Skip to content

ROEN Company (Ish RREOLAND JEGENI) Owner of some concessions Read more Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 12:09:05
JSON

Tax Registration Number: K41914802Q
Administrators: Rreoland Jegeni
Scope: Aktivitet në fushën e investimeve dhe investitor në fushën e ndërtimit. Ndërtim objektesh të përmasave të ndryshme, shtëpi vila, objekte, ndërtesa shume katëshe, etj. Ndërtim rrugësh, urash si dhe ndërtime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim, etj. Ndërtim digash, galeri, tunele, ndërtim vepra kullimi, ujitjeje, impiante vaditëse, punime mbrojtëse dhe sisteme hidraulike, punime dhe sistemime elektrike, etj. Ndërtim hec-sh, etj. Import- eksport të artikujve të ndryshëm transporti dhe punë, makineri e pajisje Hec-sh, etj. Aktivitet në kuadrin e investimit dhe menaxhimit në fushën e shërbimeve publike, si të Shërbimit të Regjistrit të Barreve Siguruese.
Other Trade Names: ROEN Company
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16/06/2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: I. GAIA, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 05/10/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02207010S, me adrese ne Tirane, Rruga Urani Pano, Ndertesa nr. 5, Hyrja 8/1, Ap. 19, me administrator Durim Kraja. ROEN Company zoteron 39% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 05.04.2022)

II. HEC GOMSIQE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 09/10/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92213011R, me adrese ne Tirane, Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit Observator, Prane Selvise, Kati XII, me administrator Rreoland Jegeni. ROEN Company zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 05.04.2022)

III. HEC VLUSHE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 14/07/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81915002A, me adrese ne Tirane, Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit Observator, Prane Selvise, Kati XII, me administrator Luciano Bressan, Rreoland Jegeni dhe Fausto Schneider. ROEN Company zoteron 49% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 05.04.2022)

IV. REGJISTRI I BARRËVE SIGURUESE (R.B.S), nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 22/04/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91627014G, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit Observator, Prane Selvise, Kati XII, me administrator Brunilda Jegeni. ROEN Company zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 05.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit "Observator", kati XII

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 05.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -9 606 455,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -10 954 455,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -7 807 639,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -24 260 191,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -3 939 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 783 999,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 397 470,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 126 220,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -85 481,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -35 533,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani