Skip to content

FOCUS MEDIA NEWS (ish "EDISUD RADIO TV")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-06 10:06:43
JSON

NIPT: K21909002K
Administrator: Kino Buxheli
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrimi i veprimtarise ekskluzive ne fushen radiotelevizive.
Emërtime të tjera Tregtare: FOCUS MEDIA NEWS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/03/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 73 894 543,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: " FOCUS GROUP ", shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 15/04/2011 me NIPT L11618006J me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, kulla Biznesit, kodi Postar 1016 dhe administrator Folitjona Puravelli. Ortak i vetem i shoqerise eshte Irfan Hysenbelliu. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.05.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.03.2021 terhequr nga QKB date 22.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit “FOCUS MEDIA NEWS”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Irfan Hysenbelliu, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme " FOCUS GROUP", ndersa shoqeria " FOCUS GROUP" zoteron 100% te kapitalit tek “FOCUS MEDIA NEWS”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 11.05.2011.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Mjeti me targë AA 053 UB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 23.04.2012, u lidh marrveshja siguruese Nr.5024 Rep, Nr.1822 Kol, per vendosjen e barres siguriese mbi 100% te kuotave te shoqerise “Focus Media News”, me vleren e blerjes sipas kontrates, 3.950.000 Euro.

II. Me datë 28.12.2018, u lidh marrëveshja siguruese Nr.10461 Rep, Nr.3687 Kol, midis Banka Credins” sh.a., si Barremarres dhe Shoqeria “FOCUS GROUP” sh.p.k., Z.Irfan Hysenbelliu dhe Zj.Leonora Hysenbelliu si Barredhenes.

III. Me datë 24.07.2019, në bazë të urdhërit Nr.682 Dosje, Nr.6967 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “BAILIFF SERVICE E.HOXHA” sh.p.k, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore shoqëria “FOCUS MEDIA NEWS” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K21909002K, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e Regjistrit Tregtar.

IV. Me datë 29.07.2019, në bazë të Urdhrit Nr. 7225 Prot., leshuar nga shoqeria Bailiff Service E.Hoxha SHPK, u urdhëra: zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative , kuotat e zoteruara nga debitori FOCUS MEDIA NEWS SHPK me NUIS (NIPT) K21909002K, te bllokuara me ane te shkreses Nr. 6967 Prot. date 24.07.2019 te shoqerise permbarimore Bailiff Service E.Hoxha SHPK.

V. Me datë 15.03.2021, në bazë të urdhrit Nr.738 Dosje, Nr. 738/5 Prot, lëshuar nga “Shoqeria Permbarimore Gjyqesore 3H” SHPK, u urdhëruar: Te bllokohen kuotat dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i aksioneve nga: Subjekti “FOCUS MEDIA NEWS” SHPK, me NUIS (NIPT) - K21909002K dhe administrator Mustafa Muço.

VI. Me datë 19.03.2021, në bazë të urdhërit Nr.738 Dosje, Nr. 738/7 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.18844 Prot, datë 10.11.2021, lëshuar nga “Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore 3H” SHPK, u urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të shkresës Nr.738/5Prot, datë 15.03.2021mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i aksioneve nga : Subjekti “FOCUS MEDIA NEWS” SHPK, me NUIS (NIPT) - K21909002K dhe administrator Mustafa Muço.

VII. Me datë 24.11.2021, u lidh Marreveshja Siguruese, Nr. 10020 Rep., Nr.3295 Kol.., midis FOCUS GROUP SHPK (Barredhenes) dhe Banka Credins SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron shoqeria FOCUS GROUP SHPk ne shoqerine tregtare " FOCUS MEDIA NEWS " SHPK si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare.

VIII. Me datë 14.04.2022, u lidh Marreveshja Siguruese, Nr. 3465 Rep., dhe Nr. 1100 Kol, midis FOCUS GROUP SHPK (Barredhenes) dhe Banka Credins SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron shoqeria "FOCUS GROUP" SHPk në shoqerine tregtare " FOCUS MEDIA NEWS " SHPK si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje në të ardhmen në ketë shoqeri tregtare.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Ali Demi, Ish Kombinati i Autotraktoreve, Zyrat e Administrates

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim date 15.12.2008
Regjistri I Barreve Siguruese
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.05.2023
Dhoma e tregtisë Bari, të dhënat e shoqërisë "Edisud" S.p.a.
Vendim i Asamblesë së Shoqërisë "Edisud" S.p.a., Shitja e Kuotës datë 15.12.2008
Vendim i Asamblesë së Shoqërisë, Shitja e Kuotës datë 06.05.2011
Marrëveshje Siguruese datë 23.04.2012
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 14.08.2017
Marrëveshje Siguruese datë 28.12.2018
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 25.06.2019
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 24.07.2019
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 29.07.2019
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 15.03.2021
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 19.03.2021
Marrëveshje Siguruese datë 24.11.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 22.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.10.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.06.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -35 031 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 69 136 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 30 537 238,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 644 622,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 463 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 259 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 748 567,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 78 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 256 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 371 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -17 804 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 649 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 25 575 100,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 18 657 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 7 323 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:346 906 821,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:398 225 644,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:338 546 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:298 244 169,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:291 840 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:298 004 206,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:260 202 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:271 697 902,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 190 073 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 178 572 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 141 819 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 213 838 778,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 194 642 893,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 202 743 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 143 639 305,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli / L.Kanani