Skip to content

KONSTRUKSION 93
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 07:15:46
JSON

NIPT: J64103148B
Administrator: Lida Qiraxhi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit te objekteve civile ( si banesa individuale e kolektive etj ), objekte industriale , bujqesore , urra etj.Ne fushen e investimeve, duke vepruar si investitor direkt ose si ndermjetes i firmave te huaja, per prodhimin e materialeve te ndryshme, ne fushen e turizmit, hapjen e kazinove, ne fushen e transportit, ne fushen e bujqesise, financave, kambizmit, bankave. Kryerjen e aktiviteteve te ndryshme tregtare me konsingacion, aktivitete ekonomike me material porosites ne fusha te ndryshme, tregtim te mallrave te import eksportit si ushqimor dhe jo ushqimor. Oficine, repart per punim hekuri.
Emërtime të tjera Tregtare: KONSTRUKSION 93
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/02/1994
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 383 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 17.02.2014, me ane te Urdhrit Nr.251 Prot., Nr.125 Dosje, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "VAKO & PARTNERS BAILIFF SERVICE"sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e zotëruara nga debitori: shoqëria “KONSTRUKSION 93”sh.p.k., me NUIS(NIPT) J64103148B.

II. Me date 28.03.2014, me ane te vendimit Nr.207 Regj.Themeltar, Nr.142 Vendimi, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Korçe, u pranua padia per konstatimin absolutisht te pavlefshem te aktit administrativ vendimit, date 20.09.2012 ‘Per denim me gjobe” I leshuar nga Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar.

III. Me date 03.07.2014, me ane te urdhrit Nr. 1140 Prot., Nr. 125 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Vako & Partners Bailiff Service“ sh.p.k, u urdherua bllokimi i aksioneve apo kredive të shoqërisë “Konstruksion 93” sh.p.k me NUIS (NIPT) J64103148B, të bllokuara me anë të shkresës Nr.251 Prot, datë 17.02.2014.

IV. Me date 13.11.2018, me ane te Urdhrit Nr.1221 Prot. Nr.1161 Dosje "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr.12931 dt. 14.11.2018, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Altin Vako, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e debitorit shoqeria “KONSTRUKSION 93” shpk, me NIPT J64103148B dhe Znj. Lida Qiraxhi.

V. Me date 16.11.2018, me ane te Urdhrit nr. 1287 Prot, nr. 1161 Dosje datë, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Altin Vako, protokolluar nga QKB me nr. 13224 Prot., date 20.11.2018, u urdherua zhbllokimi i aksioneve te shoqërisë “KONSTRUKSION 93” shpk me NIPT J64103148B dhe Znj. Lida Selajdin Qiraxhi edtl 02.12.1955 të bllokuara me anë të shkresës Nr.1221 Prot. Nr.1161 Dosje, datë 13.11.2018
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, 1 Maji

Adresa:
Korçe, Banese 3 kate me bodrume, Rruga Foqon Postoli, Lagjja 1, Nr.34

Korçe, BANESE 3 KATE ME AMBJENT SHERBIMI + 1 KAT NEN TOKE RRUGA 10 KORRIKU & LONI GRAZHDANI LAGJJA 5 PASURIA 5/266 ZK 8563

Korçe, BANESE 3 KATE ME BORUME NR 1 RR THIMI MITKO L 2 PASURIA 2/1143 ZK 8562

Korçe, Banese 3 kate me bodrum, Rruga Alqi Kondi, Nr.3, Lagjja 3

Korçe, Njesi Akomodimi, Hotel ndermjet Rrugeve Fuat Babani & Jani Dudo, Lagjja 1, Nr.3

Korçe, Banese 3 kate me bodrum, Rruga Darvin, Lagjja 2, Nr.12

Korçe, RIKONSTRUKSION BANESE 2 KATE RRUGA FOQON POSTOLI LAGJJA 1 PASURIA 1/519ZK 8562

Korçe, BANESE 3 KATE +BODRUM RR LASKE SHULI&PANDELI CALE PASURI NR 9/921+7/919 ZK 8562

Korçe, Banese 3 kate me bodrum, Rruga Alqi Kondi, Nr.4, Lagjja 3

Korçe, OBJEKT BANIMI E SHERBIMI 4 KATE RRUGA 28 NENTORI LAGJJA 5 PASURIA 5/587 ZK 8563

Korçe, Banese 3 kate me bodrume, Rruga Petraq Shomo, Lagjja 18, Nr.12

Korçe, Unaza e Qytetit, Karshi Parkut te Mallrave, Korçe

Korçe, Banese 3 kate me bodrum, Rruga Ismail Latifllari, Lagjja 5, Nr.20

Korçe, BANESE 3 KATE+BODRUM NR 2 RR THIMI MITKO LAGJJA 2 PASURIA 2/1142 ZK 8562

Korçe, Banese 3 kate me bodrum, Lagjja 1, Rruga Foqon Postoli, Objekti nr. 10

Korçe, BANESE 3 KATE+1KAT BODRUM RR PAPALLAMBRO BALLAMACI NR 1 LAGJJA1 PASURIA 5/374 ZK 8563

Korçe, BANESE 3 KATE+1 KAT BODRUM RRUGA PAPALLAMBRO BALLAMACI NR 2 LAGJJA 1 PASURIA 5/375 ZK 8563

Korce, Proger, Nyje Prodhim Inertesh, Gurore, Proger

Korçe, Banese shume familjare dhe ambjent sherbimi 4-5-8 kate dhe nje kat nen toke, Bulevardi Republika, Objekti Nr. 45

Korçe, Banese 3 kate me bodrum, Rruga Nesti Vreto, Lagjja 5, Nr.16

Korçe, BANESE 7 KATE NJE KAT NEN TOKE RRUGA DHORA LEKA LAGJJA 18 PASURIA 3/1160 ZK 8561

Korçe, Banese 3 kate me bodrum, Rruga Teli Ndini, Lagjja 1, Nr.65

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.03.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje e pjeseve te kapitalit 02.07.2002
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 10.06.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 16 418 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 12 381 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 60 852 779,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 40 749 880,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 144 042 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 90 382 378,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 60 773 646,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 80 708 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 89 960 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 39 826 424,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 34 793 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:305 320 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:310 682 848,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:351 745 204,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:391 639 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:936 860 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:746 478 779,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:350 895 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:750 747 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 498 743 805,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 466 156 088,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 868 830 628,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani