Skip to content

SKY AR GENERAL CONSTRUCTION ( ish ""SKY ALBSLO GROUP" - SHA"")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-25 13:56:10
JSON

NIPT: L21919501O
Administrator: Remzi Hoti
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi dhe ndërtimi i objekteve të ndryshme civile, industriale dhe të infrastrukturës, ndërtime dhe projektime të objekteve të ndryshme industriale, civile, infrastrukturore, energjetike etj, tregtim, import-eksport mallra e materiale të ndryshme industriale, ushqimore, artikuj ndërtimi etj, kryerja e operacioneve ekonomike, juridike e financiare si dhe e çdo biznesi që lidhen drejtëpërdrejtë ose tërthorazi me realizimin e objektit të veprimtarisë së shoqërisë, brenda kuadrit të dispozitave ligjore, kryerja e çdo operacioni tregtar, financiar dhe kreditimi, blerje, shitje ose marrje me qera të objekteve të ndryshme të luajtshme e të paluajtshme, marrja pjesë në shoqëri e në konsorciume të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të saj, shoqëria mund të ushtrojë veprimtari të tjera plotësuese që janë të dopbishme ose të nevojshme për realizimin e objektit të saj, në përputhje me ligjin shqiptar, shoqëria do të bashkëpunojë me persona të tjerë fizikë ose juridikë shqiptarë ose të huaj që ushtrojnë të njëjtën veprimtari në Shqipëri ose jashtë saj.
Emërtime të tjera Tregtare: "SKY AR GENERAL CONSTRUCTION"
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/07/2012
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Kosove
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Denis Vrapi; Armand Zajmi; Ajdin Sejdiu
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 07.10.2015, me vendim te asamblese se aksionereve, u vendos: Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 11/10/2017, me ane te Urdhrit Nr.873 Prot, datë 04.10.2017, "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G BAILIFF SERVICE, protokolluar nga QKB me Nr.14206 Prot, datë 06.10.2017, u urdherua vendosja e masës së sekuestros kosnervative vetëm mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore Z.Ajdin Sejdiu pranë shoqërisë "SKY AR GENERAL CONSTRUCTION" sha me NUIS (NIPT) L21919501O në masën 65% të pjesëmarrjes së tij në aksione. Kreditor: Ljubo Mrnjavac; Objekt: Pagim Kredie

III. Me date 25/01/2018, me ane te Urdhrit Nr.527/2 Prot., datë 24.01.2018, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore z .Ajdin Sejdiu, pranë shoqërisë "SKY AR GENERAL CONSTRUCTION" sh.a me NUIS (NIPT) L21919501O, në masën 65 % të pjesëmarrjes së tij në aksione.

IV. Me date 11/04/2018, me ane te Urdhërit Nr.371 Prot., datë 27.03.2018 lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative vetem mbi aksionet e zotëruara nga pala debitore z. Ajdin Sejdiu, ne masen 65 % te pjesemarrjes se tij, ne shoqerine “SKY AR GENERAL CONSTRUCTION” sh.a, me NUIS (NIPT) - L21919501O. Kreditor: Ljubo Mrnjavac; Objekt: Pagim Shume
Ndryshime
Shënime: Kufizim i kompetencave të administratorit për transferta bankare deri në shumën prej 100.000 (njëqind mijë) Euro, apo/ose shumën ekuivalente të kësaj vlere në monedha të tjera në rastet e përfaqësimit ligjor të shoqërisë, për shoqërinë "SKY ALBSLO GROUP" sha, pranë Bankave të nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri, për transferimin e limitit të kufizuar të administratorit në shumën prej 100.000(njëqind mijë), transferta bankare do të jetë e kundërfirmuar nga Kryetari i Këshillit Mbikqyrës të "SKY ALBSLO GROUP" sha, Z. Ajdin Sejdiu dhe në rast të mungesës së tij, kundërfirmimi do të jetë nga përfaqësuesi i tij i autorizuar me shkrim, në raste të veçanta, në mungesë të administratorit të shoqërisë, Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës ka të drejtë ekskluzive të nënshkruajë transferta bankare për shoqërinë, ndalohen rreptësisht tërterqjet cash nga banka nga administratori i shoqërisë, të cilat tejkalojnë shumën e 5.000 (pesëmijë) Eurove, apo/ose shumën ekuivalente të kësaj vlere në monedha të tjera, në raste të veçanta të domosdoshme, tërheqjet nga banka do të bëhen me kundërfirmim nga Kryetari i Këshillit Mbikqyrës për shoqërinë "SKY ALBSLO GROUP" sha, Z. Ajdin Sejdiu dhe në raste të mungesës së tij, kundërfirmimi do të jetë nga përfaqësuesi i tij ligjor i autorizuar me shkrim.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjja nr.5, Rruga "Maliq Muça", godina private, kati i parë, pranë Kopshtit Ivina

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.01.2023
Statuti i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 04.09.2012
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 10.12.2012
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 12.02.2013
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 23.10.2014
Urdher per Venie Sekuestro date 04.10.2017
Urdher per Heqje Sekuestro date 24.01.2018
Urdher per Venie Sekuestro date 27.03.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 450 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 629 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 530 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 354 240,00
Punuar Nga : A.Baja