Skip to content

''ALB-MS-97'' (ish “Mjete Didaktike Kulturore Sportive”)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-30 12:53:48
JSON

NIPT: J61813002H
Administrator: Geart Shehu
Objekti i Veprimtarisë: Perpilim, prodhim, tregetim te hartave te ndryshme, libra dhe tekste shkollore, pajisje autovizive, laborator te gjuheve te huaja, pajisje per kabinetet e shkollave, vegla muzikore e sportive e te tjera mesimore didaktike kulturore. Imp-eks te materialeve industriale te gatshme, gjysem te gatshme dhe lendeve te para. Ipm-eks dhe tregetim me shumice e pakice i mallrave ushqimor, pijeve alkolike dhe joalkolike.Investime ne fusha te ndryshme ekonomike. Shitje dhe blerje te pasurive te paluajtshme.
Emërtime të tjera Tregtare: SH.A. " ALB - MS - 97 "
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/10/1995
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 449 432 511,00
Numri i pjesëve: 97 620
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "ALBECORP", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 01/09/1995 me NIPT J61824112G me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panaroma, Kulla Biznesit, kodi postar 1016 dhe administrator Andia Thanasi. Ortak i vetëm i shoqërisë është Irfan Hysenbelliu, zotërues për 100% të kapitalit.. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.05.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.03.2021 terhequr nga QKB date 30.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit “''ALB-MS-97''”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Irfan Hysenbelliu, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 91.13% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme "ALBECORP", ndersa shoqeria "ALBECORP " zoteron 91.13% te kapitalit tek “''ALB-MS-97''”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 19.01.1997.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Armando Xoxa; Gazment Hysenbelli; Ilian Qeleshi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 06.07.2017, në bazë të urdherit Nr. 0216-16 Regj., Nr. 06312 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.10412 Prot., date 10.07.2017, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor FLASH sh.p.k, u urdhërua: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aktivet e pales debitore Qeti Shegani, ne subjektin “ALB-MS-97” sh.a., me Nuis (Nipt)- J61813002H. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone.
Ndryshime
Shënime: **Ish aksionerët dhe aksionerët e vegjël, janë të paraqitura me përqindjen përkatëse në ekstraktin e regjistrit të aksionerëve dhe ekstraktin historik të shoqërisë, aksesuar në QKB.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Bedri Karapici, Qyteti i Nxenesve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 30.05.2023
Statuti dhe Akt themelimi i Shoqerise
Urdhër për transferimin e Aksioneve (Privatizim), datë 09.01.1997
Urdhër për transferimin e Aksioneve (Privatizim), datë 01.03.2001
Llogaritje për Paketën e Aksioneve për Punonjësit e Shoqërisë datë 07.03.2001
Urdhër për Privatizimin e Aksioneve të Shoqërisë datë 11.10.2004
Kërkesë e Shoqërisë "Albecorp" shpk, për Blerjen e Paketës Shtetërore të Aksioneve datë 14.11.2004
Kontratë Shitje datë 17.01.2005
Kontratë midis Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve dhe “Albecorp” shpk, datë 22.04.2010
Dokument Konfirmimi i Llogarisë datë 15.02.2011
Vendim për Lëshimin e Dëshmisë së trashëgimisë Ligjore datë 18.06.2014
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 20.05.2006
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 04.01.2010
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 21.05.2013
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 19.02.2014
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 30.05.2014
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 13.01.2016
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 16.03.2017
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 28.07.2017
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 12.10.2018
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 10.09.2019
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 07.10.2019
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 10.12.2019
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 29.06.2020
Ekstrakt i Regjistrit të Aksionerëve datë 29.12.2020
Urdhër i Aksionarit të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 29.01.1996
Urdhër i Aksionerit të Vetëm, Zvogëlim Kapitali datë 21.06.1996
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 04.07.2011
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 10.07.2012
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 09.01.2016
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 17.08.2018
Urdhër i Aksionerit të Vetëm, transformimi i Ndërmarrjes datë 08.11.1995
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 06.07.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 30.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -2 697 251,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 515 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -4 262 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -5 200 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 123 456 350,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 804 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 276 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 255 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 882 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 8 698 939,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 8 560 529,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 8 328 279,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 559 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 5 400 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 25 407 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:134 223 947,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:10 242 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 18 871 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 29 727 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 28 948 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 30 634 388,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 28 066 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 28 057 730,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 29 196 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 29 297 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 29 124 300,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017
2019

Punuar Nga : P. Nikolli