Skip to content
Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në pronësi të shtetit, të Portit të Jahteve Shëngjin

ALMARINE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-02 13:39:41

NIPT: L61911014C
Administrator: Ramadan Mazreku
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimin e kontratës “Për dhënien me konçesion, të formës BOT (Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në Pronësi të Shtetit të Ndërtimit dhe Shfrytëzimit të Portit të Jahteve Shëngjin”, sipas kontratës së konçesionit të lidhur me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës nr. Prot 2184/7, datë 10.06.2016, bashkëlidhur kontrata e konçesionit e cila do t’i kalohet Shoqërisë ALMARINE në datën e themelimit të saj. Në këtë kuadër, shoqëria ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: Almarine
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/06/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Sllovaki, Shqiperi, Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. ADRIATIC A.S, një shoqëri aksionare, person juridik i regjistruar në Sllovaki me numër regjistri tregtar: 46 915 460, me adresë (rruga, kodi postar dhe njësia vendore), Ulica Viniena, PSC 94001, Obec Nove Zamky, tel. 421 356426483, me përfaqësues ligjor të shoqërisë z. Feriz Mazreku. (Sipas aktit te themelimit të shoqërisë konçesionare Almarine, datë 10.06.2016, të dorëzuar në QKB)

II. N94 (Ish NDERTUESI), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 29.05.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT J66828210D, me seli në Vlorë, Lagjja 15 tetori, rruga Shefit Zenaj, Nd. 6, H. 3/2, pranë Bashkisë Vlorë, me administrator dhe ortak te vetem Genc Deromemaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022)

III. VELIPOJA INVESTMENT PROJECTS, një shoqëri aksionare, e themeluar më 06.09.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT L17124001T, me seli në Shkodër, Velipojë, tek Kompleksi Fishta, pallati nr. 1, me administrator dhe aksioner te vetem Ramadan Mazreku (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022)

IV. Feriz Mazreku është tregtar i regjistruar në sllovaki, i njohur me emrin tregtar Feriz Mazreku - ADRIATIC me emrin me numër regjistri: 34 585 532 me numër takse 1020425505, me adresë (rruga, kodi postar dhe njësia vendore), Ulica Pri SKLADOCH, nr. 4, PSC 94001, Obec Nove Zamky, i përfaqësuar nga z. Feriz Mazreku. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë konçesionare Almarine, datë 10.06.2016, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.06.2016
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 730338000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera që konçesionari do të riinvestojë në këtë konçesion është 5% e fitimit vjetor, e cila do të paguhet pas vitit të pestë të operimit deri në fund të periudhës së konçesionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 2.2% të xhiros vjetore që konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e aplikuara duke përjashtuar TVSH-në. Pas vitit të trembëdhjetë kjo tarifë do të rritet në mënyrë progresive deri në 2.5%.
Kosto e Shërbimit: Tarifat e shërbimit që do të aplikohen nga konçesionari janë të përcaktuara në Aneksin II të kontratës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga "Donika Kastrioti'', Pallati 14, Ap. 4E

Faqja Web:
www.almarine.al

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare (10.06.2016)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.06.2022
Te dhenat e shoqerise ne regjistrin e pronareve perfitues date 02.06.2022
Dokumenta Financiare: Akt Themelimi i shoqerise ALMARINE
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike: Formulari njoftimit të fituesit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -412 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 662 202,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja