Skip to content

CONTINENTAL GROUP (ish "A.K.U.S GROUP")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-21 08:45:54
JSON

NIPT: K01611001B
Administrator: Shefqet Jata
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari turistike, Hotele dhe struktura te ngjajshme, akomodime per pushime, hapesira per kampingje parqe dhe çadra, aktivitete te sherbimit te pijeve dhe gastronomise, bar, restorant, piceri, brenda ambjenteve te veta si dhe katering e delivery etj. Organizim aktivitete si seminare, perurime, konferenca, evente, dasma, ditelindje dhe aktivitete te ngjashme publike dhe jo publike. Aktivitete te kombinuara te sherbimit te administrimit te zyrave. Veprimtari te ndryshme tregtare te shitjes, qiradhenies e qiramarrjes, agjensi doganore, agjensi udhetimesh, sherbime parkimi, lavazhi, magazinimi, peshimi, ngarkim - shkarkimi i perpunimit te mallrave. Tregetim, import - eksport mallrash me pakice dhe shumice. Tregtia me shumice te lendeve djegese te ngurta, te lengeta ose te gazta dhe produkteve te lidhur me to. Transport mallrash te ndryshme si dhe shfrytezim i menyrave te transportit te cfaredo lloji qofshin te tokes, detit dhe te ajrit. Servise automjetesh dhe autoshkolla. Aktivitet inxhinieringu. Konsulence ekonomike, financiare, tregtare, etj. Hapje linjash te ndryshme prodhimi, etiketimi, amballazhimi, numerimi, peshim mallrash ushqimore, industriale etj. Shoqeria ka si objekt dhe te gjithe aktivitetin qe lidhet me fushen e ndertimit si germime dheu, ndertime civile dhe ekonomike, prodhim dhe tregtim materiale inerte, ndertim rrugesh, urash, vepra arti etj. Transport mallrash per vete dhe per te tretet. Shoqeria mund te kryeje çdo operacion tregtar, import eksport te mallrave industriale, tregtim pjese kembimi per automjete dhe per mjete te tonazhit te larte si dhe te bleje, te shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper qe kane objekt te njejte ose te ngjashem.Tregtimin me shumice dhe pakice , import - eksport te ujit natyral te ujit te pijshem.
Emërtime të tjera Tregtare: CONTINENTAL GROUP Sh.a
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 04/04/2000
Rrethi: Vore
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 156 350 000,00
Numri i pjesëve: 6 254
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Gani Kastrati; Ramazan Hoda; Shefqet Kastrati; Luigj Aliaj; Nazlije Kastrati
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Tirane, Automjet tip Furgon Mercedes, me targa TR 8110 L
2. Tirane, Automjet tip fiat,me targa TR 1884 F
3. Tirane, Autoveture tip fiat, me targa TR 2916 K
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I.Me date 27.08.2012, eshte realizuar bashkimi me perthithje i shoqërisë "Continental Group" sh.a. me shoqerine "BA 3" sh.p.k. Shoqeria "Continental Group" sh.a. eshte shoqëria përthithëse , ndërsa "BA 3" sh.p.k eshte shoqëria e përthithur.

II.Sipas urdherit te leshuar me date 30.06.2016, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi kapitalin dhe kuotat e debitorit Shoqeria “Continental Group “ sha me nipt K01611001B.

III.Sipas shkreses se leshuar me date 30.06.2016, eshte vendosur: kalimi në ekzekutim të menjëhershëm të detyrueshëm për ekzekutimin e vendimit për marrjen e masës së sigurimit të padisë Nr.607 Akti, datë 22.06.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në të cilin është vendosur masa e sekuestros konservative mbi llogaritë bankare dhe pasuritë e luajtshme dhe/ose të paluajtshme të shoqërisë “CONTINENTAL GROUP” sh.a, me NUIS (NIPT) - K01611001B.

IV. Sipas urdherit te leshuar me date 07.07.2016, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative Nr.1231, date 30.06.2016 mbi kapitalin dhe kuotat e vendosura mbi debitorin "Continental Group "sh.a, NIPT-K01611001B.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vore

Adresa:
1.Tirane, Vore, Muçaj, Fshati Mucaj,Rruga Vore-Fushe Kruje,km 2
2. Tirane, Vore, Sherbim Bar - Restorant, prane Terminalit se Deges se Doganes Tirane, Rruga Nacionale Vore - Fushe Kruje, Km 2
3. Tirane, Vore, Sherbim ambjente me qera, prane Terminalit se Deges se Doganes Tirane, Rruga Nacionale Vore - Fushe Kruje, Km 2
4. Tirane, Vore, Sherbim Parkim, Ngarkim Shkarkim, Magazimini etj, prane Terminalit se Deges se Doganes Tirane, Rruga Nacionale Vore - Fushe Kruje, Km 2. Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.02.2022
Statuti i Shoqerise fillestar i shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 23.03.2010
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 03.10.2011
Vendim per bashkim me perthithje te shoqerive date 27.08.2012
Akt-Marreveshje e bashkimit me perthithje date 15.04.2012
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 30.03.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 14.02.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2024
Revokim Kontratë Dhurimi Aksionesh datë 09.04.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 97 316 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 76 811 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 46 008 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 64 971 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 104 938 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 35 374 697,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 23 288 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 357 649,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 485 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 61 600 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 642 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 5 068 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 366 649,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 8 576 632,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:323 565 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:307 548 017,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:260 468 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:316 913 373,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:321 568 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:259 658 331,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:242 835 842,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:219 658 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 183 939 017,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 457 867 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 469 388 794,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 304 543 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 288 803 767,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 188 950 752,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani / P. Nikolli