Skip to content
Për ndërtimin e Hidrocentralit Kalivaç

SHOQËRIA KONCENSIONARE AYEN - ALB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 14:27:32

NIPT: L72321029P
Administrator: Oguzhan Genç
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria Konçensionare AYEN-ALB SHA, do të ushtrojë veprimtari për zbatimin e Kontratës Konçesionare të HEC Kalivac. Shoqëria Konçesionare ka për objekt financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve dhe transferimin e tyre nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues, në përputhje me këtë Kontratë Konçensioni.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: SHOQËRIA KONCENSIONARE AYEN - ALB
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 09/11/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Turqi, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 350
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI, një shoqëri që ushtron aktivitetin e sajj sipas ligjeve të Republikës së Turqisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendim Gjykate të Gjykatës së Ankarasë Nr. 79297, datë 16.10.1990, me NIPT Nr. 1190045930, përfaqësuar sipas Vendimit nr. 362, datë 07.11.2017, nga Z. Fahrettin Amir Arman, lindur në Ankara (Sipas aktit të themelimit të “Shoqërisë Konçesionare Ayen – Alb” Sha, datë 09.11.2007, të dorëzuar në QKB)

FUSHA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.02.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61922018S, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Murat Toptani, përballë Kinema Millenium, godina nr. 3, Pedonalja, me administrator dhe ortak te vetem Shkëlqim Fusha (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.04.2022, terhequr nga QKB ne daten 30.05.2022, Fahrettin Amir Arman, shtetas turk, i datelindjes 1956, mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues qe nga data 21.11.2017
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Fahrettin Amir Arman, Ayse Tuvana Aydiner Kiraç, Turgut Aydiner, Mehmet Aydiner, Ömer Ali Aydiner
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VII.3.A.3 - Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale
VII.3.A.3 - Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
X - Leje e integruar mjedisore
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 18.07.2017
Data e Pranimit: 30.10.2017
Data e Nënshkrimit: 08.06.2018
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 16.913.853.000 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: I. Më datë 26.05.2017, u shpall njoftimi për dhënien me konçesion të hidrocentralit Kalivaç. Më datë 18.07.2017 u mbajt procedura konkurruese ku ishin pjesëmarrës operatorët ekonomikë:

a) Shoqëria “Doko” shpk – S’kualifikohet pasi ka dorëzuar vetëm Ekstraktin e Regjistrit Tregtar lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) dhe nuk ka dorëzuar asnjë dokumentacion tjetër të kërkuar nga shtojca nr. 9 e dokumentave të koncesionit.

b) Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Favina” shpk dhe “Gener 2” shpk. – Kualifikohet në vend të dytë me 35.33 pikë.

c) Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Ayen Enerji” A.S dhe “Fusha” shpk. – Kualifikohet në vend të parë me 95 pikë.

Më datë 30.10.2017, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë njofton se oferta e paraqitur nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Ayen Enerji” A.S dhe “Fusha” sh.p.k është pranuar.

II. Shoqëria Konçesionare “AYEN – ALB” Sh.a është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të lidhur më datë 08.06.2018, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë “AYEN ENERJI” A.S dhe “FUSHA” sh.p.k.
Objekti i konçesionit është dhënia nga ana e Autoritetit Kontraktues, në favor të konçesionarit, e të drejtave konçesionare për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen e Hidrocentralit të Kalivaçit dhe transferimin e tij nga konçesionari tek autoriteti kontraktues (forma BOT) kundrejt pagesës së tarifës së konçesionit.
Forma e kontratës: B.O.T (Ndërtim – Operim – Transferim)
Vendndodhja e objektit të kontratës: Ndërtimin e hidrocentralit te tipit me digë, që do të ndërtohet afërsi të fshatit Kalivaç, rrjedhën e poshtme të Lumit Vjosë nga kuota 113 m.m.n.d deri në kuotën 73 m.n.m.d.

III. Hidrocentrali i Kalivaçit mbi lumin Vjosë do të shfrytëzojë potencialin hidroenergjitik të pellgut ujëmbledhës të lumit Vjosë, në Qarkun e Gjirokastrës dhe të ketë karakteristikat teknike vijuese:
Fuqia e instaluar 111.000 kW dhe Energjia mesatare vjetore 366.620.000 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, ABA Business Center, Kati 6, Nr. 60

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ektrakt historik i regjistrit tregtar 30.05.2022
Akti I themelimit te shoqerise koncesionare
Kontrata koncesionare 08.06.2018
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 30.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi I shpalljes se koncesionit per hidrocentralin Kalivac
DSK per Hidrocentralin Kalivac (Njoftimi)
Njoftimi I fituesit
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani