Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi lumin Valbonë rrethi Tropojë.

VALBONA ENERGY ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 10:32:50

NIPT: L38513301V
Administrator: Hasnie Kasneci
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi lumin Valbona, rrethi Tropojë, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, trasmetimi, shpërndarja, shitja dhe eksportimi i energjisë elektrike, në zbatim të Kontratës Konçensionare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: VAEA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 12/11/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: VALBONA PROJECT COMPANY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.09.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L08322301L, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, Ndërtesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati 14, me administrator Vera Feri. Ortaket e shoqerise jane: 4A - AL (99%) dhe RSW (1%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 20.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 19.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Hasnie Kasneci, shtetase shqiptare, e datelindjes 1956, pronar perfitues per 99% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te 4A - AL-zoteruese e 99% te kapitalit te VALBONA PROJECT COMPANY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.09.2020.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 15.08.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 52.368.664 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate konçesioni, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë si tarifë konçesioni, në favor të Autoritetit Kontraktues, 2% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate, autoriteti kontraktues i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit), financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin dhe mirëmbajtjen me koncesion të hidrocentraleve mbi lumin Valbonë, Rrethi Tropojë si dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet mbi lumin Valbonë do të ndërtohen në rrjedhën e lumit Valbonë, rrethi Tropojë, me këto karakteristika të përgjithshme:

Fuqia e Instaluar 51.040 kW dhe Prodhimi Vjetor i Energjisë 245.726.989 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, Ndërtesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati 14-të.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Vendim i Këshilit të Ministrave Nr. 680 datë, 16.08.2013
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 19.04.2022
Akti I themelimit te shoqerise koncesionare
Kontrate koncesionare 15.08.2013
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19.04.2022
Shtojcat e kontrates koncesionare
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -593 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -10 741,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -360 797,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


3P Life Logistic
Tiranë
TRAJA&MADHESH
Dibër
OTTO - AL
Tiranë
HEC ARSTI
Shkodër
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani