Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:SHIJAKU
Rezultate gjithsej: 25

Mbi 1000000 Fitim 2015

''SHIJAKU''

J64102272V
(Ndërtim i objekteve të ndryshme civile dhe industriale; rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash; ndërtim rrugësh, autostrada, punime nëntokësore, ura, vepra arti, m)

Krujë 28313298 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MARLEN/E

J73312230J
(Import-eksport. Tregti me shumicë e pakicë të materialeve stamatologjike si (medikamente, instrumente etj). Klinikë dentare. Radiografi dentare etj.)

Elbasan 3229745 ALL

GRANIT ALB

K31329080S
(Import-eksport te kepurdhes natyrale, produkteve bujqesore, ndertimin e komplekseve bujqesore e blektorale, kultivimin e grumbullimin e bimeve medicinale e e bujqesore, perpunimi i produkteve bujqesore konse)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOKA & ERGI ENERGY PESHK

K88027901B
(Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit "PESHK" Autoritetit Kontraktues. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Energjisë <br/> <b>-------------</b> <br/>)

Dibër 22721382 ALL

KOKA & ERGI ENERGY STAVEC

K88027902J
(Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentalit "STAVEC" Autoritetit Kontraktues. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Energjisë <br/> <b>-------------</b> <br/>)

Dibër 0 ALL

FOOD VENTURE CONSORTIUM

L21414027G
(Aktivitet tregtar ne fushen e produkteve ushqimore, hapje dhe zhvillim restorantesh, fast-food, import - eksport produktesh ushqimore, prodhim, magazinim i produkteve ushqimore.)

Tirane 926772 ALL

ERDY ENERGY

L61313061F
(Ndërtim i objekteve Hidroenergjetike. Menaxhim i objekteve hidroenergjetike. Prodhim dhe tregtim të energjisë elektrike. Marrje pjesë në tenderë apo marrëveshje me palë të treta të veprimtarive apo ko)

Tiranë ALL

AIRCRAFT MAINTENANCE CENTER ALBANIA

L64022201R
(Mirëmbajtje riparim avionësh dhe helikopterësh. Shitje pjesë këmbimi për avionë dhe helikopterë.)

Durrës ALL

MAINCHECK

L71730008C
(Kerkim shkencor, mbeshtetje dhe promovim i projekteve per aktivitetet e sipermarrjes te cilat gjenerojne modele dhe menyre te cilat ndimojne ne zgjdhjene e sfidave te koheve tona. Krijimi i rigrupimeve te ka)

Tiranë ALL

EB Green Power sh.p.k

L71806506O
(Prodhim dhe transmetim energjie, shitje energjie, ndertime civile dhe industriale, ndertim parku energjie, logjistike, import eksport, sherbime, prohektim, supervizim, zbatim ne fushen e ndertimeve. Shoqeria mu)

Durrës ALL

Solar-EXPERT

L71910001N
(Prodhim dhe shitje energjie elektrike nga panelet diellore, hidrocentralet, termocentralet dhe era. Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj)

Tirane ALL

Solarium

L71917019E
(Prodhim dhe shitje energjie diellore. Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj.)

Tiranë ALL

ALBAPORTE INDUSTRY

L82215031S
(Objekti i veprimtarise se Shoqerise do te konsistoj ne te gjitha llojet e aktiviteteve sipas klasifikimit kombetar te aktiviteteve, pervec atyre aktiviteteve per te cilat kerkohet miratimi ose akti i nje org)

Tiranë ALL

TIRANA TICKET

L91714022F
(Shitjen e Biletave dhe aboneve për Udhëtarët që përdorin transportit qytetas, shërbim konsulence lidhur me transportin qytetas dhe shoqëritë e transportit qytetas, organizim të trajnimeve dhe seminarev)

Tiranë ALL

ARSI FARMA

M04208201R
(Farmaci, kozmetikë, parafarmaci)

Kruje ALL

MEDITERRANEAN WAVE

M11916014A
(Projektimi, ndertimi, venia ne shfrytezim e nje kompleksi turistik, perfshire strukturen e hotelerise dhe e objekteve turistike. Shitja e objekteve me destinacion rezidencial dhe/ose administrimi i tyre, si )

Tirane ALL

Shega Container Transport

M11922028A
(Agjenci spedicionare. Transport nderkombetar detar mallrash. Cdo aktivitet tjeter te lejuar nga ligji)

Tirane ALL

Ark Hotel

M14323201E
(Veprimtari dhe sherbime hotelerie qe lidhen me akomodimin ne hotel dhe turizmi, sherbime restorantesh, organizime festash, ceremoni zyrtare, konferenca, seminare, trajnime, panaire, organizime eventesh, taki)

Tirane ALL

DS Medical Lab

M14514201L
(Kryerja e sherbimeve shendetesore, laborator mjekesor biologjik dhe mikrobiologjik etj. Kryerjen e cdo aktiviteti tjeter te ligjshem qe ka lidhje te drejteperdrejte ose jo me permbudhjen e objektit te siperp)

Durres ALL

SHIJAKU GROUP

M14723201Q
(Import – eksport , tregti me pakice vajra lubrifikante.Import – eksport, tregti me pakice te automjeteve dhe pjese kembimi per to.Punime te ndryshme ne fushen e ndertimit.)

Kruje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni