Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 8200

FENI-CROME ALBANIA

L18414601Q
(Import-eksport të materialeve të ndryshme, minerale të pasuruara dhe të pa pasuruara. Pasurim i mineraleve të ndryshme, përpunim i mineraleve, shitje me shumicë dhe pakicë të mineraleve të pasuruara d)

Elbasan -700383 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VLER-INVEST

K81721022P
(Projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulencë, shërbime dhe vlerësim në fushën e ndërtimit. Ne fushen e inxhinierise mjedisore, ne te gjitha fushat me karakter studimi e vleresimi tekniko ekonomik.)

Tiranë 7351646.83 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SEZON DEKOR

L21327005P
(Import- eksport, transport, shitje, dhënia me qira, marrjen me qira dhe të gjithë operacionet e tjera tregtare që kanë të bëjnë me pajisjet industriale e makineri, makineri, produktet teknike, minerale )

Tiranë 2822967 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PROJECT & PEOPLE

L21415031Q
(Veprimtari projektimi në fushën e arkitekturës dhe planifikimi urban. Drejtim punimesh, kolaudime, supervizime dhe konsulencë në fushën e ndërtimit. Aktivitete në fushën e ndërtimit e të gjitha lloje)

Tiranë 2569918 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SI & CO COMPANY

L21420002F
(Import eksport të vajrave lubrifikante, tregtim automjetesh, pjesë këmbimi, makineri, pajisje industriale, projektim, zbatime punime ndërtimi, konsulencë, supervizion dhe kolaudim punimesh. Eksport import )

Tiranë 1297447 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

InfraKonsult

L21512022F
(Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulence per ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private, objekte turislike, ushtarake, kulti, industriale dhe te veprave ndertimore te te gjitha llojeve)

Tiranë 25120276 ALL

ER - NO

L11809002H
(1-Në fushën e projektimit: Projektime për objekte civile industriale, rruge, ura, projektues instalator. 2-Në fushën e drejtimit të punimeve: supervizion e kolaudim në zbatim dhe projektim. 3-Në fushën)

Tiranë 341919 ALL

Gjelbërimi 2000 SHPK

L21513012D
(Në fushën e mjedisit dhe pyjeve shoqëria do të kryejë: kryerje punime për rregullim dhe sistemim lulishte, parqe, dhe aktivitete të ngjashme, mbjellje lulesh, bar, etj., dhe krijimi i ambienteve çlodhë)

Tiranë -2547337 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROPRINTY GROUP

L21621001I
(Tregti me pakicë e librave, gazetave, mallit prej letre dhe mjeteve të shkrimit, lidhje dhe punë përfundimtare, shtypje të ndryshme, tregti me shumicë e kompjuterëve të ndryshëm të zyrave dhe pajisjev)

Tiranë 23536025 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TOWER

L21717003H
(Projektim, mbikëqyrje, kolaudim, vlerësim të pasurive të paluajtshme, konsulencë dhe asistencë teknike, juridike e ekonomike të projekteve, tenderave, kontratave, etj. në fushën e ndërtimit dhe infras)

Tiranë 2935300 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION

L21811033B
(Import eksport, shitje me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industriale dhe ushqimore. dhënie me qira dhe shitje pajisjesh monitorimi GPS dhe çdo aksesor të tyre. Shërbim monitorimi gps dhe çd)

Tiranë 6836889 ALL

FORENSIC - LAB

L21906001L
(Investim ligjor dhe konsultime në fushën e krimit informatikë të sigurisë së sistemeve informatikë. Analize e përmbajtjes së informacionit të mbledhur me qellim investigimin informatikë. Detektim dhe)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SEGMENT SHPK

L21916035A
(Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të makinerive dhe pajisjeve që përdoren për punimet e ndërtimit, për ndërmarrjet industriale, veprave të ndryshme teknike apo të infrastrukturës si dhe )

Tiranë 5918649.93214694 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ATOM

L22203042N
(Import dhe eksport, instalim, mirëmbajtje, tregti me pakicë dhe shumicë të pajisjeve kompjuterike, kancelarie, telefonike, elektronike, mekanike, të telekomunikacionit, elektrike, hidraulike etj. Shërbime)

Tiranë 6790000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A.K.M

L22301501A
(Studime, projektime, shpim-kërkim, për ujë, nafte, gaz e minerale të dobishme. Supervizion në fushën e shpimeve të ujit, naftës e gazit dhe mineraleve të dobishme. Kryerja e punimeve të gjeologjisë-i)

Durrës 1811412 ALL

VI-ES

L22312013C
(Tregti me shumicë e pakicë, import eksport i lëndëve të para, goma dhe pjesë këmbimi, materialeve ndihmëse, makineri e pajisje ndërtimi, mallra dhe pajisje elektro-shtëpiake të të gjitha llojeve, gr)

Tiranë 176204 ALL

RUS ENGINEERING

L22312022B
(Objekti i veprimtarisë të shoqërisë, është: Aktivitet në fushën e ndërtimit të të gjitha llojeve, në të gjitha fushat, si: mbikëqyrje, kolaudim, projektim, zbatim i punimeve në fushën e ndërtim)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

2-MJ

L22319013O
(Ushtrimi i veprimtarisë në fushën e tregtimit me shumicë dhe pakicë të produkteve kimike të ndryshme (kimikate), lëndë e pare; importimi dhe eksportim i produkteve kimike (kimikate), lëndë e pare; tr)

Tiranë 9697785 ALL

F.GJ.S GRUP

L22327003B
(Shitblerje, mirëmbajtje materiale elektrike të tensionit të ulet, të mesëm dhe të lartë. Kryerja e operacioneve ekonomike e juridike, industriale, prodhuese, tregtare që lidhen drejt për drejt ose tër)

Tiranë 315800 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

StarTek

L22327007K
(Ndertime te objekteve civile dhe industriale, import-eksport te mallrave, konsulence, supervizim, kualidim, tregtim te mallrave te ndryshem, ( elektroshtepiake, teknologjike, ushqimore, kancelari, mallrave indu)

Tiranë 9885231 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni