Skip to content

FONDI BESA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-03 07:26:12
JSON

NIPT: K81911023C
Administrator: Bajram Muçaj
Objekti i Veprimtarisë: i.Te gjithe format e kredidhenies, duke perfdhire kredine konsumatore e hipotekare;ii. Faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregetare; iii. Qira financiare; iv. Sherbimet e pagesave e te transferimit te parave;v. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve;vi. Kembim valutor; vii. Tregetine per llogari te vet ose te klienteve te lertrave me vlere te transferueshme; viii.Sherbime keshilluese, ndermjetese e sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara me siper.
Emërtime të tjera Tregtare: FONDI BESA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/07/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 936 697 000,00
Numri i pjesëve: 5 000 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Fondacioni Albanian Besa Capital, nje organizate jo-fitimprurese, regjistruar pranë Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, me vendimin nr. 287, date 19.09.2008 dhe pajisur nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve me NIPT K92431451E, me adrese ne Rr. Dritan Hoxha, Laprake, Tirane, me Drejtor Ekzekutiv Z.Bajram Mucaj (Sipas raportit te performances te Fondacionit Albanian Besa Capital, date 25.05.2020) .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.08.2023 terhequr nga QKB date 22.03.2024, Bajram Mucaj, shtetas shqiptar, i datëlindjes 1961, ka kontroll mbi forma te tjera te shoqërisë Fondi Besa.
Irma Mitrushi, Altin Muca dhe Vangjel Shakaj kane kontroll mbi forma te tjera te shoqërinë meme, organizatën jo-fitimprurese Fondacioni ABC.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Agro & Social Fund, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 06/02/2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71616007M, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake nr 7, Rruga Nikolla Lena, Hyrja 1, Ap 25, me administrator Rozana Orozi dhe ortak te vetëm FONDI BESA (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.03.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Neoklis Stamkos, Albana Gjinopulli, Bardhyl Çeku, Bari Musabelliu, Piotr Korynski, GEORGI BRESKOVSKI, Irena Kita
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VX - Licencë "Për subjekt financiar jo-bankë"
Çështje Ligjore: Sipas vendimit, nr.127, datë 26.05.2015, të Këshillit mbikqyrës, u miratua marrja nga shoqëria “Besa Agro Invest” shpk, të në kredie në formën e linjës së kredisë, për ndërtimin e serve diellore. – Autorizohet Drejtori i Depratamentit të Kredisë Z. Gentian Muço, për të nëshkruar kontratën e kredisë që do të lidhet ndërmjet “FONDI BESA” sha dhe shoqërisë “Besa Agro Invest” shpk.

Me date 24.10.2016, me vendim te asamblese se pergjithshme, eshte vendosur: 1- Miratimi i marreveshjes ndermjet Fondit Besa Sha dhe VisionFund International, per shitjen dhe blerjen e te gjithe kapitalit te shoqerise VisionFund Albania shpk, qe i bashkengjitet ketij vendimi. 2- Autorizohet Drejtori Ekzekutiv i shoqerise, z. Bajram Muçaj, per firmosjen e marreveshjes se shitblerjes se kuotave si dhe te çdo dokumentacioni tjeter te nevojshem per kryerjen e ketij trasaksioni. 3- T'i jape te drejte Drejtorit Ekzekutiv te shoqerise FONDI BESA Sha, z. Bajram Muçaj, qe pas blerjes se kuotave sipas pikes 1 te ketij vendimi, ne cilesine e ortakut te vetem te shoqerise VisionFund Albania shpk, te shqyrtoje dhe te marre vendime ne emer dhe per llogari te shoqerise ne perputhje me statutin.

Sipas Urdhërit Nr.6873 Prot., Nr. 233-19 Regj., datë 13.09.2019, protokolluar nga QKB me Nr.11914 Prot., datë 10.09.2019, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet, kuotat, aksionet e debitorit Albana Imami në shoqërinë “FONDI BESA” SHA, mbi vlerën e 0.1 % të kapitalit, në masën 5000 aksione të kësaj shoqërie të cilat zotërohen nga debitori, duke ndaluar tjetërsimin, kalimin dhe çdo veprim tjetër të administratorit deri në një urdhër të dytë.

Sipas Urdhërit Nr.7089 Prot., Nr. 233-19 Regj., datë 03.10.2019, protokolluar nga QKB me Nr.11914/3 Prot., datë 08.10.2019, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet, kuotat, aksionet e debitorit Albana Imami në shoqërinë “FONDI BESA” SHA, me Nuis (Nipt)- K81911023C, mbi vlerën e 0.1 % të kapitalit, në masën 5000 aksione të kësaj shoqërie të cilat zotërohen nga debitori.

Sipas Prokures se Posacme Nr.6749 Rep., Nr. 3858/9 Kol., date 23.12.2021, shoqeria "FONDI BESA" sha, me administrator Bajram Muçaj, deklaron se kjo prokure revokon prokuren Nr.4412Rep., Nr.1564 Kole date 02.07.2020 dhe nga data 1 janar 2022 e ne vijim revokon edhe prokuren Nr.951Rep, Nr.330 Kol date 08.02.2021. Gjithashtu, ne cilesine e administratorit te shoqerise caktohet si perfaqesues Olsi Gjergo qe te veproje ne baze te tagrave qe i lejon kjo prokure.

Sipas shkresës Nr. 4740 Prot., datë 29.04.2020 për Vendosjen Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë, lëshuar nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Vlorë, u kerkua te mos lejohet tjetërsimi ndaj titujve të pronësisë, përfshirë edhe moslejimin e shitblerjen e aksioneve që i përkasin subjektit “FONDI BESA” SHa, pajisur me NUIS (NIPT)- K81911023C, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore”.

Sipas Urdhërit me Nr.650Prot., Nr.243 Dosje, datë 06.06.2022 leshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Ergys M. SINANI, u urdherua vendosja e sekuestros conservative mbi kuotat/ aksionet e debitorit Z. Arben Graca ne subjektin “Fondi Besa” SHA me Nipt K81911023C, mbi përqindjen e pjesëmarrjes 0.02%, në masën 1000 aksione të kësaj shoqërie, të cilat zotërohen nga debitori.

Sipas Kërkesës Nr.10150 Prot., datë 09.09.2022 “Njoftim per heqjen e barres siguruese mbi titujt e pronesise ”, ardhur nga Bashkia Vlore mbi subjektin “FONDI BESA” SHA, pajisur me NUIS (NIPT) K81911023C, u hoq barra siguruese mbi aksionet e shoqerise Fondi Besa sha.

Sipas Kërkesës Nr. 13120 Prot, datë 30.10.2023, “ Njoftim për Vendosjen e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë”, ardhur nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore, Bashkia Vlorë, u kerkua vendosja e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë së tatimpaguesit “ FONDI BESA ” Shoqëri Anonime, pajisur me NUIS (NIPT- K81911023C.

Me date 18.04.2024, eshte depozituar shkresa Nr.5839, për Heqjen e Barrës siguruese mbi titujt e pronësisë, protokolluar nga QKB me Nr.4062 datë 22.04.2024,ardhur nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Vlorë , ku subjekti Fondi Besa me Nipt K81911023c ka shlyer detyrimet e prapambetura ndaj Drejtorisë së të ardhurave Vendore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga: "Brigada e VIII", Pallati 5, Ish Blloku

Adresa:
• Tirane, Rruga Brigada e VIII, pallati nr.5, zona e ish Bllokut
• Elbasan Peqin Lagjja Teqe, Prane BKT
• Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha, Njesia Nr.5, prane Bankes Kombetare Tregtare.
• Fier Lagjja "Apollonia", Rruga "Brigada IX Sulmuese", zona kadastrale 8534, dyqani nr.7 & 8 11
• Tirane, Rruga Petro Nini Luarasi, Ndertesa nr. 24, Hyrja 4, Njesia Bashkiake nr. 2, Kodi Postar 1010.
• Elbasan Gramsh Lagjja 18 Gusht, Perballe Telekomit
• Lezhe Mamurras Lagjja "Drita",Zyrë. Berat Kutalli KUTALLI Zona kadastrale Nr. 2349, Nr. Pasurie 257/21, Volumi 8, Faqe 168.
• Vlore Lagja Pavaresia, Rruga Sadik Zotaj, Kulla 1, Kati I, prane Pallatit te Sportit.
• Fier Lagjja "Apollonia", Rruga "Brigada IX Sulmuese", zona kadastrale 8534, dyqani nr. 5 Elbasan
• Librazhd Rruga "Popa", Ndertesa 12, Zona Kadastrale Nr.2446, Nr.Pasurie 8/394+1-1
• Korce Pogradec Hotel Turizmi, Kati i Pare
• Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati EDIL-AL-IT, Nr.45 prane Ambasades Amerikane, Nr.Pasurise 4/225, ZK.8160
• Berat Çorovode Lagjja Çlirimi, Pallati nr 4, Kati i Pare, Zona Kadastrale 2282
• Lezhe Hotel''Lis'', Ne qender,Prane Tirana Bank
• Tirane, Rruga e Durresit, Pallati 220, Tirane
• Tirane Kamez Kodër Kamëz,Zyrë pranë dyqanit Vodafone.
• Elbasan Lagjja Aqif Pasha, Rruga Rinia, prane Cez-it
• Durres Shijak Lagjja Popullore, Prane spitalit
• Shkoder Sheshi 2 Prilli, Nr. 1, brenda njesise administrative nr. 4, zona kadastrale 8594
• Fier Divjake Ne Qender te Qytetit
• Durres Sukth Rruga "Sukth Vadardhë" Zona Kadastrale 3542, Zona Zgjedhore 1358, Sukth
• Elbasan Rruga "Luigj Gurakuqi", mbrapa "Teatrit Skampa".
• Fier Lagjja Konferenca e Pezes, Rruga Jakov Xoxa, prane Mercedes Benz
• Gjirokaster Permet Lagjja Partizani
• Durres Lagjia "14", prane Qendres Shendetesore nr.7, Zona Kadastrale 8516, Nr.Pasurie 10/242, Shkozet.
• Vlore Ksamil Rruga "Hasan Tahsini", Lagjja "nr. 13", zona kadastrale 2297, nr.pasurie 5/570
• Vlore Vlore Lagjja Hajro Çakerri, Rruga Sadik Zotaj, Pallati Lazaj, perbri Ambulances Qendrore.
• Tirane, Njesia Administrative nr. 7, Rruga "Myslym Shyri", Banesa nr. 1, zona kadastrale 8250 12
• Korce Rruga "Kico Greco", Qendra Tregtare "City Center", Zona Kadastrale Nr. 8561, Nr. Pasurie 4/361- N26
• Tirane, Rruga "Konferenca e Pezes", Njesia Adm. nr. 6, Kombinat
• Tirane, Rruga e Dibres, Zona Kadastrale 8130, Nr. Pasurie 1/533
• Kukes Lagjja nr 2, objekt me zone kadastrale nr. 2282, nr pasurie 4/184
• Durres Fushe Kruje Lagjja "Kastrioti", Fushe Kruje
• Durres Kruje Lagjja nr.1,Qendër, Rruga "Pazari i Vjetër", Godina përballe Bashkisë Krujë, kati i dytë
• Korce Rruga Ismail Qemali, Prane Hotel Grand
• Lezhe Rreshen Pallati ish-Mapo Industriale, perballe Katedrales, zona kadastrale 3224
• Tirane Kashar YZBERISH 'Lagjia Yzberish, Rruga "Joklin Persi", Zona Kadastrale 3866, Nr. Pasurie 366/22-N4,vol 92, fq. 77.
• Elbasan Lagjia "Kongresi i Elbasanit", Bulevardi "Qemal Stafa", prane stadiumit (pallati i Izet Tetes).
• Berat Lagjia ''Muzakaj'', Rruga ''Antipatrea'', Hyrja -1, Berat
• Fier Roskovec Lagjia Nr. 2, Rruga Nacionale Fier - Berat, perbri dyqanit Vodafone, Roskovec
• Shkoder Rruga Marin Bicikemi, Godina brenda territorit te njesise Administrative Nr. 3, zona kadastrale 8592, nr pasurise 250
• Durres Lagjja Nr. 13, Rruga "Pavaresia", Pallati "Firma Liri - S", Durres Plazh
• Shkoder Rruga Martin Camaj, Godina brenda territorit te njesise Administrative Nr. 2, zona kadastrale 8592, nr pasurie 1/460
• Diber Bulqize Lagjja Gjeologu, qyteti i vjeter Bulqize, zona kadastrale 8612, nr pasurie 2/45-n5
• Kukes BAJRAM CURRI Lagjja " 28 Gushti", Godina nr. 80/3, Hyrja 1, Apartamenti nr.2.
• Shkoder Koplik Hyrja 255, zona Kadastrale nr.2220, Qender
• Tirane Kamez Rruga "Bulevardi Blu", lagjia nr.2, perbri Shkolles "Ibrahim Rugova".
• Vlore Delvine Rruga Veli Kallapodhi, Lagjja 13 Sinan Ballaci, Zone Kadastrale Nr.1464, Nr.Pasurie 6/247-N3
• Vlore Vlore Rruga ''Isa Boletini'', zona kadastrale nr.8602, nr.pasurie 4/63-N22
• Fier Lushnje Lagjja "Kongresi", mbrapa Bashkise, Njesia Nr. 4
• Tirane Kashar Unaza e Re, prane Sigal, Njesia tregtare nr.1, Shkalla nr.2
• Diber Peshkopi Bulevardi "Elez Isufi", Rruga "Aksioni", Zona Kadastrale Nr.2932, Nr.Pasurie 18/108-N1
• Elbasan Prrenjas Lagjia Nr. 2, Kryqezimi i rruges Nacionale, Rruga Domosdova, Ndertese 3 - kateshe, Kati i pare, Zona Kadastrale 2924, Pasuria Nr. 2/354
• Korce Maliq Prane Raiffaisen Bank, Perballe Telekomit
• Berat Ndertesa me Nr. Pasurie 1/184-N1, Zona Kadastrale 8503, Rruga ''10 Korrik'', pranë Turizmit Berat
• Korce Bilisht Lagjja Nr. 1, Rruga "Shetitorja Fuat Babani", Pallati 11, Hyrja 2, Nr. 2, Bilisht
• Fier Ballsh Lagjja 5 Shkurti, Rruga Dervish Tefali, Perballe Alfa Bank
• Durres Unaza Durres, "Lagjja 17", Rruga "Glaukia", Zona Kadastrale 8513, Nr.Pasurie 2/909/ND-N1
• Korce Lagjja Nr.5, Bulevardi Fan Noli, Nr.48
• Tirane, Mjull, Bathore, buze rruges nacionale
• Elbasan, Prane BKT
• Tirane Kavaje Lagjja nr.3, Shetitorja Josif Budo, Godina 3-kateshe ( kati i pare ), perballe Bashkise Kavaje
• Lezhe Lac Lagjja 3, Rruga Erjon Hoxha, Prane BKT
• Durres Lagjia Nr. 4, Rruga "Egnatia". Berat
• Kucove Rruga Raiffeisen Bank, Lagjja Llukan Prifti, Godine nje kateshe ne Zonen Kadastrale 2310, Nr.Pasurie 8/180-1
• Gjirokaster Tepelene Rruga "Mustafa Matohiti", Hyrja -1, Zona Kadastrale Nr. 3574, Nr. Pasurie 10/49-N1
• Gjirokaster Lagjja 18 Shtatori, prane gjykates se rrithit gjyqesore Gjirokaster zona kadastrale nr 8541
• Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Prokop Mima, Kompleksi Kika, zona kadastrale 8270, godine 9 kateshe, ( shkalla e trete )
• Tirane, Rruga Mahmut Fortuzi, Nr.70 .
• Vlore Sarande Lagjja 2, Rruga Skenderbej, Prane Bashkise
• Fier Lagjja Kastriot, Perbri Teatrit Bylis 14
• Kukes Lagjja nr.5, perballe BKT, Kukes.
• Korce Rruga Viktimat e 7 Shkurtit, Pallati i Kinezeve
• Durres Rruga "Hysen Kërtusha, Ndertesa 918, Shk./K.1, Ap 4, Durrës
• Tirane, Njesia bashkiake nr. 5, bulevardi Bajram Curri, ndertesa nr. 10, hyrja nr. 3.
• Tirane Vore Perballe Bashkise Vore, Ndertese Tre Kateshe.
• Vlore Vlore Bulevardi "Ismail Qemali", "Sheshi i Flamurit", Godina nr.1
• Korce, KOLONJE, Erseke, Sheshi Rilindja, Pallati Nr.73

Faqja Web:
https://fondibesa.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 22.03.2024
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 22.03.2024
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 12.09.2008
Kontrate dhurimi aksionesh date 30.12.2008
Vendimi i Bordit per zmadhimin e kapitalit date 12.01.2009
Vendimi i Bordit per transferimin e aksioneve date 26.12.2008
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 18.06.2010
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 27.06.2011
Kontrate transferimi aksionesh date 21.10.2011
Kontrate shitblerje aksionesh date 28.02.2012
Kontrate shitblerje aksionesh date 16.02.2012
Kontrate shitblerje aksionesh date 27.03.2013
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 29.05.2015
Kontrate shitblerje aksionesh date 30.07.2018
Kontrate shitblerje aksionesh date 02.09.2018
Urdher vendosje sekuestro date 13.09.2019
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 16.12.2019
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 21.12.2019
Kontrate shitblerje aksionesh date 27.04.2020
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 23.11.2020
Vendimi i Keshillit Mbikqyres per transferimin e aksioneve date 07.04.2021
Kontrate shit-blerje kuotash date 16.11.2021
Prokure e posacme date 23.12.2021
Kontrate shitblerje aksionesh date 19.01.2022
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 27.07.2022
Vendimi i Keshillit Mbikqyres per transferimin e aksioneve date 06.10.2022
Kontrate shit-blerje aksionesh date 31.10.2022
Raporti i performances viti 2019 -Fondacioni ABC
Ekstrakt i regjistrit te aksioneve date 06.03.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.06.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 582 912 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 513 336 817,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 524 786 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 591 762 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 485 890 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 599 501 322,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 341 038 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 244 083 164,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 229 787 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 172 812 564,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 146 701 871,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 267 112 909,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 980 045 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 881 373 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 048 163 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 485 362 331,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 966 468 165,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 604 665 606,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 352 898 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 236 738 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 218 559 593,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 087 750 337,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 969 652 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 896 709 652,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani