFI), një shoqëri e themeluar në St. Christopher dhe Nevis, me seli në adresën P.O. Box 556, Main Street, Charlestown, Nevis, me numër regjistrimi C20985, e përfaqësuar nga Z. Gad Gonen, në bazë të vendimit të agjentit të regjistruar të shoqërisë (Sipas aktit të themelimit të GFI ALBANIA shpk, datë 22.03.2013, të dorëzuar në QKB).

II. PETROLEUM CONSULTING PARTNERS LLC eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar ne 25.10.2019, me numer regjistri 7672752 (Sipas Regjistrit Tregtar te Delaware, date 04.03.2023).
Me pare shoqeria meme ishte Petroleum Consulting Partners AG, nje shoqeri e kufizuar nga kuotat, e regjistruar ne 16.02.2012, e organizuar sipas ligjeve te Zvicres, me numer regjistrimi CHE-374.049.957, me kapital 100.000 CHF (franga zviceriane), me adrese ne Lättichstrasse 1A, 6340 Baar, Zvicer, me administrator Jerome Huser. Shoqeria eshte c’regjistruar ne 19.02.2021 (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Zvicres deri me date 04.03.2023 Burimi: https://icis.corp.delaware.gov/eCorp/).
Me date 24.10.2020, shoqeria ka transferuar seline e saj ne Wilmington, New Castle County, Delaware (SHBA) me emrin Petroleum Consulting Partners LLC. Ne 19.02.2021 , shoqëria fshihet nga regjistri tregtar i Kantonit të Zug Zvicer pa shpërbërje dhe likuidim.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 16.02.2022, terhequr nga QKB ne daten 04.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise me mbi 25% te kapitalit eshte:

NERVE KORKMAZ, shtetas turk, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 99.93% te pronesise se GFI ALBANIA pasi zoteron 100% te kapitalit tek PETROLEUM CONSULTING PARTNERS (SR 20197747201)-shoqeria meme e GFI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.02.2022.

Historiku i ndryshimeve te pronareve perfitues:

I. Pronaret perfitues te regjistruar fillimisht per shoqerine GFI ALBANIA jane: Ismail Mulleti dhe Assaf Halkin.

II. Me date 16.02.2022, jane c’regjistruar pronaret perfitues: Ismail Mulleti dhe Assaf Halkin dhe u regjistrua si pronar perfitues Nerve Korkmaz.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.489, datë 09.08.2023, u miratua kontrata shtesë për ndryshimin e kontratës së koncesionit “Për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Financave të Republikës se Shqipërisë dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive ‘Global Fluids International’ S.A. dhe ‘Petroleum Consulting Partners’ A.G.”, miratuar me vendimin nr. 200, datë 13.03.2013, të Këshillit të Ministrave.

Në nenin 4, pika 4.1 e Kontratës ndryshon si vijon:
4.1. Kohëzgjatja e Koncesionit është 11 (njëmbëdhjetë) vjet duke filluar nga Data Efektive.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 14.05.2012
Data e Pranimit: 21.09.2012
Data e Nënshkrimit: 27.02.2013
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll fiskal
Vlera e Investimit(Lekë): 4.170.000 USD
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t’i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.5% (dy pikë pesë përqind) të të ardhurave vjetore që realizohen nga shitja e shërbimit të markimit dhe monitorimit, siç rezulton nga Pasqyrat Financiare të po atij viti.
Çmimi i Shërbimit: Çmimi i shërbimit të markimit dhe monitorimit për njësi do të jetë 614 (gjashtëqind e katërmbëdhjetë) Lekë për 1000 Litra të markuara (pa TVSH).
Shënime: Shoqëria GFI ALBANIA një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e marrëveshjes së kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 27.02.2013, midis Ministrisë së Financave dhe shoqërive Global Fluids International S.A. (GFI) dhe Petroleum Consulting Partners A.G. (PCP).

Më datë 27.05.2013, Shoqata e Shoqërive së Hidrokarbureve, përfaqësuar me prokurë nga av. Thimio Kondi dhe av. Alket Hysenaj, i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 200, datë 13.3.2013 “Për miratimin e Kontratës së konçesionit për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Financave dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Global Fluids International” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 498, datë 30.5.2013 “Për përcaktimin e proçedurave të shënjimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të naftës”, për papajtueshmëri me nenet 11, 118 dhe 155 të Kushtetutës. Kjo kërkesë është rrëzuar nga Gjykata Kushtetuese nëpërmjet vendimit Nr. 14, datë 21.03.2014.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km.6, Godinë, Zona Kadastrale Nr.2679, Nr.Pasurie 11/41, Tiranë, Shqipëri

Adresa:
Durrës, Porti i Porto Romano, Durrës, Terminali Kastrati sh.a
Vlorë, Porti i Petrolifera, Nartë
Durrës, Terminali EuroPetrol Durrës Albania sh.a
Korçë, Pika Doganore Kapshticë
Durrës, Porti i Porto Romano, Terminali Eroil sh.a
Durrës, Porti i Porto Romano, Durrës, Terminali Porto Romano Oil sh.a
Durrës, Porti i Porto Romano, Terminali Genklaudis sh.a
Gjirokastër, Pika Doganore Kakavijë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare 27.02.2013
Akti themelimit te shoqerise GFI ALBANIA
Marreveshje transferimi kuotash 01.09.2015
Vendim nr. 200, datë 13.03.2013, për miratimin e kontratës së koncesionit
Vendim Gjykate nr. 14 datë 21.03.2014
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.03.2023
Vendim I asamblese se pergjithshme (2014)
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 06.09.2019
Anekset e Kontrates se Koncesionit
C'regjistrimi i ortakut Petroleum Consulting Partners AG nga Regjistri i Zvicres, date 19.02.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 04.03.2023
Te dhenat e SICPA Global Fluids Integrity SA ne Regjistrin Tregtar te Zvicres, date 04.03.2023
Te dhenat e shoqerise PETROLEUM CONSULTING PARTNERS LLC ne Regjistrin Tregtar te Delaware, date 04.03.2023
Ekstrakt i regjistrit tregtar te Zvicres per Petroleum Consulting Partners AG, date 03.03.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Vendim Nr.489, datë 09.08.2023 "Për Miratimin e Kontratës Shtesë për Ndryshimin e Kontratës së Koncesionit të Markimit dhe Monitorimit të Karburanteve"
Aneks i Kontratës së Koncesionit për Shërbimin e Markimit dhe Monitorimit të Karburanteve datë 04.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyrat Financiare 2022
Njoftime Prokurime Publike: Shtojca 1 dhe 2 - Dokumentat e procedures konkurruese per dhenien me koncesion per dhenien me koncesion te sherbimit te markimit dhe monitorimit te karburanteve (Njoftimi)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 172 690 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 169 718 873,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 137 209 709,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 137 555 669,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 147 650 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 158 151 779,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 114 729 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -31 162 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -183 640 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -99 160 430,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:430 373 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:468 418 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:398 959 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:438 800 619,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:428 593 406,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:416 629 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:386 879 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:374 529 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 370 042 091,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 137 189 681,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli