Skip to content

NOVA Construction 2012
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-09 11:09:29
JSON

NIPT: L22404012D
Administrator: Enea Kaçi, Basri Troci
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e projektimit dhe te ndertimit: kat. 1/eplanvendosje e objekteve te vecanta, kat. 2/a, projektime dhe ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Deri ne dy kate dhe kompletimin me instalimet e nevojshme per to, b- projektime dhe ndertime civile industriale, turistike, bujqesore etj. Dhe kompletimin e instalimeve te nevojshme per to; d- Projektim peizazhi (sistemime, lulishte, vepra arti, dekori etj.) e- projektim interieri, mobile, pajisjes, dizajn industrial. Ne fushen e ndertimit per zbatim: punime dhu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarmeje dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni, dhe mirembajtja e tyre, ndertim rruge, kat. V, VI ndertime rruge kat. Ill, II, I, ndertim fusha aviacioni, veshje asfaltobeton te rrugeve (ndertim mbishtrese) si dhe sistemim e asfaltim sheshe, ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndertime ujesjellesa dhe kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji. Pre betonarmeje dhe metalike, punime karpentjerie metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinjerike dhe hidrogjeologjike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, nivelime topografike, punime topogjeodezike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash. Nivelime topografike, punime topogjeodezike, punime siperfaqe te gjelberia parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritese dhe transportuese (ashensore etj.) instalimi i impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, instalimi i impianteve higjenike, instalimi i impianteve nenpresion, restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjellese, naftesjellese, ndertime diga, galeri, tunele, punime mbrojtje te sistemimit hidraulik9imentime, kanale dhe impiante vaditje, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet dhe impianteve nenpresion, instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve. Prodhim, import —export beton, beton armeje dhe cdo nenproduktit te tij, interte etj. Organizimi i transportit te udhetareve dhe te mallrave me mjete te komunikacionit ajror, tokesor dhe detar, celja e zyrave te agjencive turistike dhe te shitjes se biletave per udhetime brenda dhe jashte vendit mete gjitha llojet e mjeteve, organizimin e sherbimeve, ndihme juridike, kurse profesionale per gjuhe te huaja, kompjuter dhe sekretari, shitje kancelari. Ne fushen e tregtise import — eksporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industriale, ushqimore, bujqesor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim te materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobileve, artikujve kozmetike, lendeve te perpunuara dhe te paperpunuara , e bimeve medicinave, te lendeve drusore, plastike, duraluminit, tregtim me pakice te karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Ne fusha te tjera: hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave te servilit, parkim automjetesh, lavazhit, hoteleve, fshatrave turistik, moteleve si dhe agjencive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te mndshme dhe te patundshem, agjencive per shitblerje, agjenci komisioneve, agjenci transporti, transport te udhetareve dhe te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij. Vleresim i ndikimit ne mjedis dhe auditim mjedisor, grumbullim, transportim, ruajtje, magazinim, transferim te mbetjeve jo te rezikshme urbane, ujrave te zeza, llumrave, mbetjet nga prishjet dhe ndertimet
Emërtime të tjera Tregtare: NOVA Construction 2012
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/12/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “NOVA SOLAR SYSTEM”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04/06/2021, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M11824016H, me adresë në Tirane Rruga Kajo Karafili, Pasuria 2/423+1-6 dhe me administrator Ilir Shtufi, Edmond Zalla. Shoqeria " NOVA Construction 2012" zotëron 80% te kapitalit te kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.08.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 16/03/2022, me ane te Urdhrit nr. 713Prot., nr.753Dosje datc 04.03.2022, lëshuar nga Desian Brahimllari përmbarues gjyqësore private pranë shoqërisë Përmbarimore “ELITE Bailiff’s OFFICE” SHPK, protokolluar nga QKB me nr. 7152Prot., datë 11.03.2022, u urdherua QKB vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga debitori “NOVA Construction 2012” SHPK me Nipt L22404012D.”.

II. Me date 25/03/2022, me ane te Urdhrit nr. 951-753 Prot. date 15.03.2022, lëshuar nga Desian Brahimllari përmbarues gjyqësore private pranë shoqërisë Përmbarimore “ELITE Bailiff’s OFFICE” SHPK, u urdherua QKB heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga shoqeria “NOVA Construction 2012” SHPK me Nipt L22404012D”.

III. Me date 28/04/2022, me ane te vendimit te asamblese se ortakeve, datë 26.04.2022 u vendos“Krijimi i një fondi me qëllim realizimin e investimeve të shoqërisë."
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Kajo Karafili, mbrapa ish lidhjes së shkrimtarëve, pallati i shoqërisë MC Inerte

Adresa:
Tirane, Rruga Brigada e VIII, Bashkia Tirane, objekti ''Godine Polifunksionale'' ''City Hotel''

Tirane, Ndertimi i Uzines se Jashtme Tirane, Loti 4

Tirane, Rruga "Mine Peza", ne Objektin "Godine Polifunksionale", Tirane, sipas Leje Ndertimi Nr.952/8 Prot, date 23.07.2020

Tirane, Rruga 5 Maji, ( Objekti Godina 15A)

Tirane, Ndertimi i rrugeve pedonale dhe rrugeve te brendshme te zones per zhvillim njesia administrative 4 dhe 8, zona "5 Maji"('Faza 1)

Tirane, Rruga Kajo Karafili, mbrapa ish lidhjes se shkrimtareve, pallati i shoqerise MC Inerte

Tirane, "Godine Banimi, Hoteleri dhe Sherbime 16 kate dhe 17 kate mbitoke me 5 kate nentoke", me vendndodhje ne rrugen "Medar Shtylla". Bashkia Tirane, pajisur me Lejen e Ndertimit me Nr.890/10, date 27.08.2021, miratuar me Vendim Nr.40, date 17.03.2021 te KKT.

Tirane, Kamez, Rindertimi i Shkolles 9 vjecare "Halit Coka" (ish shkolla Elez Isufi) ne kuader te procesit te rindertimit, Bashkia Kamez.

Tirane, Rruga e ''Kavajës'', Bashkia Tiranë, tek ish Muzeu i Shkencave të Natyrës (Objekti GODINË POLIFUNKSIONALE 2,4,16 dhe 24 Kate ''GARDEN BUILDING'')

Tirane, Rruga ''28 Nëntori'', Njësia Administrative Nr.7, Dy Godina Banimi, Shërbime dhe Hotel 7 dhe 8 Kate ''Tirana Entry''

Tirane, Vore, Muçaj, Zona Kadastrale 2726, Vol 8, Nr Pasurie 134/2-6

Tirane, Dajt, Linze, Rikonstruksion i objekteve te ish Repartit RENEA per akomodimin e Drejtorise se Forcave te Posacme Operacionale, me adrese Ish Reparti RENEA

Tirane, Tre godina banimi dhe institucione 6 dhe 8 kat dhe dy godina hotelerie dhe institucione 6 dhe 8 kate, me 1 kat parkim nëntokë, Rruga "29 Nentori ", Njesia Administrative nr.11.

Tirane, Ndertimi i Terminalit Verior te Transportit Publik

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.02.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuote 17.07.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 29.10.2022
Vendim i Asamblese se Ortakeve, date 26.04.2022 "Krijimi i një fondi me qëllim realizimin e investimeve të shoqërisë"
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 230 518 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 165 196 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 103 856 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 503 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 202 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 171 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 187 289,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 10 460 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 977 662,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 727 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 730 389 240,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 072 999 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 219 228 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:408 757 981,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:255 870 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:181 132 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:282 950 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:269 840 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 156 382 092,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 172 284 003,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli