Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Blaç, me vendodhje në pellgun ujëmbledhës të përroit të Kumbull dhe Blaç

BLAC ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-29 13:27:51

NIPT: L59024001B
Administrator: Bib Përkeqi
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi mirëmbajtja e hidrocentralit Blac dhe transferimi i tij nga konçensionari tek autoriteti kontraktues në përfundim të afatit të kontratës se konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: BLAC ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 23/04/2015
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. MALVINI shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.02.1996 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J67902530C, me adresë në Lezhë, Lagjja “Besëlidhja”, Rruga Gjergj Elez Alia, pallati nr. 13, kati i parë, hyrja nr. 2, me administrator dhe ortak te vetem Pashk Paloka (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

II. Pi.Bi.Pi shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.08.2012 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L29506001P, me adresë në Lezhë, Rrëshen, Pallati nr. 7, Shkalla nr.1, kati 2, Apartamenti 2, me administrator Përparim Përkeqi. Ortaket e shoqerise jane: Veronika Cara (7%), Përparim Përkeqi (49%), Alpina Prendi (7%), Preng Përkeqi (30%), Nora Palokaj (7%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 29.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Përparim Përkeqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 49% te kapitalit te Pi.Bi.Pi-shoqeri meme e BLAC ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.04.2015.

Preng Përkeqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1938, pronar perfitues pasi zoteron 30% te kapitalit te Pi.Bi.Pi-shoqeri meme e BLAC ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.04.2015.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje perdorimi burimi ujot hidroenergji Baseni Mat -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 14.10.2015
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 44.000.032 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Shoqëria BLAC ENERGY është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 14.10.2015, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Pi.Bi.Pi" dhe "MALVINI" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë me objekt: Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Blaç, me vendodhje në pellgun ujëmbledhës të përroit Kumbull dhe Blaç.
Hidrocentrali do të ndërtohet me këto karakteristika të përgjithshme: me fuqi të instaluar 550 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 2 313 698 kw/h.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Rrëshen, Lagjja nr.1, Rruga Kryesore, Pallati nr.4, Kati 1, Zona Kadastrale 3224, Nr. Pasurie 2/117

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 578 Rep. Nr. 269/1 Kol. datë 14.10.2015
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.03.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 29.03.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 450 602,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 233 845,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -719 541,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 436 093,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:8 875 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 489 364,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala