Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Driza 1

KENDREVIC ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-22 07:02:16

NIPT: L39610501A
Administrator: Silvana Karajani
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria " KENDREVIC ENERGY " Sh.p.k., në përputhje me parashikimet e Nenit 2 të Kontratës e Konçesionit Nr. 10285 Rep. Dhe 3309 Kol., datë 06.09.2013, lidhur midis shoqërisë Bashkimit të Përkohshëm të Shoqërive, shoqëria "Gerti -Metal" sh. p. k. dhe shoqëria "Everest" sh. p. k. dhe Ministrisë se Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikes, me objekt "Ndërtimi i Hidrocentralit Driza 1", do të ketë për objekt të veprimtarisë se saj: "Financim, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e Hidrocentralit "Driza 1" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës së Konçesionit tek Autoritetit kontraktues përkundrejt kushteve të Kontratës së konçesionit Nr. 10285 Rep. Dhe 3309, Kol. datë 06. 09. 2013. Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre ushtrohen në kuadër të Kontratës Konçesionare Nr. 10285 Rep. Dhe 3309 Kol datë 6 shtator 2013. Shoqëria "KENDREVIC ENERGY" SH.P.K. do të zbatojë të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi për të përmbushur objektin e aktivitetit tregtar të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: KENDREVIC ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 03/10/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GERTI - METAL shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.02.1995 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61828072Q, me adresë në Tiranë, Vorë, rruga Vorë – Rinas, Km 3, Zona Kadastrale 3319, Nr. Pasurie 178/36, Vol. 2, Fq. 205, me administrator Kristo Shanaj dhe ortak te vetem Gerti Shanaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 31.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 31.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Gerti Shanaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te GERTI-METAL-shoqeri meme e KENDREVIC ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.10.2013.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X - Leje e integruar mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 29.11.2017, me vendim të ortakut të vetëm, u aprovua pezullimi i aktivitetit të shoqërisë KENDREVIC ENERGY nga data 29.11.2017 deri në një afat të pacaktuar.

II. Me date 02.05.2019, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e shoqerise duke u kthyer ne statusin aktiv.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 06.09.2013
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Shënime: i. Më datë 24.07.2013, me anë të vendimit nr. 605 të Këshilli të Ministrave, u miratua bonusi prej 2 pikësh për rezultatin teknik dhe financiar në proçedurën përzgjedhëse konkurruese për dhënien me konçesion të hidrocentralit “Driza 1”, që i jepet shoqërisë “Gerti – Metal” sh.p.k.

ii. Më datë 13.12.2016, qendra “Lex Ferenda” ka bërë një ankesë ndaj autoritetit publik “Ministria e Energjisë dhe Industrisë” për refuzim të dhënies së informacionit. Ankuesi, nëpërmjet shkresave të datës 18.10.2016 dhe 28.10.2016 ka paraqitur pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë kërkesën për një kopje të kontratës së konçesionit për ndërtimin e hidrocentralit “Driza 1” me nr. 10285 Rep & nr. 3309 Kol, datë 06.09.2013. Lidhur me këto kërkesa, Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka kthyer përgjigje duke konfirmuar se : “..Kontrata e konçesionit e formës BOT për ndërtimin e hidrocentralit “Driza 1”, lidhur nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me bashkimin e përkohshëm të shoqërive “Gerti-Metal” sh.p.k dhe “Everest” sh.p.k, me nr. 10285 Rep., nr. 3309 Kol, datë 06.09.2017 është aktualisht në fuqi”. Pas refuzimit të dhënies së informacionit, ankuesi pretendon se në shkresat e cilësuar si kthim-përgjigje pohohet se kontratat janë aktualisht në fuqi por nuk janë vënë në dispozicion.

Me pretendimin se është cënuar në të drejtën për informim, ankuesi, Qendra “Lex Ferenda”, ka vijuar ankimin nr. 1435/1 Prot, datë 21.12.2016 pranë Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale duke i kërkuar ushtrimin e kompetencave që i njeh ligji për rastet e refuzimit të dhënies së informacionit.

Më datë 16.03.2017, me anë të vendimit nr. 51 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, u pranua në mënyrë të pjesshme ankesa e Qendrës Lex Ferenda dhe u urdhërua Autoriteti Publik, Ministria e Energjisë dhe Industrisë, për vënien në dispozicion të dokumentacionit sipas kërkesës për informim.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Vorë, Rruga Vorë-Rinas, Km.3, Kapanon me Nr.Pasurie 178/36, ZK.3319

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti i themelimit
Kontratë Dhurimi
Vendim i KM nr. 605, datë 24.07.2013
Vendim nr 51 datë 16.03.2017
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.03.2022
Vendim per aktivizimin e shoqerise 02.05.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 31.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2016)
Pasqyrat financiare (2014)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme per Pasqyrat Financiare 2021
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme per Pasqyrat Financiare 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -65,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani