Skip to content

FOCUS GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-12 13:11:53
JSON

NIPT: L11618006J
Administrator: Folitjona Puravelli
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e mediave elektronike dhe te shkruara,botime te ndryshme,prodhim e publikim reklamash,tregtim paisjesh per nevojat e mediave elektronike.Shitblerjen e pasurive te paluajteshme e te luajteshme si dhe cdo aktivitet tregtar financiar qiradhenes apo dorezenes qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: FOCUS GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/04/2011
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. FOCUS MEDIA NEWS, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar ne 26.03.2002 me NIPT K21909002K, me seli ne Tirane, Rruga Ali Demi, Ish Kombinati i Autotraktoreve, Zyrat e Administrates. Shoqeria administrohet nga Z. Ardit Çela. FOCUS GROUP zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri me 12.11.2022)

II. FOCUS PRESS, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar ne 28/05/2011 me NIPT L11806011O, me seli ne Tirane, Rruga “Panorama", Pallati Nr. 1, Kati 2, Njësia Bashkiake Nr. 9, 1016. Shoqeria administrohet nga Z. Ardit Çela. FOCUS GROUP zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri me 12.11.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Shitja pjesore e aktivitetit

Me date 08.11.2011, u nenshkrua kontrata ndermjet shoqerise “FOCUS GROUP” shpk dhe “Focus Press” shpk per shitjen e aktivitetit te "Focus Group" shpk si dhe te markave te regjistruara:"Gazeta Shqiptare", "Milosao", "Nderkombetare" "Telegazeta", "Bluetooth","Shqiptare".Cmimi total i shitjes se aktivitetit dhe markave te regjistruara do te jete 100.000 leke

Marreveshje siguruese

Ne daten 07.03.2017, me vendim te ortakut te vetem, u miratua krijimi i nje barre siguruese mbi 100 % te kuotave te shoqerise “FOCUS GROUP” Sh.p.k. si garanci per kontrate kredie afatgjate te akorduar nga “BANKA CREDINS” Sh.a. Ne daten 07.03.2017, u lidh marreveshja siguruese midis Z. Bashkim Hysenbelli (barredhenesi) dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kontrate kredie afatgjate te akorduar nga “BANKA CREDINS” sh.a, ne shumen totale 8.800.000 (tete milion e teteqind mije) euro.

Ne daten 28.12.2018, u lidh marreveshja sigurues ndermjet Z. Irfan Hysenbelliu, shoqerise Focus Group dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, me objekt krijimin e nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e kredise se akorduar nga Banka Credins ne baze te kontrates se kredise afatgjate te dates 28.12.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, kulla Biznesit, kodi Postar 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.11.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitblerje kuotash date 26.09.2011
Kontrate shit-blerje kuotash date 26.10.2011
Kontrate per transferimin e aktivitetit ekonomik date 08.11.2011
Kontrate shitje kuotash date 10.02.2017
Vendimi i asamblese dhe marreveshja siguruese date 07.03.2017
Kontrate per shit-blerje date 18.12.2018
Marreveshje siguruese date 28.12.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2013
Pasqyra financiare 2014
Pasqyra financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli